MARTA MT-1145 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 36 из 47)

Языки: Русский
Страницы:47
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 36 из 47
36
išsijungimas
MT-1128
220
240 V, 50 Hz
2200
Keramikos
1,27 / 1,55
315
х
140
х
170
Vertikali garų sprogimas.
3 reţimai: purslų, garo, Sausas
lyginimas. Savęs
švarus, anti
-
calc, anti-
lašelinę Dvivietis
keramikos padas su 123
skylutėmis idealaus garuose
MT-1145
220
240 V, 50 Hz
2200
Keramikos
1,3 / 1,6
330
х
130
х 155
Vertikali garų sprogimas.
3 reţimai: purslų, garo, Sausas
lyginimas. Savęs švarus, anti
-
calc, anti-
lašelinę
Gamintojas:
COSMOS FAR VIEW INTERNATIONAL LIMITED
Room 701, 16 apt, lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China
Pagaminta Kinijoje
GARANTIJA
NETAIKOMA EKSPLOATACINĖMS
MEDŢIAGOMS (FILTRAMS, KERAMINĖMS
IR
NESVYLANČIOMS
DANGOMS, GUMINIAMS
SANDARINIMO
ŢIEDAMS IR
KT.)
Prietaiso paminimo datą galima rasti serijos numeryje, kuris nurodytas identifikavimo lipduke ant gaminio dėţės ir/arba lipduke, uţklijuotame ant paties gaminio. Serijos numerį sudaro 13 ţenklų, 4
-as ir 5-as
ţenklas reiškia prietaiso pagaminimo mėnesį, 6
-as ir 7-as metus.
Gamintojas savo nuoţiūra ir papildomai nepranešdamas
gali keisti gaminio komplekto sudėtį, išvaizdą, šalį gamintoją, garantijos terminą ir modelio techninius duomenis. Tikrinkite pasiimdami prietaisą.
LVA LIETOŃANAS INSTRUKCIJA
DROŃĪBAS PASĀKUMI
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju un saglabājiet to
kā izziņas materiālu līdz ierīces ekspluatācijas beigām.
Pirms sākotnējās ieslēgšanas pārbaudiet, vai uz marķējuma norādītie ierīces tehniskie parametri atbilst elektropadevei Jūsu lokālajā tīklā.
Lietojiet tikai sadzīves vajadzībām. Ierīce nav paredzēta rūpnieciskai izmantošanai.
Nelietot ārpus telpām.
Neatstājiet strādājošu ierīci bez uzraudzības.
Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla elektrovadu vai ar citiem bojājumiem.
Sekojiet tam, lai tīkla elektrovads nepieskaras asām šķautnēm vai karstām virsmām.
Nevelciet, nesalokiet un neuztiniet tīkla elektrovadu ap ierīces korpusu.
Atslēdzot ierīci no elektropadeves tīkla, nevelciet
aiz tīkla elektrovada, izņemiet kontaktdakšu no elektrorozetes.
Nemēģiniet patstāvīgi remontēt ierīci. Ja rodas traucējumi tās darbībā, vērsieties tuvākajā servisa centrā.
Образец
Мануал подходит для устройств