MARTA MT-1145 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 16 из 47)

Языки: Русский
Страницы:47
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 16 из 47
16
Room 701, 16 apt, lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China
Зроблено
в
Китаї
ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ВИДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ (ФІЛЬТРИ, КЕРАМІЧНІ ТА АНТИПРИГАРНІ ПОКРИТТЯ, ГУМОВІ УЩІЛЬНЮВАЧІ ТА ІНШІ)
Дату виготовлення приладу можна знайти на серійному номері, розташованому на ідентифікаційному стікері на коробці виробу і/або на стікері на самому виробі. Серійний номер складається з 13
знаків, 4
-
й і 5
-
й знаки позначають місяць, 6
-
й і 7
-
й позначають рік виготовлення приладу.
Виробник на свій розсуд і без додаткових повідомлень може змінювати комплектацію, зовнішній вигляд, країну виробництва, термін гарантії і технічні характеристики моделі. Перевіряйте в момент
отримання товару.
KAZ
Қ
АУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Аспапты пайдаланар алдында осы н
ұ
с
қ
аулы
қ
ты
м
ұқ
ият
о
қ
ы
ң
ыз
ж
ә
не
кейін
аны
қ
тама
алу
ү
шін
са
қ
тап
қ
ойы
ң
ыз
.
Ал
ғ
аш
қ
ы
қ
осу алдында б
ұ
йымны
ң
та
ң
балауында
к
ӛ
рсетілген
техникалы
қ
сиаттамалары
жергілікті
желі
ң
іздегі
электр
қ
оректенуге
с
ә
йкес
келетінін
тексері
ң
із
.
Тек т
ұ
рмысты
қ
ма
қ
сатта
пайдаланы
ң
ыз
.
Аспап
ӛ
нерк
ә
сі
ә
пте
қ
олдану
ғ
а
арналма
ғ
ан
.
Желілік бауы за
қ
ымдан
ғ
ан
немесе
бас
қ
а
за
қ
ымдары
бар
аспапты
пайдаланба
ң
ыз
.
Желілік бау
ӛ
ткір
шеттер
мен
ысты
қ
беттерге
тимеуін
бай
қ
а
ң
ыз
.
Желілік бауды аспап корпусыны
ң
айналасына
орама
ң
ыз
,
б
ұ
рама
ң
ыз
ж
ә
не
тартпа
ң
ыз
.
Аспапты
қ
оректену
желісінен
ажырат
қ
анда
желілік
бауды
тартпай
,
тек
ашадан
ұ
ста
ң
ыз.
Аспапты
ӛ
з
бетімен
ж
ӛ
ндеуге
тырыспа
ң
ыз
.
А
қ
ау
туында
ғ
ан
жа
ғ
дайда
жа
қ
ын
орналас
қ
ан
сервистік
орталы
ққ
а
жолы
ғ
ы
ң
ыз
.
Ке
ң
ес
берілмеген
қ
осымша
керек
-
жара
қ
ты
пайдаланса
ң
ыз
,
қ
ауіп
т
ӛ
нуі
немесе
аспап
за
қ
ымдануы
м
ү
мкін
.
Аспапты тазалау алдында ж
ә
не
оны
пайдаланбаса
ң
ыз
ыл
ғ
и
электр
желіден
ажыраты
ң
ыз
.
НАЗАР АУДАРЫ
Ң
ЫЗ
:
Аспапты су тол
ғ
ан
ванна
,
раковина
немесе
бас
қ
а
ыдыстарды
ң
қ
асында
пайдаланба
ң
ыз
.
Электр то
қ
со
қ
пау
ж
ә
не
т
ұ
танбау
ү
шін
аспапты
су
ғ
а
немесе
бас
қ
а
с
ұ
йы
қ
ты
ққ
а
батырма
ң
ыз
.
Егер
б
ұ
л
бола
қ
алса
,
оны
бірден
электр желіден ажыратып, тексеру
ү
шін
сервистік
орталы
ққ
а
жолы
ғ
ы
ң
ыз
.
Аспап физикалы
қ
ж
ә
не
психикалы
қ
шектеулері
бар
,
осы
аспапты
пайдалану
т
ә
жірибесі
жо
қ
адамдармен
(
соны
ң
ішінде
балалармен
)
пайдаланылу
ғ
а
арналма
ғ
ан
.
Б
ұ
л
жа
ғ
дайда
пайдаланушыны
оны
ң
қ
ауіпсіздігіне жауап беретін адам алдын ала
ү
йрету
керек
.
Қ
осу
аспапты
қ
араусыз
қ
алдырма
ң
ыз
.
Ү
тікті
ү
тіктеу
та
қ
тасына
орнаты
ң
ыз
,
аспапты
со
қ
па
ң
ыз
.
Пайдалану барысында
ү
тікті
ң
ж
ұ
мыс
беті
мен
резервуарда
ғ
ы
су
қ
атты
қ
ызады
.
Абай
болы
ң
ыз
,
ү
тікті
ң
металл
б
ӛ
ліктеріне
тиме
ң
із
.
Ілмектер –
ысырмалар, бекіткіштер мен т.б. бойымен
ү
тіктеуден
аула
қ
болы
ң
ыз
,
ӛ
йткені
олар
ж
ұ
мыс
бетін
сызуы
м
ү
мкін
.
Ү
тікті
металл немесе кедір
-
б
ұ
дыр
беттерге
орнатпа
ң
ыз
.
К
ү
йіп
қ
алмау
ү
шін
ү
тікті
тасымалда
ғ
анда
абайла
ң
ыз
,
ӛ
йткені
корпусты
аудар
ғ
анда
ысты
қ
с
ұ
йы
қ
ты
қ
а
ғ
уы
,
сонымен
қ
атар
ысты
қ
бу
шы
ғ
уы
м
ү
мкін.
АЛ
Ғ
АШ
Қ
Ы ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
Кейбір металл
бөлшектер үшін майлау қолданылады
,
сондықтан алғаш қосқан кезде одан өзіне тән иіс шығуы мүмкін
.
Бұл қалыпты жайт
.
Образец
Мануал подходит для устройств