MARTA MT-1145 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 37 из 47)

Языки: Русский
Страницы:47
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 37 из 47
37
Nerekomendētu papildpiederumu lietošana var būt bīstama vai var izraisīt ierīces sabojāšanos.
Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms tīrīšanas vai gadījumos, kad Jūs to nelietosiet.
UZMANĪBU:
Nelietojiet ierīci vannu, izlietņu un citu ar ūdeni piepildītu rezervuāru tuvumā.
Lai novērstu elektriskās strāvas sitiena un aizdegšanās iespējamību, neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Ja tomēr tas ir noticis, nekavējoties atslēdziet to no elektrotīkla un vērsieties servisa
centrā, lai veiktu ierīces pārbaudi.
Ierīce nav paredzēta, lai to lietotu cilvēki (ieskaitot bērnus), kuriem ir ierobeţotas fiziskas vai psihiskas spējas, un kuriem nav pieredzes darbā ar šo ierīci. Tādos gadījumos pirms lietošanas cilvēkam, kas
atbild par viņa drošību, ir jāveic instruktāţa par ierīces lietošanu.
Nekad neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
Lieciet gludekli uz gludināmā dēļa uzmanīgi, nepieļaujiet, ka ierīce saņemtu triecienus.
Ekspluatācijas procesā gludekļa darba virsma un ūdens rezervuārā stipri sakarst. Esiet uzmanīgi, nepieskarieties gludekļa metāla daļām.
Izvairieties gludi
nāt apģērbu aizdares –
rāvējslēdzējus, kniedes un tamlīdzīgi, jo tās var saskrāpēt darba virsmu.
Nelieciet gludekli uz metāliskām vai virsmām.
Lai novērstu apdegumus, esiet uzmanīgi, pārvietojot gludekli, jo ir iespējama karstā šķidruma noplūde gadījumā, ja gludeklis ir apgāzts, kā arī karsto tvaiku izeja.
PIRMS PIRMĀS LIETOŃANAS
Izsaiņojiet ierīci un atbrīvojiet to no visiem iesaiņojamajiem materiāliem un etiķetes.
Daţām gludekļa metāla daļām tiek izmantota smērviela, tāpēc pirmās ieslēgšanas reizē var
parādīties raksturīga smaka. Tas ir normāli.
Pirms pirmās ieslēgšanas jānoņem no pamatnes plastmasas protektors un gludekļa pamatne jānotīra ar mīkstas drāniņas palīdzību
.
TĪRĪŃANA UN APKOPE
Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr pārliecinieties, ka gludeklis
ir atslēgts no elektrobarošanas tīkla un ir pilnībā atdzisis.
Notīriet ierīces korpusu ar samitrinātu drāniņu, pēc tam noslaukiet to sausu.
Neberziet pamatni ar metāla sūkli un metāla priekšmetiem. Pamatnes tīrīšanai nedrīkst izmantot abrazīvos tīrīšanas līdzekļus.
PAŃATTĪRĪŃANĀS
Ir svarīgi lietot pašattīrīšanās reţīmu vismaz vienu reizi nedēļā, lai laicīgi attīrītu ierīci no netīrumiem.
Jo cietāks ūdens, jo bieţāk ir nepieciešamība veikt pašattīrīšanās procesu.
Piepildiet ūdens rezervuāru līdz atzīmei “МАХ”.
Nolieciet gludekli uz tā ±papēţa” daļas.
Iestādiet termoregulētāju un tvaiku iedarbības pakāpes regulētāju stāvoklī “МАХ”.
Pieslēdziet gludekli pie elektrobarošanas tīkla.
Sagaidiet brīdi, kad nodzisīs gaismas indikators.
Novietojiet gludekli hor
izontāli vi
rs izlietnes.
MT-1145 -
Nospiediet pašattīrīšanās pogu un turiet to nospiestu tik ilgi, kamēr no darba virsmas atverēm izplūdīs viss verdošais ūdens
un tvaiki.
Tagad verdošais ūdens un tvaiki izplūdīs no darba virsmas atverēm un tādējādi tiks
likvidēti netīrumi un aizsērējumi. Attīrīšanas procesa laikā šūpojiet gludekli uz priekšu –
atpakaļ.
Kad ūdens rezervuārs būs kļuvis tukšs, iestādiet tvaiku iedarbības pakāpes regulētāju stāvoklī
0
.
Ja pamanīsiet, ka gludeklis ir bijis ļoti netīrs, atkārtojiet pašattīrīšanās procesu.
Lai pabeigtu darba virsmas tīrīšanu, izgludiniet tīru kokvilnas drāniņu.
Atslēdziet ierīci no elektrobarošanas tīkla.
Образец
Мануал подходит для устройств