MARTA MT-1145 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 32 из 47)

Языки: Русский
Страницы:47
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 32 из 47
32
A GARANTIA NÃO COBRE ELEMENTOS
CONSUMÍVEIS (FILTROS, REVESTIMENTO CERÂMICO E ANTIADERENTE, VEDAÇÕES DE BOR
RACHA E OUTROS).
A data de fabricação do aparelho pode ser encontrado no número de série que está na etiqueta de identificação na caixa do produto e/ou na etiqueta sobre o produto. O número de série é composto por 13
caracteres, os caracteres 4 e 5 indica
m o mês,
6 e 7 indicam o ano de fabricação do aparelho.
O fabricador a seu exclusivo critério e sem aviso prévio pode mudar o conjunto completo, aparência, país de fabricação, prazo
da garantia e características técnicas do modelo. Verifique no momento d
a
recepção da mercadoria.
EST KASUTUSJUHEND
OHUTUSNÕUDED
Lugege enne seadme kasutamist kaasasolev kasutusjuhend täies ulatuses tähelepanelikult läbi ning hoidke see edaspidiseks kasu
tuseks alles.
Kontrollige enne toote esmakordset kasutuselevõttu, kas markeeringul esitatud tehnilised andmed vastavad Teie toitevõrgu pingele.
Seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises ning pole ettenähtud tööstuses kasutamiseks.
Ärge kasutage seadet väljas.
Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
Ärge kasutage kahjustatud võrgujuhtme või muu kahjustusega seadet.
Jälgige, et võrgujuhe ei puutuks kokku teravate servade ning kuumade pindadega.
Ärge tirige ega keerutage juhet ümber seadme korpust.
Seadme väljalülitamisel vooluvõrgust ärge sikutage juhtmest vaid
tõmmake see pistikust kinni hoides stepslist välja.
Ärge parandage seadet iseseisvalt. Rikete ilmnemisel pöörduge lähimasse hooldustöökotta.
Seadme komplekti mittekuuluvate osade kasutamine võib olla ohtlik ning põhjustada seadme riket.
Alati enne sea
dme puhastamist või kui Te seda ei kasuta,
lülitage seade vooluvõrgust välja.
Tähelepanu:
Ärge kasutage seadet veega täidetud vannide, anumate või muude nõude läheduses.
Ärge paigutage seadet vette või muusse vedelikku, vältimaks elektrilöögi saamist või seadme süttimist. Kui see on juhtunud, võtke seade viivitamatult vooluvõrgust välja ning pöörduge
teeninduskeskusesse.
Seade pole ette nähtud kasutamiseks
vastavate kogemusteta piiratud füüsiliste või psüühiliste võimetega inimeste (sealhulgas ka laste
) poolt. Sellistel puhkudel peab kasutajat eelnevalt juhendama
inimene, kes vastutab tema ohutuse eest.
Ärge jätke sisselülitatud triikrauda järelvalveta.
Asetage triikraud triikimislauale ettevaatlikult, hoiduge löökide eest.
Kasutamise käigus soojenevad tugevalt triikraua pind ja reservuaaris olev vesi. Ettevaatust, ärge puudutage triikraua metallist osi.
Vältige lukkude
-
tõmblukkude, neetide triikimist, kuna need võivad vigastada tööpinda.
Ärge asetage triikrauda metallist või krobelistele pindadele.
Põletuste vältimiseks olge triikraua teisaldamisel ettevaatlikud, kuna korpuse keeramisel võib välja voolata kuum vesi, samuti välja paiskuda kuum aur.
ENNE ESMAST KASUTAMIST
Pakkige seade lahti ja eemaldage kõik pakendamiseks ettenähtud materjalid ning s
ildid.
Mõnede metalldetailide jaoks kasutatakse määret, mistõttu võib esimese sisselülitamise ajal eralduda iseloomulikku lõhna.
See on normaalne.
Enne esimest kasutamist on vaja aluselt eemaldada plastikust protektor, puhastada triikraua tald pehme lapiga.
Образец
Мануал подходит для устройств