MARTA MT-1145 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 34 из 47)

Языки: Русский
Страницы:47
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 34 из 47
34
aurutamine
MT-1145
220
240 V, 50 Hz
2200
keraamika
1,3 / 1,6
330
х
130
х 155
Vertikaalne aur lõhkeda.
3 reţiimi: pritsmete, auru, kuiv
triikimine. Self-puhas, anti-calc,
anti-tilguti
Tootja:
COSMOS FAR VIEW INTERNATIONAL LIMITED
Room 701, 16 apt, lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China
Valmistatud Hiinas
GARANTII E
I KEHTI TARVIKUTELE (FILTRID, KERAAMILINE NING KÕRBEMISKINDEL
KATE, KUMMIST TIHENDID NING MUU).
Valmistamiskuupäev
kajastub tootenumbri kleebisel toote pakendil ja / või tootel. Tootenumber koosneb 13
-
st numbrist, millest 4. ja 5. näitavad kuud, 6. ja
7. toote valmistamise aastat.
Tootja võib oma äranägemisel eelnevalt teavitamata muuta toote kompleti, välisilmet, tootjamaad, garantiiaega, mudeli tehnilist kirjeldust. Kontrollige kauba kättesaamisel.
LTU NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
SAUGOS
PRIEMONĖS
Įdėmiai perskaitykite šią instrukciją prieš naudodamiesi prietaisu ir išsaugokite, kad ir vėliau galėtumėte pasiskaityti.
Prieš įjungdami pirmą kartą patikrinkite, ar markiruotėje nurodyti gaminio techniniai duomenys atitinka elektros tiekimo parametrus jūsų v
ietos tinkluose.
Naudokite tik buities tikslams. Prietaisas neskirtas pramoniniam naudojimui.
Nenaudokite lauke.
Nenaudokite prietaiso, jeigu paţeistas tinklo laidas arba yra kitų gedimų.
Ţiūrėkite, kad tinklo laidas nesiliestų prie aštrių briaunų ir įkaitusių paviršių.
Netraukite, nepersukite ir neapvyniokite apie prietaiso korpusą tinklo laido.
Išjungdami prietaisą iš elektros tinklo, netraukite uţ elektros srovės laido, imkite tik uţ šakutės.
Nebandykite patys taisyti sugedusio prietaiso. Kilus nesklandu
mams kreipkitės į artimiausią techninės prieţiūros centrą.
Naudoti nerekomenduojamus priedus gali būti pavojinga arba dėl jų prietaisas gali sugesti.
Visada išjunkite prietaisą iš elektros tinklo prieš valydami arba jeigu juo nesinaudojate.
DĖMESIO:
Nenaud
okite prietaiso arti vonios, kriauklės ir kitų pripildytų vandens talpų.
Kad išvengtumėte suţalojimų elektros srove ir gaisro, nepanardinkite prietaiso į vandenį arba kitą skystį. Jeigu tai atsitiko, nedelsdami išjunkite jį iš elektros tinklo lizdo ir kreipkitės į techninės prieţiūros
centrą, kad patikrintų.
Prietaisas neskirtas naudotis ţmonėms, urių fizinės ar psichikos galimybės yra ribotos (taip pat ir vaikams), arba jei jie neturi šio prietaiso eksploatavimo įgūdţių. Tokiu atveju naudotoją turi iš ank
sto
išmokyti elgtis su prietaisu ţmogus, atsakingas uţ jo saugą.
Nepalikite įjungto prietaiso be prieţiūros.
Statykite lygintuvą ant lyginimo lentos atsargiai, nesutrenkite.
Naudojant lygintuvą jo paviršius ir talpykloje esantis vanduo smarkiai įkaista. Būkite atsargūs, neprisilieskite prie metalinių lygintuvo dalių.
Образец
Мануал подходит для устройств