Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 78 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 78 из 86
78
чڇ ‚ËÓ·Ìˈڂ‡ ÔÓ‰Û͈¥ª Braun
‚͇Á‡Ì‡ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó Ì‡ ‚ËÓ·¥ (‚ Ï¥Òˆ¥
χÍÛ‚‡ÌÌfl) ¥ ÒÍ·‰‡πÚ¸Òfl Á Ú¸Óı ˆËÙ:
ÔÂ¯‡ ˆËÙ‡ π ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó˛ ˆËÙÓ˛ ÓÍÛ
‚ËÓ·Ìˈڂ‡, ¥Ì¯¥ ‰‚¥ ˆËÙË π
ÔÓfl‰ÍÓ‚ËÏ ÌÓÏÂÓÏ ÚËÊÌfl Û Óˆ¥
ä‡ªÌ‡ ‚ËÓ·Ìˈڂ‡:
VIDEOTON Holding RT,
Izzó u.3,
H-7400 Kaposvar
ɇ‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚’flÁ‡ÌÌfl
виробника
Для всіх виробів ми даємо гарантію на
два роки, починаючи з моменту
придбання виробу або з дати його
виробництва, у разі відсутності або
неналежного оформлення гарантійного
талону на виріб.
èÓÚfl„ÓÏ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û ÏË
безкоштовно
ÛÒÛ‚‡πÏÓ ¯ÎflıÓÏ ÂÏÓÌÚÛ,
Á‡ÏiÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ‡·Ó Á‡Ï¥ÌË ‚Ò¸Ó„Ó ‚ËÓ·Û
·Û‰¸-flÍ¥ Á‡‚ӉҸͥ ‰ÂÙÂÍÚË, ‚ËÍÎË͇̥
̉ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó˛ flÍ¥ÒÚ˛ χÚÂ¥‡Î¥‚ ‡·Ó
ÒÍ·‰‡ÌÌfl.
ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÌÂÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÂÏÓÌÚÛ ‚
„‡‡ÌÚ¥ÈÌËÈ ÔÂ¥Ó‰ ‚Ë¥· ÏÓÊ ·ÛÚË
Á‡Ï¥ÌÂÌËÈ Ì‡ ÌÓ‚ËÈ ‡·Ó ‡Ì‡ÎÓ„¥˜ÌËÈ
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó á‡ÍÓÌÛ ÔÓ Á‡ıËÒÚ Ô‡‚
ÒÔÓÊË‚‡˜¥‚.
ɇ‡ÌÚ¥fl ̇·Û‚‡π ÒËÎË Î˯Â, flÍ˘Ó ‰‡Ú‡
ÍÛÔ¥‚Î¥ Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπÚ¸Òfl Ô˜‡ÚÍÓ˛ Ú‡
Ôi‰ÔËÒÓÏ
дилера
(χ„‡ÁËÌÛ) ̇
ÓË„¥Ì‡Î¸ÌÓÏÛ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓÏÛ Ú‡ÎÓÌ¥ Ç„aun
‡·Ó ̇ ÓÒÚ‡ÌÌ¥È ÒÚÓ¥Ìˆ¥ ÓË„¥Ì‡Î¸ÌÓª
¥ÌÒÚÛ͈¥ª Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª Çr‡un, fl͇ Ú‡ÍÓÊ
ÏÓÊ ·ÛÚË „‡‡ÌÚiÈÌËÏ Ú‡ÎÓÌÓÏ.
ñfl „‡‡ÌÚ¥fl ‰¥ÈÒ̇ Û ·Û‰¸-flÍ¥È Í‡ªÌ¥, ‚ flÍÛ
ˆÂÈ ‚Ë¥· ÔÓÒÚ‡‚ÎflπÚ¸Òfl
представником
компанії виробника
‡·Ó ÔËÁ̇˜ÂÌËÏ
дистриб’ютором
, Ú‡ ‰Â ÊӉ̥ Ó·ÏÂÊÂÌÌfl
Á ¥ÏÔÓÚÛ ‡·Ó ¥Ì¯¥ Ô‡‚Ó‚¥ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl ÌÂ
ÔÂ¯ÍӉʇ˛Ú¸ ̇‰‡ÌÌ˛ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó
Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl.
ɇ‡ÌÚ¥fl ̇ Á‡Ï¥ÌÂÌ¥ ˜‡ÒÚËÌË Á‡Í¥Ì˜ÛπÚ¸Òfl
‚ ÏÓÏÂÌÚ Á‡Íi̘ÂÌÌfl „‡‡ÌÚ¥ª ̇ ‰‡ÌËÈ
‚Ëi·.
ɇ‡ÌÚ¥fl Ì ÔÓÍË‚‡π ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl,
‚ËÍÎË͇̥ Ì‚iÌËÏ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌflÏ (‰Ë‚.
Ú‡ÍÓÊ ÔÂÂÎiÍ ÌËʘÂ)
нормальне
зношування
Ò¥ÚÓÍ Ú‡ ÌÓÊ¥‚ ‰Îfl „ÓÎiÌÌfl,
‰ÂÙÂÍÚË, ˘Ó ÌÂÁ̇˜ÌËÏ ˜ËÌÓÏ ‚ÔÎË‚‡˛Ú¸
̇ flÍ¥ÒÚ¸ Ó·ÓÚË ÔË·‰Û. ñfl „‡‡ÌÚ¥fl
‚Ú‡˜‡π ÒËÎÛ, flÍ˘Ó ÂÏÓÌÚ Á‰iÈÒÌ˛πÚ¸Òfl
Ì ‚ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÓ˛ ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó ÓÒÓ·Ó˛ Ú‡,
flÍ˘Ó ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl Ì ÓË„¥Ì‡Î¸Ìi
запасні частини виробника.
У випадку пред’явлення рекламації за
умовами даної гарантії, передайте виріб
у повному комплекті згідно опису в
оригінальній інструкції з експлуатації
разом з гарантійним талоном у будь-який
сервісний центр, який офіційно
вповноважений представником компанії
виробника.
ÇÒ¥ ¥Ì¯¥ ‚ËÏÓ„Ë, ‡ÁÓÏ Á ‚ËÏÓ„‡ÏË
‚¥‰¯ÍÓ‰Û‚‡ÌÌfl Á·ËÚÍ¥‚, Ì ‰¥ÈÒÌ¥, fl͢Ó
̇¯‡ ‚¥‰ÔÓ‚i‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ Ì ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇
Á‡ÍÓÌÌËÏ ˜ËÌÓÏ.
ÇËÔ‡‰ÍË, ̇ flÍ¥ Ì ÓÁÔÓ‚Ò˛‰ÊÛπÚ¸Òfl
„‡‡ÌÚ¥fl:
– ‰ÂÙÂÍÚË, ‚ËÍÎË͇̥ ÙÓÒ-χÊÓÌËÏË
Ó·ÒÚ‡‚Ë̇ÏË;
використання з професійною метою
або з метою отримання прибутку;
– ÔÓÛ¯ÂÌÌfl ‚ËÏÓ„ ¥ÌÒÚÛ͈¥ª Á
ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª;
– Ì‚iÌ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ̇ÔÛ„Ë ÏÂÂÊi
ÊË‚ÎÂÌÌfl (flÍ˘Ó ˆÂ ‚Ëχ„‡πÚ¸Òfl);
– Á‰iÈÒÌÂÌÌfl ÚÂıÌ¥˜ÌËı ÁÏ¥Ì;
– ÏÂı‡Ì¥˜Ìi ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl;
‰Îfl ÔË·‰¥‚, ˘Ó Ô‡ˆ˛˛Ú¸ ̇
·‡Ú‡ÂÈ͇ı – Ó·ÓÚ‡ Á Ì‚i‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏË
‡·Ó ÒÔ‡ˆ¸Ó‚‡ÌËÏË ·‡Ú‡ÂÈ͇ÏË,
·Û‰¸flÍ¥ ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl, ‚ËÍÎË͇̥
ÒÔ‡ˆ¸Ó‚‡ÌËÏË ‡·Ó Ô¥‰Ú¥Í‡˛˜ËÏË
·‡Ú‡ÂÈ͇ÏË;
пошкодження з вини тварин, гризунів
та комах (в тому числі у випадках
знаходження гризунів та комах
усередині приладів)
‰Îfl ·ËÚ‚ – Á¥Ï’flÚ‡ ‡·Ó ÔÓ‚‡Ì‡ Ò¥Ú͇.
Увага! Гарантійний талон підлягає
вилученню в разі звернення до сервісного
центру з проханням про виконання
гарантійного ремонту. Після проведення
ремонту гарантійним талоном буде
вважатися заповнений оригінал листа
виконаного ремонту зі штампом
сервісного центру та підписаний
споживачем про отримання виробу
з ремонту. Гарантійний термін
подовжується на період, який даний виріб
знаходився в сервісному центрі в ремонті.
В разі виникнення труднощів з
виконанням гарантійного та
післягарантійного обслуговування,
прохання звертатися до інформаційної
служби сервісу представника компанії
виробника в Україні.
Телефон гарячої лінії 0 800 505 000.
Дзвінки по Україні зі стаціонарних
телефонних номерів є безкоштовними.
Дзвінки з мобільних телефонів
оплачуються згідно тарифів відповідного
оператора.
Також можна отримати додаткову
інформацію на сервісному порталі
виробника в інтернеті
www.service.braun.com
Образец