MARTA MT-1145 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 43 из 47)

Языки: Русский
Страницы:47
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 43 из 47
43
:
ןרצי
COSMOS FAR VIEW INTERNATIONAL LIMITED
Room 701, 16 apt, lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China
תרצות
ןיס
.
.)דועו )
rubber seal
,ןולפטו ימרק יופיצ ,םיננסמ( הלכתמ טירפ תסכמ הניא תוירחא
יספ
ימוג
(
ג לע וא/ו רצומה תזירא לעש יוהיז תקבדמ לע אצמנה ירודיס רפסמב אוצמל ןתינ רישכמה לש רוצייה ךיראת
מ בכרומ ירודיס רפסמ .ומצע רצומ לעש הקבדמ יב
31
םינמיס ,םינמיס
4
ו
-
5
תא םינייצמ
,שדוחה
6
ו
7
.רישכמה לש רוצייה תנש לע םינייצמ
ב וקדב .םגדה לש םיינכט םינייפאמו תוירחאה תפוקת ,רוציי ץרא ,בוציע ,םיביכרה תא תונשל יושע תופסונ תועדוה אללו ותתעד לוקישב ןרציה
לבק תע
.רצומה ת
POL INSTRUKCJA OBSŁUGI
ŚRODKI BEZPIECZE±STWA
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia uważnie przeczytaj daną instrukcję i zachowaj ją jako poradnik na przyszłość.
Przed pierwszym włączeniem sprawdź, czy charakterystyki techniczne wyrobu, podane na oznakowaniu, odpowiadają parametrom zasilania elektrycznego w Twojej lokalnej sieci.
Używaj urządzenia wyłącznie w celach domowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.
Nie używaj poza pomieszczeniami.
Nie pozostawiaj działające urządzenie bez kontroli.
Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem sieciowym lub z innymi uszkodzeniami.
Zwracaj uwagę na to, aby przewód sieciowy nie miał kontaktu z ostrymi krawędziami i powierzchniami gorącymi.
Nie ciągnij, nie przekręcaj i nie
nawijaj przewodu sieciowego wokół korpusu urządzenia.
W przypadku odłączenia urządzenia od sieci zasilającej nie ciągnij za przewód sieciowy, trzymaj go za wtyczkę.
Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W przypadku powstania usterek zwróć się do najbliższego centrum serwisowego.
Używanie nie zalecanego osprzętu dodatkowego może być niebezpieczne lub doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej przed jego czyszczeniem i gdy jego nie używasz.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i zapalania się, nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach. Jeżeli tak się stało, natychmiast odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i zwróć się do
centrum serwisowego w celu jego sprawdzenia.
Urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby z upośledzeniami fizycznymi lub i psychicznymi (również dzieci), które nie mają doświadczenia w użytkowaniu danego urządzenia. W takich
przypadkach użytkownik powinien być wstępnie poinstruowany przez osobę odpowiedzialną za jego bezpieczeństwo.
Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez kontroli.
Stawiaj żelazko na desce do prasowania ostrożnie, bez uderzeń.
W procesie użytkowania powierzchnia robocza żelazka i woda w zbiorniku silnie nagrzewają się. Zachowaj ostrożność, nie
dotykaj metalowych części żelazka.
Unikaj prasowania zapięć
-
zamków, nitów itp., ponieważ mogą one pozostawić zadrapania na powierzchni roboczej.
Nie stawiaj żelazka na powierzchnie metalowe lub chropowate
Aby uniknąć oparzeń, zachowaj ostrożność podczas
przemieszczania żelazka, ponieważ możliwy jest wyciek gorącego płynu oraz wyjście gorącej pary.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Rozpakuj urządzenie i usuń wszystkie materiały opakunkowe i etykiety.
Dla niektórych części metalowych używany jest smar, dlatego podczas pierwszego włączenia może wydzielać się charakterystyczny zapach.
Jest to normalne.
Образец
Мануал подходит для устройств