Philips Featherlight Plus GC1425/40 скачать инструкцию по эксплуатации

Языки: Русский
Страницы:4
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 1 из 4
ǚǾǽǾǼǬǹȋǮǬǹDZ ǹǬ ǹDZǴdzǻǼǬǮǹǺǽǾǴ
Ǐ ǿǭǴǵ ǰǸǭǯǭ Ǿǭ ǻǮǻǮȆDzǺǵ ǺǭǶ-ȄDzǾǿǻ ǾǽDzȆǭǺǵǿDz ǼǽǻǮǸDzǹǵ, Ƿǻǵǿǻ ǹǻdzDz DZǭ ǾǽDzȆǺDzǿDz Ǽǽǵ
ǵǴǼǻǸǴǯǭǺDz Ǻǭ ȀǽDzDZǭ. ǍǷǻ ǺDz ǹǻdzDzǿDz DZǭ ǽǭǴǽDzȅǵǿDz ǼǽǻǮǸDzǹǭ Ǿ ǼǻǹǻȆǿǭ Ǻǭ ǵǺȁǻǽǹǭȃǵȌǿǭ
Ǽǻ-DZǻǸȀ, ǯǵdzǿDz ǾǼǵǾȇǷǭ Ǿ ȄDzǾǿǻ ǴǭDZǭǯǭǺǵ ǯȇǼǽǻǾǵ Ǻǭ ǭDZǽDzǾ www.philips.com/support ǵǸǵ ǾDz
ǾǯȇǽdzDzǿDz Ǿ ǣDzǺǿȇǽǭ Ǵǭ ǻǮǾǸȀdzǯǭǺDz Ǻǭ ǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸǵ ǯȇǯ ǯǭȅǭǿǭ ǾǿǽǭǺǭ (ǯdz. ǸǵǾǿǻǯǷǭǿǭ ǾȇǾ
ǾǯDzǿǻǯǺǭǿǭ ǰǭǽǭǺȃǵȌ Ǵǭ ǵǺȁǻǽǹǭȃǵȌ Ǵǭ ǷǻǺǿǭǷǿ).
ǜǽǻǮǸDzǹ
ǏDzǽǻȌǿǺǭ ǼǽǵȄǵǺǭ
ǝDzȅDzǺǵDz
ǫǿǵȌǿǭ Dz ǯǷǸȋȄDzǺǭ,
Ǻǻ ǰǸǭDZDzȆǭǿǭ ǼǸǻȄǭ Dz
ǾǿȀDZDzǺǭ.
ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǺǵȌǿ ǽDzǰȀǸǭǿǻǽ
Dz ǼǻǾǿǭǯDzǺ ǯ ǼǻǸǻdzDzǺǵDz
MIN
.
ǜǻǾǿǭǯDzǿDz ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǺǭǿǭ ǾǷǭǸǭ ǯ
ǺDzǻǮȂǻDZǵǹǻǿǻ ǼǻǸǻdzDzǺǵDz.
ǫǿǵȌǿǭ ǺDz ǼǻDZǭǯǭ
Ǽǭǽǭ.
Ǐȇǯ ǯǻDZǺǵȌ ǽDzǴDzǽǯǻǭǽ
ǺȌǹǭ DZǻǾǿǭǿȇȄǺǻ ǯǻDZǭ.
ǚǭǼȇǸǺDzǿDz ǯǻDZǺǵȌ ǽDzǴDzǽǯǻǭǽ
(ǯǵdzǿDz ǡǵǰ. 3).
ǜǭǽǺǵȌǿ ǽDzǰȀǸǭǿǻǽ Dz
ǺǭǰǸǭǾDzǺ ǯ ǼǻǸǻdzDzǺǵDz
.
ǜǻǾǿǭǯDzǿDz ǽDzǰȀǸǭǿǻǽǭ Ǻǭ Ǽǭǽǭǿǭ ǯ
ǼǻǸǻdzDzǺǵDz
.
ǫǿǵȌǿǭ ǺDz Dz DZǻǾǿǭǿȇȄǺǻ
ǰǻǽDzȆǭ.
ǔǭDZǭǶǿDz ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ Ǵǭ ǰǸǭDZDzǺDz,
ǷǻȌǿǻ DZǭ Dz ǼǻDZȂǻDZȌȆǭ Ǵǭ ǰǸǭDZDzǺDz Ǿ
Ǽǭǽǭ (ǻǿ
2
DZǻ
MAX
). ǜǻǾǿǭǯDzǿDz
ȋǿǵȌǿǭ Ǻǭ ǼDzǿǭǿǭ ǵ ǵǴȄǭǷǭǶǿDz,
DZǻǷǭǿǻ ǸǭǹǼǵȄǷǭǿǭ Ǵǭ ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
ǵǴǰǭǾǺDz, ǼǽDzDZǵ DZǭ ǴǭǼǻȄǺDzǿDz
ǰǸǭDZDzǺDzǿǻ.
ǫǿǵȌǿǭ ǺDz ǼǻDZǭǯǭ
DZǻǼȇǸǺǵǿDzǸǺǭ Ǽǭǽǭ.
ǕǴǼǻǸǴǯǭǸǵ ǾǿDz ȁȀǺǷȃǵȌǿǭ
Ǵǭ DZǻǼȇǸǺǵǿDzǸǺǭ Ǽǭǽǭ
ǿǯȇǽDZDz ȄDzǾǿǻ Ǵǭ ǹǺǻǰǻ
ǷǽǭǿȇǷ ǼDzǽǵǻDZ ǻǿ ǯǽDzǹDz.
ǜǽǻDZȇǸdzDzǿDz ǰǸǭDZDzǺDzǿǻ ǯ
ȂǻǽǵǴǻǺǿǭǸǺǻ ǼǻǸǻdzDzǺǵDz ǵ ǵǴȄǭǷǭǶǿDz
ǹǭǸǷǻ, ǼǽDzDZǵ DZǭ ǵǴǼǻǸǴǯǭǿDz ǻǿǺǻǯǻ
ȁȀǺǷȃǵȌǿǭ ǼǭǽDzǺ ȀDZǭǽ.
ǫǿǵȌǿǭ ǺDz Dz DZǻǾǿǭǿȇȄǺǻ
ǰǻǽDzȆǭ.
ǔǭDZǭǶǿDz ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ Ǻǭ ǰǸǭDZDzǺDz,
Ǽǽǵ ǷǻȌǿǻ ǹǻdzDz DZǭ ǾDz ǵǴǼǻǸǴǯǭ
ȁȀǺǷȃǵȌǿǭ Ǵǭ DZǻǼȇǸǺǵǿDzǸǺǭ Ǽǭǽǭ
(ǻǿ
3
Ǻǭ
MAX
). ǜǻǾǿǭǯDzǿDz
ȋǿǵȌǿǭ Ǻǭ ǼDzǿǭǿǭ ǵ ǵǴȄǭǷǭǶǿDz,
DZǻǷǭǿǻ ǸǭǹǼǵȄǷǭǿǭ Ǵǭ ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
ǵǴǰǭǾǺDz, ǼǽDzDZǵ DZǭ ǵǴǼǻǸǴǯǭǿDz
ȁȀǺǷȃǵȌǿǭ Ǵǭ DZǻǼȇǸǺǵǿDzǸǺǭ Ǽǭǽǭ.
Ǐȇǯ ǯǻDZǺǵȌ ǽDzǴDzǽǯǻǭǽ
ǺȌǹǭ DZǻǾǿǭǿȇȄǺǻ ǯǻDZǭ.
ǚǭǼȇǸǺDzǿDz ǯǻDZǺǵȌ ǽDzǴDzǽǯǻǭǽ
(ǯǵdzǿDz ǡǵǰ. 3).
ǜǽǵ ǰǸǭDZDzǺDz ǯȇǽȂȀ
ǼǸǭǿǭ ǵǹǭ ǷǭǼǷǵ ǯǻDZǭ.
ǚDz ǾǿDz ǴǭǿDzǰǺǭǸǵ DZǻǮǽDz
ǷǭǼǭȄǷǭǿǭ Ǻǭ ǻǿǯǻǽǭ Ǵǭ
ǼȇǸǺDzǺDz.
ǚǭǿǵǾǺDzǿDz ǷǭǼǭȄǷǭǿǭ ǿǭǷǭ, ȄDz DZǭ
ȄȀDzǿDz ȆǽǭǷǯǭǺDz.
Ǐȇǯ ǯǻDZǺǵȌ ǽDzǴDzǽǯǻǭǽ Dz
ǾǸǻdzDzǺǭ ǺȌǷǭǷǯǭ DZǻǮǭǯǷǭ.
ǕǴǼǸǭǷǺDzǿDz ǽDzǴDzǽǯǻǭǽǭ Ǵǭ ǯǻDZǭ ǵ ǺDz
ǾǸǭǰǭǶǿDz ǺǵǷǭǷǯǵ ǼǽDzǼǭǽǭǿǵ ǯ ǺDzǰǻ.
ǔǭDZǭDZDzǺǭǿǭ ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
Dz ǿǯȇǽDZDz ǺǵǾǷǭ Ǵǭ ǰǸǭDZDzǺDz
Ǿ Ǽǭǽǭ.
ǔǭDZǭǶǿDz ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
2
ǵǸǵ Ǽǻ-
ǯǵǾǻǷǭ.
ǕǴǼǻǸǴǯǭǸǵ ǾǿDz ȁȀǺǷȃǵȌǿǭ
Ǵǭ DZǻǼȇǸǺǵǿDzǸǺǭ Ǽǭǽǭ Ǽǽǵ
ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǺǭ ǺǭǾǿǽǻǶǷǭ
ǼǻDZ
3
.
ǜǻǾǿǭǯDzǿDz ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǺǵȌ
ǽDzǰȀǸǭǿǻǽ Ǻǭ ǺǭǾǿǽǻǶǷǭ ǹDzdzDZȀ
3
ǵ
MAX
.
Ǜǿ ǰǸǭDZDzȆǭǿǭ
ǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿ ǷǭǼDz
ǯǻDZǭ, ǾǸDzDZ Ƿǭǿǻ
ȋǿǵȌǿǭ Dz ǵǴǾǿǵǺǭǸǭ
ǵǸǵ Dz ǼǽǵǮǽǭǺǭ.
ǜǻǾǿǭǯǵǸǵ ǾǿDz ȋǿǵȌǿǭ ǯ
ȂǻǽǵǴǻǺǿǭǸǺǻ ǼǻǸǻdzDzǺǵDz,
ǭ ǯ ǽDzǴDzǽǯǻǭǽǭ ǯǾDz ǻȆDz
ǵǹǭ ǯǻDZǭ.
ǕǴǼǽǭǴǺDzǿDz ǯǻDZǺǵȌ ǽDzǴDzǽǯǻǭǽ ǵǸǵ
ǼǻǾǿǭǯDzǿDz ȋǿǵȌǿǭ Ǻǭ ǼDzǿǭǿǭ Ƕ.
ǜǻ ǯǽDzǹDz Ǻǭ ǰǸǭDZDzǺDz
ǻǿ ǰǸǭDZDzȆǭǿǭ
ǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿ ǼǭDZǭǿ
ǸȋǾǼǵ ǺǭǷǵǼ ǵ
ǺDzȄǵǾǿǻǿǵǵ.
ǟǯȇǽDZǭǿǭ ǯǻDZǭ ǻǮǽǭǴȀǯǭ
ǸȋǾǼǵȃǵ ǻǿǯȇǿǽDz Ǻǭ
ǰǸǭDZDzȆǭǿǭ ǼǸǻȄǭ.
ǕǴǼǻǸǴǯǭǶǿDz ȁȀǺǷȃǵȌǿǭ Ǵǭ
ǼǻȄǵǾǿǯǭǺDz Ǻǭ ǺǭǷǵǼ DzDZǵǺ ǵǸǵ
ǼǻǯDzȄDz Ǽȇǿǵ (ǯdz. ǽǭǴDZDzǸ "ǡȀǺǷȃǵȌ Ǵǭ
ǼǻȄǵǾǿǯǭǺDz Ǻǭ ǺǭǷǵǼ Calc-clean"
).
ǜǭǽǭǿǭ ǻǿǾǸǭǮǯǭ Ǿ
ǯǽDzǹDzǿǻ.
ǟǯȇǽDZǭǿǭ ǯǻDZǭ ǻǮǽǭǴȀǯǭ
ǸȋǾǼǵȃǵ ǻǿǯȇǿǽDz Ǻǭ
ǰǸǭDZDzȆǭǿǭ ǼǸǻȄǭ.
ǕǴǼǻǸǴǯǭǶǿDz ȁȀǺǷȃǵȌǿǭ Ǵǭ
ǼǻȄǵǾǿǯǭǺDz Ǻǭ ǺǭǷǵǼ DzDZǵǺ ǵǸǵ
ǼǻǯDzȄDz Ǽȇǿǵ (ǯdz. ǽǭǴDZDzǸ "ǡȀǺǷȃǵȌ Ǵǭ
ǼǻȄǵǾǿǯǭǺDz Ǻǭ ǺǭǷǵǼ Calc-clean").
HRVATSKI
Opći opis (sl. 1)
1
Mlaznica za raspršivanje
2
Poklopac otvora za punjenje
3
Kontrola pare
-
;
= parno glačanje
-
t
= suho glačanje
-
CALC CLEAN
= funkcija Calc-Clean
4
Gumb za dodatnu količinu pare (samo neki modeli)
5
Gumb raspršivača
6
Regulator temperature
7
Indikator temperature (samo neki modeli: s indikatorom za sigurnosno
automatsko isključivanje)
8
Kabel za napajanje
9
Pločica s oznakom
10
Spremnik za vodu s indikatorom maksimalne razine vode
11
Stopalo za glačanje
Uporaba aparata
Punjenje spremnika za vodu
Napomena: Aparat je dizajniran za uporabu s vodom iz slavine. Ako živite u
području s tvrdom vodom, može doći do brzog nakupljanja kamenca. Stoga
se preporučuje uporaba 100 % destilirane ili demineralizirane vode kako bi se
produžio vijek trajanja aparata.
Napomena: Nemojte stavljati parfem, ocat, izbjeljivač, sredstva protiv kamenca,
sredstva za olakšavanje glačanja, vodu koja je kemijskim postupkom očišćena
od kamenca ili neka druga kemijska sredstva u spremnik za vodu.
1
Postavite kontrolu pare na položaj
t
(suho glačanje).
(sl. 2)
2
Napunite spremnik za vodu do oznake MAX (sl. 3).
3
Zatvorite poklopac otvora za punjenje.
Odabir temperature i postavke pare
Tablica 1
Vrsta tkanine
Postavka
temperature
Postavka
pare
Dodatna količina
pare (samo neki
modeli)
Mlaz
pare
Lan
MAX
;
Da
Da
Pamuk
mmm
;
Da
Da
Vuna
mm
;
Ne
Da
Svila
mm
;
Ne
Da
Sintetika
(npr. akril, najlon,
poliamid, poliester).
m
t
Ne
Ne
Napomena: Kao što je naznačeno u tablici iznad, nemojte koristiti paru ni
dodatnu količinu pare pri niskoj temperaturi; u suprotnom vruća voda može
procuriti iz glačala.
1
U tablici 1 potražite upute za postavljanje regulatora temperature na
odgovarajuću postavku za odjevni predmet (sl. 4).
2
Stavite glačalo u uspravan položaj i ukopčajte ga. Indikator temperature se
uključuje, što znači da se glačalo zagrijava (sl. 5).
3
Kada se indikator temperature isključi, glačalo je doseglo odgovarajuću
temperaturu.
4
U tablici 1 potražite upute za odabir postavke pare koja odgovara
postavljenoj temperaturi (sl. 6).
Značajke
Suho glačanje
-
Kontrolu pare postavite na t (suho glačanje) kako biste glačali bez pare.
(sl. 2)
Funkcija raspršivanja
-
Pritisnite gumb za raspršivanje kako biste navlažili odjevni predmet koji glačate.
To pomaže pri uklanjaju tvrdokornih nabora (sl. 7).
Funkcija za dodatnu količinu pare (samo neki modeli)
-
Pritisnite i otpustite gumb za dodatnu količinu pare koja će ukloniti tvrdokorne
nabore (sl. 8).
Okomita para (samo neki modeli)
-
Funkcija dodatne količine pare može se upotrebljavati i kad je glačalo u
okomitom položaju za uklanjanje nabora na izvješenoj odjeći, zavjesama
itd. (sl. 9).
Funkcija sigurnosnog automatskog isključivanja (samo određeni modeli)
-
Glačalo se automatski isključuje ako se ne pomakne 30 sekundi dok je u
vodoravnom položaju ili 8 minuta u okomitom položaju. Indikator automatskog
isključivanja počet će bljeskati (sl. 10).
-
Kako bi se glačalo ponovo zagrijalo, podignite ga ili ga lagano pomičite dok se
indikator automatskog isključivanja ne isključi.
Čišćenje i održavanje
Čišćenje
1
Kontrolu pare postavite na
t
(suho glačanje), iskopčajte glačalo i ostavite ga
da se ohladi.
(sl. 2)
2
Ispraznite ostatak vode iz spremnika za vodu.
3
Očistite komadiće kamenca i ostalu nečistoću s površine za glačanje vlažnom
tkaninom i neabrazivnim (tekućim) sredstvom za čišćenje.
Oprez: Stopalo za glačanje uvijek treba biti glatko, zato izbjegavajte kontakt s
metalnim predmetima. Za čišćenje stopala za glačanje nikada nemojte koristiti
spužvicu za ribanje, ocat i druge kemikalije.
Napomena: Redovito ispirite spremnik vodom iz slavine. Nakon ispiranja
ispraznite spremnik za vodu.
Funkcija Calc Clean
VAŽNO: Kako biste produljili trajanje aparata i održali dobre radne značajke
parnog glačanja, upotrijebite funkciju Calc-Clean jednom svaka dva tjedna. Ako
je voda u vašem području vrlo tvrda (to jest, ako tijekom glačanja iz površine za
glačanje izlaze djelići kamenca), koristite tu funkciju i češće.
1
Provjerite je li aparat iskopčan, a kontrola pare postavljena na
t
(suho
glačanje).
(sl. 2)
2
Napunite spremnik za vodu do oznake MAX.
(sl. 3)
U spremnik za vodu ne ulijevajte ocat ili druga sredstva za uklanjanje kamenca.
3
Ukopčajte glačalo i postavite regulator temperature na MAX (sl. 11).
4
Kad se indikator temperature isključi, iskopčajte glačalo.
5
Držite glačalo iznad sudopera. Postavite kontrolu pare na položaj Calc-Clean
i zadržite.
(sl. 12)
6
Blago tresite glačalo dok se ne potroši sva voda iz spremnika (sl. 13).
Oprez: Prilikom ispiranja kamenca iz stopala za glačanje izlaze para i kipuća voda.
7
Vratite kontrolu pare na
t
(suho glačanje).
(sl. 2)
Napomena: Ponovite Calc-Clean postupak ako voda koja izlazi iz glačala još
uvijek sadrži kamenac.
Nakon postupka Calc-Clean
1
Ukopčajte glačalo. Ostavite glačalo da se zagrije kako bi se stopalo za
glačanje osušilo.
2
Kad se indikator temperature isključi, iskopčajte glačalo.
3
Pažljivo pomičite glačalo po komadu krpe kako biste sa stopala za glačanje
uklonili mrlje.
4
Ostavite glačalo da se potpuno ohladi prije spremanja.
Spremanje
1
Iskopčajte glačalo i postavite kontrolu pare na
t
(suho glačanje).
(sl. 2)
2
Namotajte kabel za napajanje oko stražnje ploče glačala i spremite glačalo u
uspravnom položaju (sl. 14).
Rješavanje problema
U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti
prilikom uporabe aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija
u nastavku, posjetite www.philips.com/support kako biste pronašli popis čestih
pitanja ili se obratite centar za korisničku podršku u svojoj državi (podaci za kontakt
nalaze se u međunarodnom jamstvu).
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Glačalo je
priključeno na
napajanje, ali
je površina za
glačanje hladna.
Regulator
temperature
postavljen je na
MIN
.
Postavite regulator temperature u
odgovarajući položaj.
Glačalo ne
proizvodi paru.
U spremniku nema
dovoljno vode.
Napunite spremnik za vodu
(pogledajte sl. 3).
Kontrola pare
postavljena je u
položaj
.
Postavite klizni gumb za paru u
položaj
.
Glačalo nije dovoljno
vruće.
Postavite temperaturu glačanja
koja odgovara glačanju s parom
(
2
do
MAX
). Prije početka
glačanja glačalo stavite u okomiti
položaj i pričekajte da se indikator
temperature isključi.
Glačalo ne
proizvodi dodatnu
količinu pare.
Prečesto se koristili
funkciju mlaza pare u
kratkom razdoblju.
Nastavite glačati u vodoravnom
položaju i pričekajte malo prije
ponovnog korištenja funkcije
mlaza pare.
Glačalo nije dovoljno
vruće.
Postavite temperaturu glačanja
pri kojoj se može upotrebljavati
funkcija dodatne količine pare
(
3
do
MAX
). Prije uporabe
funkcije dodatne količine pare
glačalo stavite u okomiti položaj
i pričekajte da se indikator
temperature isključi.
U spremniku nema
dovoljno vode.
Napunite spremnik za vodu
(pogledajte sl. 3).
Tijekom glačanja
na tkaninu padaju
kapi vode.
Niste ispravno
zatvorili poklopac
otvora za punjenje.
Pritišćite poklopac dok ne
začujete 'klik'.
Stavili ste sredstvo za
čišćenje u spremnik
za vodu.
Isperite spremnik za vodu i ne
stavljajte sredstva za čišćenje.
Postavljena
temperatura je
preniska za glačanje
s parom.
Postavite temperaturu od
2
ili
višu.
Funkciju dodatne
količine pare koristili
ste pri temperaturi
ispod
3
.
Regulator temperature postavite
na postavku između
3
i
MAX
.
Nakon što se
glačalo ohladilo ili
nakon što ste ga
spremili iz stopala
za glačanje kapa
voda.
Stavili ste glačalo u
vodoravan položaj s
preostalom vodom u
spremniku.
Ispraznite spremnik za vodu ili
stavite glačalo u uspravni položaj.
Tijekom glačanja
iz stopala za
glačanje izlaze
komadići nečistoće
i kamenca.
Tvrda voda stvara
kamenac unutar
stopala za glačanje.
Koristite funkciju Calc-Clean
jednom ili više puta (pogledajte
odjeljak "Funkcija Calc-Clean"
).
Para s vremenom
postaje slabija.
Tvrda voda stvara
kamenac unutar
stopala za glačanje.
Koristite funkciju Calc-Clean
jednom ili više puta (pogledajte
odjeljak "Funkcija Calc-Clean").
EESTI
Seadme osad (joon. 1)
1
Piserdusotsik
2
Täiteava kaas
3
Aururegulaator
-
;
= auruga triikimine
-
t
= kuivtriikimine
-
CALC CLEAN
= katlakivi eemaldamise funktsioon
4
Lisaauru nupp (ainult teatud mudelitel)
5
Piserdusnupp
6
Temperatuuri ketasregulaator
7
Temperatuuri märgutuli (ainult teatud mudelitel: automaatse väljalülitamise
näidikuga)
8
Toitejuhe
9
Tüübisilt
10
Veetaseme MAX-tähisega veepaak
11
Tald
Seadme kasutamine
Veepaagi täitmine
Märkus. Teie seade on mõeldud kraaniveega kasutamiseks. Kui te elate
piirkonnas, kus vesi on kare, võib katlakivi kiiresti koguneda. Seetõttu on
seadme kasutusea pikendamiseks soovitatav kasutada 100% destilleeritud või
demineraliseeritud vett.
Märkus: ärge pange veepaaki lõhnaõli, äädikat, tärgeldamis-,
katlakivieemaldamis-, triikimisvedelikke, keemiliselt katlakivist puhastatud vett
ega muid keemilisi vahendeid.
1
Seadke aururegulaator asendisse
t
(kuivtriikimine).
(Joonis 2)
2
Täitke veepaak veega MAX-tähiseni. (joon. 3).
3
Sulgege täiteava kaas.
Temperatuuri ja auruseade valimine
Tabel 1
Kanga tüüp
Temperatuuri
seadistamine
Auru
seadistus
Lisaauru
funktsioon
(ainult teatud
mudelid)
Piserdamine
Linen
MAX
;
Jah
Jah
Cotton
mmm
;
Jah
Jah
Wool
mm
;
Ei
Jah
Silk
mm
;
Ei
Jah
Sünteetilised kangad
(nt akrüül, nailon,
polüamiid, polüester)
m
t
Ei
Ei
Märkus. Nagu ülal esitatud tabelist näha, ärge kasutage auru ega võimsat
auruvoogu madalal temperatuuril, vastasel juhul võib kuum vesi triikrauast välja
lekkida.
1
Vaadake tabelist 1, kuidas seada temperatuuri ketasregulaator teie kangale
sobivale seadele (jn 4).
2
Asetage triikraud kannale ja ühendage vooluvõrku. Süttib temperatuuri
märgutuli, mis viitab triikraua soojenemisele (jn 5).
3
Kui temperatuuri märgutuli kustub, on triikraud kuumenenud õige
temperatuurini.
4
Vaadake tabelist 1, milline auruseade vastab teie seatud temperatuurile (jn 6).
Omadused
Triikimine
-
Ilma auruta triikimiseks seadke aururegulaator asendisse t
(kuivtriikimine).
(joon. 2)
Piserdusfunktsioon
-
Triigitava toote niisutamiseks vajutage piserdusnupule. See aitab eemaldada
tugevaid kortse (jn 7).
Lisaauru funktsioon (ainult teatud mudelitel)
-
Tugevate kortsude eemaldamiseks vajaliku võimsa auruvoo saamiseks vajutage
lisaauru nuppu ja vabastage see (jn 8).
Vertikaalne aur (ainult teatud mudelitel)
-
Lisaauru funktsiooni saate kasutada siis, kui triikraud on püstasendis, et
eemaldada kortse rippuvatelt riietelt, kardinatelt jms (jn 12).
Automaatne väljalülitusfunktsioon (ainult teatud mudelitel)
-
Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda ei ole 30 sekundi jooksul
horisontaalasendis või 8 minuti jooksul vertikaalasendis liigutatud. Automaatse
väljalülituse märgutuli hakkab vilkuma (jn 10).
-
Selleks et triikraud hakkaks uuesti kuumenema, tõstke seda või liigutage
natuke, kuni automaatse väljalülituse märgutuli kustub.
Puhastamine ja korrashoid
Puhastamine
1
Seadke aururegulaator asendisse
t
(kuivtriikimine), lahutage triikraud
vooluvõrgust ja laske maha jahtuda.
(Joonis 2)
2
Valage allesjäänud vesi veepaagist välja.
3
Pühkige niiske lapi ja mitteabrasiivse (vedela) puhastusvahendiga tallalt
katlakivi- ja muu mustus.
Ettevaatust: Selleks, et tald oleks sile, vältige selle kriimustamist
metallesemetega. Ärge kunagi kasutage küürimiskäsna, äädikat või muid keemilisi
vahendeid talla puhastamiseks.
Märkus. Loputage veepaaki korrapäraselt veega. Pärast loputamist tühjendage
paak.
Calc-Clean-funktsioon
TÄHELEPANU! Seadme kasutusea pikendamiseks ja hea aurutamisjõudluse
säilitamiseks kasutage iga kahe nädala tagant katlakivi eemaldamise
funktsiooni. Kui vesi teie piirkonnas on väga kare (nt kui triikimise ajal tuleb
tallast helbeid), kasutage katlakivi eemaldamise funktsiooni sagedamini.
1
Veenduge, et seadme pistik oleks seinakontaktist välja tõmmatud ja
aururegulaator seatud asendisse
t
(kuivtriikimine).
(Joonis 2)
2
Täitke veepaak MAX-tähiseni.
(Jn 3)
Ärge valage veepaaki äädikat ega teisi katlakivi eemaldamise vahendeid.
3
Ühendage triikraud vooluvõrku ja seadke temperatuuriregulaator asendisse
MAX (jn 11).
4
Kui temperatuuri märgutuli kustub, eemaldage pistik seinakontaktist.
5
Hoidke triikrauda kraanikausi kohal. Lükake aururegulaator Calc-Cleani
asendisse ja hoidke seal.
(Jn 12)
6
Raputage õrnalt triikrauda, kuni veepaagis olnud vesi on ära kasutatud (jn 13).
Ettevaatust. Katlakivi minema uhtumisel väljub tallast ka aur ja keev vesi.
7
Seadke aururegulaator tagasi asendisse
t
(kuivtriikimine).
(Joonis 2)
Märkus. Kui triikrauast väljuv vesi sisaldab endiselt katlakivi helbeid, korrake
katlakivi eemaldamise toimingut.
Pärast katlakivi eemaldamist
1
Ühendage triikraud vooluvõrku. Laske triikraual kuumeneda, kuni tald on kuiv.
2
Kui temperatuuri märgutuli kustub, eemaldage pistik seinakontaktist.
3
Triikige tallale jäänud veejääkide eemaldamiseks õrnalt mõnda riideeset.
4
Laske triikraual enne hoiule panemist ära jahtuda.
Hoiustamine
1
Eemaldage triikraud vooluvõrgust ja seadke aururegulaator asendisse
t
(kuivtriikimine).
(Joonis 2)
2
Kerige toitejuhe ümber triikraua taguplaadi ja toetage triikraud
kannale (jn 14).
Veaotsing
Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis seadmega
juhtuda võivad. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada,
külastage veebilehte www.philips.com/support, kus on loetelu korduma
kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega
(vt kontaktandmeid üleilmselt garantiilehelt).
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Triikraud on
elektrivõrku
ühendatud, aga
tald on külm.
Temperatuuri
ketasregulaator on seatud
asendisse
MIN
.
Seadke temperatuuri
ketasregulaator nõutud
asendisse.
Triikrauast ei tule
mingitki auru.
Veepaagis ei ole
küllaldaselt vett.
Täitke veepaak (vt jn 3).
Aururegulaator on
seadistatud asendisse
.
Seadke auruliugur asendisse
.
Triikraud ei ole piisavalt
tuline.
Seadistage auruga triikimiseks
sobiv triikimistemperatuur
(
2
kuni
MAX
). Pange
triikraud kannale ja oodake
temperatuuri märgutule
kustumist, enne kui triikima
hakkate.
Triikrauast ei tule
mingitki lisaauru
voogu.
Olete kasutanud aurujoa
funktsiooni lühikese
ajavahemiku jooksul liiga
tihti.
Jätkake triikimist, hoides
triikrauda horisontaalasendis
ja oodake natuke aega,
enne kui kasutate aurujoa
funktsiooni uuesti.
Triikraud ei ole piisavalt
tuline.
Seadistage lisaauru
funktsiooni kasutamiseks
sobiv temperatuur (
3
kuni
MAX
). Pange triikraud
kannale ja oodake
temperatuuri märgutule
kustumist, enne kui lisaauru
funktsiooni kasutate.
Veepaagis ei ole
küllaldaselt vett.
Täitke veepaak (vt jn 3).
Veetilgad tilguvad
triikimise ajal
kangale.
Te ei sulgenud täiteava
kaant korralikult.
Vajutage kaant, kuni kostab
klõpsatus.
Olete pannud mingit
lisaainet veepaaki.
Loputage veepaak puhtaks
ja ärge lisage sinna mingeid
lisaaineid.
Seadistatud temperatuur
on liiga madal auruga
triikimiseks.
Seadistage temperatuur
sättele
2
või kõrgemaks.
Kasutasite lisaauru
funktsiooni temperatuuril
alla
3
.
Seadke
temperatuuriregulaator
sättele vahemikus
3
kuni
MAX
.
Pärast triikraua
mahajahtumist või
hoiustamist tilgub
tallast vett.
Veepaaki on jäänud
vett, kuid olete pannud
triikraua horisontaalsesse
asendisse.
Tühjendage veepaak või
asetage triikraud kannale.
Katlakivi helbed ja
mustus väljuvad
triikimise ajal
tallast.
Kare vesi tekitab triikraua
tallas katlakivi helbeid.
Kasutage üks või mitu korda
Calc-Cleani funktsiooni
(vt jaotist "Calc-cleani
funktsioon"
).
Aur muutub
ajapikku
nõrgemaks.
Kare vesi tekitab triikraua
tallas katlakivi helbeid.
Kasutage üks või mitu korda
Calc-Cleani funktsiooni
(vt jaotist "Calc-cleani
funktsioon").
MAGYAR
Általános leírás (1. ábra)
1
Vízpermetező orr
2
Vízbetöltő nyílás kupakja
3
Gőzvezérlés
-
;
= gőzölős vasalás
-
t
= száraz vasalás
-
CALC CLEAN = Vízkőmentesítő funkció
4
Gőzlövet gomb (csak bizonyos típusoknál)
5
Vízpermetező gomb
6
Hőfokszabályozó
7
Hőmérsékletjelző fény (csak bizonyos típusoknál: biztonsági automatikus
kikapcsolás jelzéssel)
8
Hálózati kábel
9
Típustábla
10
Víztartály MAX vízszintjelzéssel
11
Vasalótalp
A készülék használata
A víztartály feltöltése
Megjegyzés: A készüléket csapvízzel való használatra tervezték. Ha olyan
helyen él, ahol kemény a víz, a készülékben hamar felhalmozódhat a vízkő. Ezért
javasolt 100%-ban desztillált vagy demineralizált víz használata a készülék
élettartamának megnövelése érdekében.
Megjegyzés: Ne töltsön parfümöt, ecetet, keményítőt, vízkőmentesítő szert,
vasalási segédanyagokat, vegyileg vízkőmentesített vizet vagy egyéb vegyszert
a víztartályba.
1
Állítsa a gőzszabályzót
t
állásba (száraz vasalás).
(2. ábra)
2
Töltse fel a tartályt MAX szintjelzésig ( 3. ábra).
3
Zárja le a betöltőnyílást a kupakkal.
Válassza ki a hőmérsékletet és a gőzbeállítást
1. táblázat
A textília típusa
Hőfokbeállítás
Gőzfokozat
Gőzlövet (a
meghatározott
típusoknál)
Vízpermet
Linen
MAX
;
Igen
Igen
Pamut
mmm
;
Igen
Igen
Gyapjú
mm
;
Nem
Igen
Silk
mm
;
Nem
Igen
Műszálas anyagok
(pl. akril, nejlon,
poliamid, poliészter).
m
t
Nem
Nem
Megjegyzés: Ahogy a fenti táblázatban látható, ne használjon gőzt vagy
gőzlövetet alacsony hőmérsékleten, különben forró víz szivároghat a vasalóból.
1
Az 1. táblázat alapján állítsa be a hőfokszabályzót a vasalandó ruhának
megfelelően (4. ábra).
2
Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe, és csatlakoztassa a fali
aljzatba. A hőmérsékletjelző fény bekapcsolása mutatja, hogy a vasaló
melegszik (5. ábra).
3
Ha a hőmérsékletjelző fény kialszik, a vasaló elérte a megfelelő
hőmérsékletet.
4
Az 1. táblázat alapján válasszon a beállított hőmérsékletnek megfelelő
gőzbeállítást (6. ábra).
Jellemzők
Száraz vasalás
-
Állítsa a gőzszabályzót t (száraz vasalás) állásba a gőz nélküli
vasaláshoz.
(2. ábra)
Spriccelés funkció
-
A vízpermetező gombot megnyomva nedvesítse be a vasalandó ruhát. Ez segít
a makacs gyűrődések elsimításában (7. ábra).
Gőzlövet funkció (csak bizonyos típusoknál)
-
Nyomja le a gőzlövet gombot, majd engedje fel az erőteljes gőzlövetért, mellyel
eltávolíthatja a makacs gyűrődéseket (8. ábra).
Függőleges gőz (csak bizonyos típusoknál)
-
A gőzlövet funkció függőleges helyzetű vasalóval is használható. Így
a felfüggesztett textíliák, függönyök stb. gyűrődéseinek kisimítására is
alkalmas (9. ábra).
Biztonsági automatikus kikapcsolás funkció
(csak bizonyos típusoknál)
-
A vasaló automatikusan kikapcsol, ha vízszintes helyzetben 30 másodpercig
nem mozdítják meg, vagy ha 8 percig függőleges helyzetben áll. Az
automatikus kikapcsolás jelzőfénye villogni kezd (10. ábra).
-
A vasaló újbóli felmelegítéséhez emelje fel vagy kicsit mozdítsa meg a vasalót,
amíg az automatikus kikapcsolás jelzőfénye ki nem alszik.
Tisztítás és karbantartás
Tisztítás
1
Állítsa a gőzszabályozót
t
(száraz vasalás) pozícióba, majd húzza
ki a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatból, és hagyja lehűlni a
készüléket.
(2. ábra)
2
A maradék vizet öntse ki a víztartályból.
3
Törölje le a vasalótalpról a vízkődarabkákat és az egyéb lerakódásokat
nedves ruhával, nem karcoló (folyékony) tisztítószerrel.
Figyelem! A vasalótalp épségének megóvása érdekében kerülje fémtárggyal való
érintkezését. A vasalótalp tisztításához ne használjon súrolószivacsot, ecetet
vagy egyéb vegyszereket.
Jegyzet: Rendszeresen öblítse ki a víztartályt csapvízzel. Ürítse ki a víztartályt
öblítés után.
Vízkőmentesítő funkció
FONTOS: A készülék élettartamának meghosszabbításához és a jó gőzölési
teljesítmény megőrzéséhez alkalmazza kéthetente a vízkőmentesítő funkciót.
Ha lakóhelyén nagyon kemény a víz (azaz vasalás közben vízkő távozik a
vasalótalpból), használja gyakrabban ezt a funkciót.
1
Ügyeljen rá, hogy a készülék hálózati csatlakozódugója ki legyen húzva a fali
aljzatból, és a gőzszabályzó
t
(száraz vasalás) állásban legyen.
(2. ábra)
2
Töltse fel a víztartályt MAX szintjelzésig.
(3. ábra)
Ne töltsön a víztartályba ecetet vagy egyéb vízkőmentesítő szert.
3
Csatlakoztassa a vasalót a fali aljzathoz, és a hőfokszabályzót állítsa MAX
állásba (11. ábra).
4
Amikor a hőmérsékletjelző fény kialszik, húzza ki a hálózati dugót a fali
aljzatból.
5
Tartsa a vasalót a mosogató fölé. Állítsa a gőzszabályozót vízkőmentesítésre,
és tartsa lenyomva.
(12. ábra)
6
Finoman rázza meg a vasalót, amíg a tartályban található összes víz el nem
fogy (13. ábra).
Vigyázat! A vízkővel együtt gőz és forrásban lévő víz is távozik a vasalótalpból.
7
Állítsa vissza a gőzszabályzót
t
(száraz vasalás) állásba.
(2. ábra)
Megjegyzés: Ha a távozó víz még mindig tartalmaz vízkőlerakódásokat,
ismételje meg a vízkőmentesítést.
A vízkőmentesítést követő teendők
1
Csatlakoztassa a vasalót. Hagyja a vasalót felmelegedni, hogy a
talp megszáradhasson.
2
Amikor a hőmérsékletjelző fény kialszik, húzza ki a hálózati dugót a fali
aljzatból.
3
Mozgassa könnyedén a vasalót egy textildarabon, hogy a vasalótalpon lévő
vízfoltokat eltávolítsa.
4
Tárolás előtt hagyja lehűlni a vasalót.
Tárolás
1
Húzza ki a hálózati dugót, és állítsa a gőzszabályzót
t
(száraz vasalás)
állásba.
(2. ábra)
2
Tekerje a hálózati kábelt a vasaló sarkára, és a sarkára állítva tárolja a
vasalót (14. ábra).
Hibaelhárítás
Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő
problémákat. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani,
látogasson el a www. philips.com/support weboldalra a gyakran felmerülő
kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes ügyfélszolgálathoz (a
részletek érdekében tekintse meg a világszerte érvényes garancialevelet).
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
A vasaló hálózati
dugóját a fali aljzathoz
csatlakoztatta, a
vasalótalp mégis hideg.
A hőfokszabályzó
MIN
fokozatra van
állítva.
Állítsa a hőfokszabályozót a
megfelelő fokozatba.
A vasaló nem termel
gőzt.
Nincs elég víz a
tartályban.
Töltse fel a víztartályt (lásd
3. ábra).
A gőzszabályzó
a következő
helyzetben van:
.
Állítsa a gőzszabályzót
állásba.
A vasaló nem eléggé
meleg.
Állítson be gőzölős vasaláshoz
megfelelő hőfokot (
2
és
MAX
fokozat között). Állítsa a
vasalót függőleges helyzetbe,
majd mielőtt hozzáfogna a
vasaláshoz, várja meg, amíg a
hőmérsékletjelző fény kialszik.
A vasaló nem termel
gőzlövetet.
A gőzlövet funkciót
nagyon rövid idő
alatt túl gyakran
használta.
Folytassa a vasalást vízszintes
helyzetben, és várjon egy
kicsit, mielőtt ismét használja
a gőzlövet funkciót.
A vasaló nem eléggé
meleg.
Állítson be a gőzlövet
funkcióhoz megfelelő hőfokot
(
3
és
MAX
fokozat
között). Állítsa a vasalót
függőleges helyzetbe, majd
mielőtt elkezdené használni a
gőzlövet funkciót, várja meg,
amíg a hőmérsékletjelző fény
kialszik.
Nincs elég víz a
tartályban.
Töltse fel a víztartályt (lásd
3. ábra).
Vasalás közben
vízcseppek cseppennek
az anyagra.
Nincs megfelelően
lezárva a töltőnyílás.
Nyomja le a zárókupakot
kattanásig.
Adalékanyag került
a víztartályba.
Öblítse ki a víztartályt, és
ne tegyen bele semmiféle
adalékanyagot.
A kiválasztott
hőmérséklet túl
alacsony a gőzölős
vasaláshoz.
Állítson be
2
vagy
magasabb hőmérsékletet.
3 alatti
hőmérsékleten
használta a gőzlövet
funkciót below
3
.
Állítsa a hőmérsékletet
3
és
MAX
fokozat közé.
A vasaló lehűlése után
vagy tárolás közben víz
csepeg a vasalótalpból.
A vasaló vízszintes
helyzetben van,
és a víztartályban
maradt víz.
Ürítse ki a víztartályt vagy
állítsa a vasalót függőleges
helyzetbe.
Vasalás közben
vízkőlerakódások és
szennyeződések jönnek
ki a vasalótalpból.
A kemény víz
vízkőlerakódásokat
képez a vasalótalp
belsejében.
Alkalmazza a vízkőmentesítő
funkciót egyszer vagy többször
(lásd a „Vízkőmentesítő
funkció” c. részt).
A gőz gyengül egy idő
után.
A kemény víz
vízkőlerakódásokat
képez a vasalótalp
belsejében.
Alkalmazza a vízkőmentesítő
funkciót egyszer vagy többször
(lásd a „Vízkőmentesítő
funkció” c. részt).
EN
User manual
PL
Instrukcja obsługi
CS
Příručka pro uživatele
EL
ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯ ƷƱƞƳƧƲ
BG
ǝȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻ Ǵǭ ǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌ
HR
Korisnički priručnik
ET
Kasutusjuhend
HU
Felhasználói kézikönyv
LV
Lietotāja rokasgrāmata
RU
ǝȀǷǻǯǻDZǾǿǯǻ ǼǻǸȉǴǻǯǭǿDzǸȌ
LT
Vartotojo vadovas
SK
Príručka užívateľa
RO
Manual de utilizare
SL
Uporabniški priročnik
SR
Korisnički priručnik
UK
ǜǻǾȒǮǺǵǷ ǷǻǽǵǾǿȀǯǭȄǭ
KK
ǜǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈ ǺʠǾʚǭȀǸȈʘȈ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4239 001 03592
1
©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
Speci±c types only
GC1420 series
Образец
Мануал подходит для устройств