MARTA MT-1145 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 41 из 47)

Языки: Русский
Страницы:47
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 41 из 47
41
TAKUU EI SISÄLLÄ EHTYVIÄ VARUSTEITA
(SUODATTIMIA, KERAAMISIA JA TARTTUMATTOMIA PINNOITTEITA, KUMISIA TIIVISTEITÄ JA MUITA)
Laitteen valmistamispäivämäärän voi löytää sarjanumerosta, joka sijaitsee laitteen laatikon tunnistuskilpitarrassa ja/tai itse laitteeseen kiinnitetyssä tarrassa. Sarjanumero koostuu 13:sta merkistä, 4:s ja 5:s
merkki osoittavat valmistuskuukauden, 6:s ja 7:s osoittavat valmistusvuoden.
Valmistaja voi muuttaa mallin pakkauskokonaisuutta, ulkonäköä, valmistusmaata, takuuaikaa ja teknisiä tietoja harkintansa ja
ilman en
nakkoilmoitusta. Tarkista laitteen vastaanottamisen yhteydessä
.
תוארוה
הלעפה
ISR
תוחיטב
ידיתע שומישל ותוא ורמשתו ןויעב הז ךירדמ וארקת רישכמב שומיש ינפל
.
ל םימיאתמ גויתב םימושרה רצומה לש םיינכט םינייפאמש וקדב ,הנושאר הלעפה ינפל
תדוקנ
.םכלש למשח
.תויתיישעת תורטמל רישכמב שמתשהל ןיא .תויתיב תורטמל קר רישכמב שמשל שי
.ץוחב שמתשהל ןיא
.החגשה אלל לעפומ רישכמ וריאשת לא
.םירחא םייתוחיטב םייוקיל וא םוגפ לבכ םע רישכמב שמתשהל ןיא
.םימח םיחטשמו םידח תווצקב עגנ אל למשחה לבכש ידכ ורמשת
,וכשמת לא
ובבוסת לא
ולגלגת לאו
.רישכמה לש ףוגה ביבס למשחה לבכ תא
.דבלב עקתה תא וקיזחת ,למשחה לבכ תא וכשמת לא למשח תדוקנמ רישחמה קותינ תעב
ה תא ןקתל וסנת לא
םכמצעב רישכמ
.בורקה תוריש זכרמל ונפ תולקת לש הרקמב .
.רישכמל קזנ םורגל וא ןכוסמ תויהל לולע םיצלמומ םניאש םיפסונ םירזיבאב שומיש
ל שי
.וב שמתשמ אל םתא םאו יוקינ ינפל רישכמה תא קתנ
.םימב םיאלמ םירחא םיליכמ וא םירויכ ,תויטבמא תברקב רישכמב שמתשהל ןיא !בל ומיש
.הקידבל תוריש זכרמל תונפלו דיימ ותוא קתנל שי ,הרק הז םא .םירחא םילזונ וא םימב רישכמ לובטל ןיא ,תוקלדיהו ילמשח םלהמ ענמיהל ידכ
רישכמה
.רישכמה שומישב ןויסינ רסוח םע ,)םידלי ללוכ( תוישפנו תויזיפ תויולבגומ םע םישנא ידי לע שומישל דעוימ וניא
ותוחיטבל יארחא םדא ידי לע שארמ הרוה תויהל בייח שמתשמה ,הלאכ םירקמב
.החגשה אלל קולד רישכמה תא ריאשהל אל
י אלש רהזהל ,ץוהיג שרכ לע תוריהזב רישכמה תא חינהל
.הכמ לבק
.ץהגמה לש תכתמ יקלחב ועגת לא ,םיריהז ויה.דואמ םימחתמ לכימב םימו ץהגמ לש הדובע חטשמ הלעפהה ךלהמב
.ץהגמה לש הדובעה חטשמ לע תוטירש ריאשהל םילגוסמ םהש ינפמ 'וכו םיותפכה ,םינסכורה תא ץהגל אל אנ
.ספסוחמ חטשמ וא תכתמ חטשמ לע ץהגמ חינהל אל
קממ ץהגמ תרבעהב
.םח רוטיק תאיצי ןכו ץהגמה תוכפהתהבםח לזונ תכיפש ןכתית יכ ,תויווכ לבקל אל תנמ לע םיריהז ויה םוקמל םו
ןושאר שומיש ינפל
.תויוותו הזיראה ירמוח לכ תא וריסתו הזירא וחתפת
ןיא .חיר היהי רישכמה לש הנושאר הלעפהב ןכל ,םינמושמ תכתמ יקלח םימייק
ש העפות יהוז ,הזמ להבהל
ןיטולחל תיתרג
.
הקוזחתו יוקינ
ןיטולחל תיתרגש העפות יהוז ,הזמ להבהל ןיא .חיר היהי רישכמה לש הנושאר הלעפהב ןכל ,םינמושמ תכתמ יקלח םימייק
.
Образец
Мануал подходит для устройств