Philips Featherlight Plus GC1425/40 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 2 из 4)

Языки: Русский
Страницы:4
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 2 из 4
ENGLISH
General description (Fig. 1)
1
Spray nozzle
2
Cap of ±lling opening
3
Steam control
-
;
= steam ironing
-
t
= dry ironing
-
CALC CLEAN = Calc-Clean function
4
Steam boost button (Speci±c types only)
5
Spray button
6
Temperature dial
7
Temperature light (speci±c types only: with safety-auto o² indication)
8
Mains cord
9
Type plate
10
Water tank with MAX water level indication
11
Soleplate
Using the appliance
Filling the water tank
Note: Your appliance has been designed to be used with tap water. If you
live in an area with hard water, fast scale build-up may occur. Therefore, it
is recommended to use 100% distilled or demineralized water to prolong the
lifetime of your appliance.
Note: Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids,
chemically descaled water or other chemicals in the water tank.
1
Set the steam control to position
t
(dry ironing).
(Fig. 2)
2
Fill the water tank up to the MAX indication (Fig. 3).
3
Close the cap of the ±lling opening.
Selecting temperature and steam setting
Table 1
Fabric type
Temperature
setting
Steam
setting
Steam boost (speci±c
types only)
Spray
Linen
MAX
;
Yes
Yes
Cotton
mmm
;
Yes
Yes
Wool
mm
;
No
Yes
Silk
mm
;
No
Yes
Synthetic fabrics
(e.g. acrylic,
nylon, polyamide,
polyester).
m
t
No
No
Note: As indicated in the table above, do not use steam or steam boost at a low
temperature, otherwise hot water may leak from the iron.
1
Consult table 1 to set the temperature dial to the appropriate setting for your
garment (Fig. 4).
2
Put the iron on its heel and plug it in. The temperature light goes on to
indicate that the iron is heating up (Fig. 5).
3
When the temperature light goes out, the iron has reached the correct
temperature.
4
Consult table 1 to select a steam setting that corresponds to the temperature
you have set (Fig. 6).
Features
Dry ironing
-
Set the steam control to
t
(dry ironing) to iron without steam.
(Fig. 2)
Spray function
-
Press the spray button to moisten the article to be ironed. This helps remove
stubborn creases (Fig. 7).
Steam boost function (speci±c types only)
-
Press and release the steam boost button for a powerful boost of steam to
remove stubborn creases (Fig. 8).
Vertical steam (speci±c types only)
-
You can use the steam boost function when you hold the iron in vertical
position for removing creases from hanging clothes, curtains etc (Fig. 9).
Safety auto-o² function (speci±c types only)
-
The iron switches o² automatically if it has not been moved for 30 seconds
in horizontal position or 8 minutes in vertical position. The auto-o² light starts
³ashing (Fig. 10).
-
To let the iron heat up again, pick up the iron or move it slightly until the auto-
o² light goes out.
Cleaning and maintenance
Cleaning
1
Set the steam control to
t
(dry ironing), unplug the iron and let it cool
down.
(Fig. 2)
2
Pour any remaining water out of the water tank.
3
Wipe ²akes and any other deposits o³ the soleplate with a damp cloth and a
non-abrasive (liquid) cleaning agent.
Caution: To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects.
Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate.
Note: Regularly rinse the water tank with tap water. Empty the water tank after
rinsing it.
Calc-Clean function
IMPORTANT: To prolong the lifetime of your appliance and to maintain good
steaming performance, use the Calc-Clean function once every two weeks. If the
water in your area is very hard (i.e. when ³akes come out of the soleplate during
ironing), use the Calc-Clean function more frequently.
1
Make sure the appliance is unplugged and the steam control is set to
t
(dry ironing).
(Fig. 2)
2
Fill the water tank to the MAX indication.
(Fig. 3)
Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank.
3
Plug in the iron and set the temperature dial to MAX (Fig. 11).
4
Unplug the iron when the temperature light goes out.
5
Hold the iron over the sink. Push the steam control to the Calc-Clean position
and hold it.
(Fig. 12)
6
Gently shake the iron until all water in the water tank has been used
up (Fig. 13).
Caution: While scale is ²ushed out, steam and boiling water also come out of the
soleplate.
7
Set the steam control back to
t
(dry ironing).
(Fig. 2)
Note: Repeat the Calc-Clean process if the water that comes out of the iron still
contains scale particles.
After the Calc-Clean process
1
Plug in the iron. Let the iron heat up to let the soleplate dry.
2
Unplug the iron when the temperature light goes out.
3
Move the iron gently over a piece of cloth to remove any water stains on the
soleplate.
4
Let the iron cool down before you store it.
Storage
1
Unplug the iron and set the steam control to
t
(dry ironing).
(Fig. 2)
2
Wind the mains cord round the backplate of the iron and store the iron on its
heel (Fig. 14).
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter with
the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below,
visit
www.philips.com/support
for a list of frequently asked questions or contact the
Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee lea³et for
contact details).
Problem
Possible cause
Solution
The iron is
plugged in, but the
soleplate is cold.
The temperature dial is
set to
MIN
.
Set the temperature dial to the
required position.
The iron does not
produce any steam.
There is not enough
water in the water tank.
Fill the water tank (see Fig. 3).
The steam control is set
to position
.
Set the steam slider to position
.
The iron is not hot
enough.
Set an ironing temperature that
is suitable for steam ironing
(
2
to
MAX
). Put the iron
on its heel and wait until the
temperature light has gone o²
before you start ironing.
The iron does not
produce a steam
boost.
You have used the steam
boost function too often
within a very short period.
Continue ironing in horizontal
position and wait a while before
you use the steam boost
function again.
The iron is not hot
enough.
Set an ironing temperature at
which the steam boost function
can be used (
3
to
MAX
). Put
the iron on its heel and wait until
the temperature light has gone
o² before you use the steam
boost function.
There is not enough
water in the water tank.
Fill the water tank (see Fig. 3).
Water droplets drip
onto the fabric
during ironing.
You have not closed
the cap of the ±lling
opening properly.
Press the cap until you hear a
click.
You have put an additive
in the water tank.
Rinse the water tank and do not
put any additive in the water tank.
The set temperature
is too low for steam
ironing.
Set a temperature of
2
or
higher.
You have used the
steam boost function at
a temperature setting
below
3
.
Set the temperature dial to a
setting between
3
and
MAX
.
Water drips from
the Soleplate after
the iron has cooled
down or has been
stored.
You have put the iron in
horizontal position with
water still left in the
water tank.
Empty the water tank or put the
iron on heel.
Flakes and
impurities come
out of the soleplate
during ironing.
Hard water forms ³akes
inside the soleplate.
Use the Calc-Clean function one
or more times (see the ‘Calc-
clean function’ section
).
Steam becomes
weaker over time.
Hard water forms ³akes
inside the soleplate.
Use the Calc-Clean function one
or more times (see the ‘Calc-
clean function’ section).
POLSKI
Opis ogólny (rys. 1)
1
Dysza spryskiwacza
2
Nasadka otworu wlewowego wody
3
Regulator pary
-
;
= prasowanie parowe
-
t
= prasowanie na sucho
-
CALC CLEAN
= funkcja Calc-Clean
4
Przycisk silnego uderzenia pary (tylko wybrane modele)
5
Przycisk spryskiwacza
6
Pokrętło regulatora temperatury
7
Wskaźnik temperatury (tylko wybrane modele: ze wskaźnikiem
automatycznego wyłączenia)
8
Przewód sieciowy
9
Tabliczka znamionowa
10
Zbiornik wody ze wskaźnikiem poziomu wody „MAX”
11
Stopa
Zasady używania urządzenia
Napełnianie zbiornika wody
Uwaga: urządzenie jest przystosowane do wody z kranu. Jeśli w Twojej okolicy
woda jest twarda, w urządzeniu może szybko osadzić się kamień. Dlatego w
celu przedłużenia okresu eksploatacji urządzenia zaleca się używanie wody
destylowanej 100% lub zdemineralizowanej.
Uwaga: nie wlewaj do zbiornika wody perfum, octu, krochmalu, środków do
usuwania kamienia, ułatwiających prasowanie, wody odwapnionej chemicznie
ani żadnych innych środków chemicznych.
1
Ustaw regulator pary w pozycji
t
(prasowanie na sucho)
(rys. 2).
2
Napełnij zbiornik wodą do poziomu oznaczonego symbolem „MAX” (rys. 3).
3
Załóż nasadkę na otwór wlewowy wody.
Ustawianie temperatury i pary
Tabela 1
Rodzaj materiału
Ustawienie
temperatury
Ustawienie
pary
Silne uderzenie
pary (tylko
wybrane
modele)
Spryskiwacz
Linen
MAX
;
Tak
Tak
Bawełna
mmm
;
Tak
Tak
Wełna
mm
;
Nie
Tak
Jedwab
mm
;
Nie
Tak
Tkaniny sztuczne
(np. akryl,
nylon, poliamid,
poliester).
m
t
Nie
Nie
Uwaga: zgodnie z informacjami podanymi w powyższej tabeli, nie używaj funkcji
pary ani silnego uderzenia pary w przypadku wybrania niskiej temperatury. W
przeciwnym razie z żelazka może wyciekać gorąca woda.
1
Skorzystaj z tabeli 1, aby ustawić pokrętło regulatora temperatury w pozycji
odpowiedniej dla danego typu ubrania (rys. 4).
2
Ustaw żelazko w pozycji pionowej i podłącz je do gniazdka elektrycznego.
Wskaźnik temperatury włączy się, informując, że żelazko się
nagrzewa (rys. 5).
3
Wyłączenie się wskaźnika temperatury oznacza, że żelazko nagrzało się do
odpowiedniej temperatury.
4
Skorzystaj z tabeli 1, aby wybrać ustawienie pary odpowiadające wybranej
temperaturze (rys. 6).
Właściwości
Prasowanie na sucho
-
Ustaw regulator pary w pozycji t (prasowanie na sucho), aby prasować bez
użycia pary
(rys. 2).
Funkcja spryskiwacza
-
Aby zwilżyć prasowaną tkaninę, naciśnij przycisk spryskiwacza. Pomoże to
rozprasować oporne zagniecenia (rys. 7).
Funkcja silnego uderzenia pary (tylko wybrane modele)
-
Naciśnij i zwolnij przycisk silnego uderzenia pary, aby uzyskać uderzenie pary
umożliwiające usunięcie najbardziej uporczywych zagnieceń (rys. 8).
Strumień pary w pionie (tylko wybrane modele)
-
Funkcji silnego uderzenia pary można używać, gdy żelazko znajduje się w
pozycji pionowej. Umożliwia to usunięcie zagnieceń na wiszących ubraniach,
zasłonach itd. (rys. 9).
Funkcja automatycznego wyłączania (tylko wybrane modele)
-
Żelazko wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używane przez czas dłuższy
niż 30 sekund w pozycji poziomej lub 8 minut w pozycji pionowej. Wskaźnik
automatycznego wyłączenia zaczyna migać (rys. 10).
-
Podnieś żelazko lub lekko nim poruszaj, aby ponownie się rozgrzało. Wskaźnik
automatycznego wyłączenia zgaśnie.
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie
1
Ustaw regulator pary w pozycji
t
(prasowanie na sucho), wyjmij
wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie
ostygnie
(rys. 2).
2
Wylej ze zbiornika pozostałą wodę.
3
Zetrzyj ze stopy żelazka płytki kamienia i inne osady za pomocą wilgotnej
szmatki i (płynnego) środka czyszczącego niezawierającego środków
ściernych.
Uwaga: aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana, należy chronić żelazko
przed kontaktem z metalowymi przedmiotami. Do czyszczenia stopy nie wolno
używać czyścików, octu ani innych środków chemicznych.
Uwaga: regularnie płucz zbiornik wodą z kranu. Opróżniaj zbiornik wody po
wypłukaniu.
Funkcja Calc-Clean
WAŻNE: aby przedłużyć okres eksploatacji urządzenia i zapewnić optymalne
działanie pary, korzystaj z funkcji Calc-Clean raz na dwa tygodnie. Jeśli woda
w Twojej okolicy jest bardzo twarda (tzn. gdy podczas prasowania ze stopy
żelazka spadają płytki kamienia), z funkcji Calc-Clean należy korzystać częściej.
1
Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej, a regulator
pary znajduje się w pozycji
t
(prasowanie na sucho)
(rys. 2).
2
Napełnij zbiornik wodą do poziomu oznaczonego symbolem „MAX”
(rys. 3).
Nie wlewaj do zbiornika wody octu ani innych środków do usuwania kamienia.
3
Podłącz żelazko do gniazdka elektrycznego i ustaw pokrętło regulatora
temperatury w pozycji oznaczonej symbolem „MAX” (rys. 11).
4
Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka
elektrycznego.
5
Przytrzymaj żelazko nad zlewem. Przytrzymaj regulator pary w pozycji
Calc-Clean
(rys. 12).
6
Delikatnie potrząsaj żelazkiem aż do całkowitego opróżnienia zbiornika
wody (rys. 13).
Uwaga: podczas wypłukiwania kamienia ze stopy żelazka będzie wydostawać się
również para i gorąca woda.
7
Ustaw regulator pary z powrotem w pozycji
t
(prasowanie na sucho)
(rys. 2).
Uwaga: jeśli woda wydostająca się z żelazka nadal zawiera cząstki kamienia,
ponownie użyj funkcji Calc-Clean.
Po czyszczeniu przy użyciu funkcji Calc-Clean
1
Podłącz żelazko do gniazdka elektrycznego. Zaczekaj, aż żelazko rozgrzeje
się i stopa wyschnie.
2
Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka
elektrycznego.
3
Aby usunąć zacieki wodne, które mogły powstać na stopie żelazka, delikatnie
przeciągnij żelazko po kawałku tkaniny.
4
Przed odstawieniem żelazka zaczekaj, aż zupełnie ostygnie.
Przechowywanie
1
Odłącz żelazko od zasilania i ustaw regulator pary w pozycji
t
(prasowanie
na sucho)
(rys. 2).
2
Owiń przewód sieciowy wokół tylnej płyty żelazka i przechowuj żelazko w
pozycji pionowej (rys. 14).
Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć,
korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające
do rozwiązania problemu, odwiedź stronę www.philips.com/support, na której
znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi
Klienta w swoim kraju (informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).
Problem
Prawdopodobna
przyczyna
Rozwiązanie
Żelazko jest
podłączone do sieci
elektrycznej, ale
stopa jest zimna.
Pokrętło regulatora
temperatury jest
ustawione w pozycji
„MIN”
.
Ustaw pokrętło regulatora
temperatury w żądanej
pozycji.
Żelazko w ogóle nie
wytwarza pary.
W zbiorniku nie ma
wystarczającej ilości
wody.
Napełnij zbiornik wodą
(patrz rys. 3).
Regulator pary jest
ustawiony w położeniu
.
Ustaw regulator pary w
położeniu
.
Żelazko nie jest
wystarczająco ciepłe.
Ustaw temperaturę
prasowania odpowiednią do
prasowania parowego (od
2
do
„MAX”
). Ustaw żelazko
w pozycji pionowej i przed
rozpoczęciem prasowania
odczekaj, aż zgaśnie wskaźnik
temperatury.
Żelazko nie
wytwarza silnego
uderzenia pary.
Funkcja silnego
uderzenia pary była
używana zbyt często w
bardzo krótkim czasie.
Kontynuuj prasowanie
żelazkiem trzymanym w
pozycji poziomej i odczekaj
chwilę, zanim ponownie
użyjesz funkcji silnego
uderzenia pary.
Żelazko nie jest
wystarczająco ciepłe.
Ustaw temperaturę
prasowania, przy której
można używać funkcji
silnego uderzenia pary (od
3
do
„MAX”
). Ustaw
żelazko w pozycji pionowej
i przed użyciem funkcji
silnego uderzenia pary
odczekaj, aż zgaśnie wskaźnik
temperatury.
W zbiorniku nie ma
wystarczającej ilości wody.
Napełnij zbiornik wodą (patrz
rys. 3).
Podczas prasowania
na tkaninę skapują
kropelki wody.
Otwór wlewowy wody
nie został prawidłowo
zamknięty.
Dociśnij nasadkę, tak aby
usłyszeć charakterystyczne
„kliknięcie”.
Problem
Prawdopodobna
przyczyna
Rozwiązanie
Do zbiornika została
wlana woda z
dodatkiem chemicznym.
Wypłucz zbiornik wody i
nie wlewaj do niego wody z
dodatkami chemicznymi.
Ustawiona temperatura
jest zbyt niska dla
prasowania parowego.
Ustaw temperaturę na
wartość
2
lub wyższą.
Funkcja silnego
uderzenia pary
była używana przy
ustawieniu temperatury
niższym niż
3
.
Ustaw pokrętło regulatora
temperatury w położeniu
między
3
a
„MAX”
.
Po ostygnięciu lub
przechowywaniu ze
stopy żelazka kapie
woda.
Żelazko zostało
ustawione w
pozycji poziomej
z pozostawioną w
zbiorniku wodą.
Opróżnij zbiornik wody lub
ustaw żelazko w pozycji
pionowej.
Podczas prasowania
ze stopy żelazka
wydostają się
zanieczyszczenia.
Twarda woda powoduje
tworzenie się osadów
wewnątrz stopy żelazka.
Użyj funkcji Calc-Clean raz
lub kilka razy (patrz część
„Funkcja Calc-Clean”)
.
Strumień pary
słabnie z upływem
czasu.
Twarda woda powoduje
tworzenie się osadów
wewnątrz stopy żelazka.
Użyj funkcji Calc-Clean raz
lub kilka razy (patrz część
„Funkcja Calc-Clean”).
ČEŠTINA
Všeobecný popis (obr. 1)
1
Tryska rozprašovače
2
Víčko plnicího otvoru
3
Regulátor páry
-
;
= žehlení s párou
-
t
= suché žehlení
-
CALC CLEAN
= Funkce Calc Clean
4
Tlačítko parního rázu (pouze některé typy)
5
Tlačítko rozprašovače
6
Regulátor teploty
7
Kontrolka teploty (pouze některé typy: s indikací automatického
bezpečnostního vypnutí)
8
Napájecí kabel
9
Typový štítek
10
Nádržka s indikací hladiny vody MAX
11
Žehlicí plocha
Použití přístroje
Naplnění nádržky na vodu
Poznámka: Přístroj je určen pro použití s vodou z vodovodního kohoutku.
Pokud žijete v oblasti s velmi tvrdou vodou, může docházet k rychlé tvorbě
vodního kamene. Doporučujeme proto používat 100% destilovanou nebo
demineralizovanou vodu, aby se prodloužila životnost přístroje.
Poznámka: Do nádržky na vodu nelijte parfém, ocet, škrob, odvápňovací
prostředky, přípravky pro usnadnění žehlení, chemicky upravovanou vodu či jiné
chemické látky.
1
Nastavte regulátor páry do polohy
t
(suché žehlení).
(Obr. 2)
2
Zásobník naplňte vodou až po označení MAX (obr. 3).
3
Zavřete víčko plnicího otvoru.
Volba nastavení teploty a páry
Tabulka 1
Typ tkaniny
Nastavení
teploty
Nastavení
páry
Funkce parní
impuls (pouze
u některých typů)
Rozstřik
Len
MAX
;
Ano
Ano
Bavlna
mmm
;
Ano
Ano
Vlna
mm
;
Ne
Ano
Hedvábí
mm
;
Ne
Ano
Syntetické materiály
(např. akryl, nylon,
polyamid nebo
polyester).
m
t
Ne
Ne
Poznámka: Jak je uvedeno v tabulce výše, nepoužívejte páru nebo parní ráz při
nízkých teplotách. Jinak se může stát, že z žehličky unikne horká voda.
1
Nastavte volič teploty podle údajů v tabulce 1 tak, aby nastavení odpovídalo
žehlenému oděvu (obr. 4).
2
Položte žehličku na zadní stěnu a zapojte ji. Rozsvítí se kontrolka teploty na
znamení, že se žehlička ohřívá (obr. 5).
3
Jakmile kontrolka teploty zhasne, žehlička dosáhla správné teploty.
4
Podle tabulky 1 vyberte nastavení páry odpovídající teplotě, kterou jste
nastavili (obr. 6).
Funkce
Suché žehlení
-
Chcete-li žehlit bez páry, nastavte regulátor páry do polohy t (suché
žehlení).
[Obr. 2]
Funkce rozstřikování
-
Stisknutím tlačítka rozprašovače navlhčete žehlený oděv. Pomůže to při
odstraňování nepoddajných záhybů (obr. 7).
Funkce parní impuls (pouze některé typy)
-
Stisknutím a uvolněním tlačítka parního rázu získáte silný parní ráz pro
odstranění nepoddajných záhybů (obr. 8).
Vertikální pára (pouze některé typy)
-
Funkci parního rázu lze také použít, držíte-li žehličku ve svislé poloze. To je
užitečné při odstraňování záhybů u zavěšených oděvů, záclon apod. (obr. 9).
Funkce bezpečnostního automatického vypnutí (pouze některé typy)
-
Žehlička se automaticky vypne, pokud se nepohnula po dobu 30 sekund
ve vodorovné poloze nebo po dobu 8 minut ve svislé poloze. Kontrolka
automatického vypnutí začne blikat (obr. 10).
-
Chcete-li žehličku znovu zahřát, zdvihněte ji nebo s ní lehce pohněte, dokud
kontrolka automatického vypnutí nezhasne.
Čištění a údržba
Čištění
1
Nastavte regulátor páry do polohy
t
(suché žehlení), odpojte žehličku a
nechte ji vychladnout.
(Obr. 2)
2
Zbývající vodu z nádržky vylijte.
3
Ze žehlicí plochy otřete všechny nečistoty vlhkým hadříkem, případně
můžete použít neabrazivní (tekutý) čisticí prostředek.
Pozor: Aby zůstala žehlicí plocha hladká, chraňte ji před přímým kontaktem
s kovovými předměty. K čištění žehlicí plochy nikdy nepoužívejte kovovou žínku,
ocet nebo jiné chemikálie.
Poznámka: Pravidelně vyplachujte nádržku kohoutkovou vodou. Po vypláchnutí
vodu vylijte.
Funkce Calc-Clean
DŮLEŽITÉ: Chcete-li prodloužit životnost svého přístroje a zachovat kvalitní
parní výkon, používejte jednou za dva týdny funkci Calc-Clean. Pokud je voda
ve vaší oblasti velmi tvrdá (například když se na žehlicí ploše vytvářejí šupinky),
používejte funkci Calc-Clean častěji.
1
Zajistěte, aby byl přístroj odpojený a aby byl regulátor páry nastaven do
polohy
t
(suché žehlení).
(Obr. 2)
2
Nádržku na vodu naplňte vodou až po označení MAX.
(Obr. 3)
Nenalévejte do nádržky na vodu ocet nebo jiné přípravky k odstranění vodního
kamene.
3
Zapojte žehličku a nastavte volič teploty do polohy MAX (obr. 11).
4
Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky.
5
Podržte žehličku nad dřezem. Posuňte regulátor páry do polohy Calc-Clean a
přidržte jej.
(Obr. 12)
6
Mírně třeste žehličkou, dokud se nespotřebuje veškerá voda
z nádržky (obr. 13).
Pozor: Během vyplavování vodního kamene vychází z žehlicí plochy také pára a
vroucí voda.
7
Nastavte regulátor páry zpět do polohy
t
(suché žehlení).
(Obr. 2)
Poznámka: Pokud voda vycházející z žehličky stále obsahuje usazeniny, proces
Calc-Clean opakujte.
Po ukončení procesu Calc-Clean
1
Zapojte žehličku. Nechte žehličku zahřát, aby se žehlicí plocha vysušila.
2
Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky.
3
Lehce přežehlete kousek látky, aby se odstranily všechny vodní skvrny
z žehlicí plochy.
4
Před uložením nechte žehličku vychladnout.
Uskladnění
1
Odpojte žehličku ze zásuvky a nastavte regulátor páry do polohy
t
(suché
žehlení).
(Obr. 2)
2
Obtočte napájecí kabel kolem zadní strany žehličky a uložte ji ve svislé
poloze (obr. 14).
Odstraňování problémů
V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje
setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací,
navštivte adresu www.philips.com/support, kde jsou uvedeny odpovědi na
nejčastější dotazy, nebo se obraťte na Středisko péče o zákazníky ve své zemi
(kontaktní informace naleznete na záručním listu s celosvětovou platností).
Problém
Možná příčina
Řešení
Žehlička je
zapojená do
zásuvky, ale žehlicí
plocha je studená.
Volič teploty
je nastaven na
hodnotu
MIN
.
Nastavte regulátor na požadovanou
teplotu.
Žehlička
neprodukuje
žádnou páru.
V nádržce není
dostatek vody.
Doplňte vodu do nádržky (viz obr. 3).
Regulátor páry je
nastaven do polohy
.
Nastavte posuvník páry do polohy
.
Žehlička nemá
dostatečnou
teplotu.
Nastavte teplotu žehlení, která je
vhodná pro žehlení s párou (
2
MAX
). Postavte žehličku na zadní
stěnu a počkejte se žehlením,
dokud kontrolka teploty nezhasne.
Žehlička
neprodukuje žádný
parní ráz.
Funkci parního rázu
jste používali příliš
často během krátké
doby.
Pokračujte v žehlení ve vodorovné
poloze a určitou dobu počkejte,
než znovu použijete funkci parního
rázu.
Problém
Možná příčina
Řešení
Žehlička nemá
dostatečnou
teplotu.
Nastavte takovou teplotu žehlení,
při níž lze použít funkci parního
rázu (
3
MAX
). Postavte
žehličku na zadní stěnu a počkejte
s použitím funkce parního rázu,
dokud kontrolka teploty nezhasne.
V nádržce není
dostatek vody.
Doplňte vodu do nádržky (viz obr. 3).
Během žehlení na
tkaninu kape voda.
Nezavřeli jste
správně víčko
plnicího otvoru.
Stlačte víčko, dokud neuslyšíte
zaklapnutí.
Přidali jste do
nádržky chemikálii.
Vypláchněte nádržku a nenalévejte
do ní žádnou chemikálii.
Nastavená teplota
byla pro žehlení s
párou příliš nízká.
Nastavte teplotu
2
nebo vyšší.
Funkci parního
rázu jste použili při
nastavení teploty
pod
3
.
Nastavte regulátor teploty na
hodnotu mezi
3
a
MAX
.
Po vychladnutí
žehličky nebo
při skladování
odkapává z žehlicí
plochy voda.
Žehlička byla
uložena ve
vodorovné poloze a
v zásobníku zůstala
voda.
Vyprázdněte nádržku na vodu
nebo žehličku uložte do svislé
polohy.
Ze žehlicí plochy se
při žehlení odlupují
šupinky a jiné
nečistoty.
Šupinky se vytvářejí
kvůli nadměrně
tvrdé vodě.
Použijte jednou nebo vícekrát
funkci Calc-Clean (viz část „Funkce
Calc-Clean“
).
Pára postupně
zeslábne.
Šupinky se vytvářejí
kvůli nadměrně
tvrdé vodě.
Použijte jednou nebo vícekrát
funkci Calc-Clean (viz část „Funkce
Calc-Clean“ ).
ƅƋƋƇƍƉƊƁ
ƃƤƬƨƩƝ ƯƤưƨƢưƠƵƝ (ƤƨƩ. 1)
1
ƓƴƼƬƩƯ ƸƥƪơƳƬƯƽ
2
ƋơưƜƪƩ ƳƴƯƬƟƯƵ ưƫƞƱƹƳƧƲ ƭƥƱƯƽ
3
ƅƩơƪƼưƴƧƲ ơƴƬƯƽ
-
;
= ƳƩƤƝƱƹƬơ Ƭƥ ơƴƬƼ
-
t
= ƳƴƥƣƭƼ ƳƩƤƝƱƹƬơ
-
CALC CLEAN
= ƌƥƩƴƯƵƱƣƟơ ƪơƨơƱƩƳƬƯƽ ơƫƜƴƹƭ
4
ƋƯƵƬưƟ ƢƯƫƞƲ ơƴƬƯƽ (ƬƼƭƯ Ƴƥ ƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƯƵƲ ƴƽưƯƵƲ)
5
ƋƯƵƬưƟ ƸƥƪơƳƬƯƽ
6
ƅƩơƪƼưƴƧƲ ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
7
ƌƵƷƭƟơ ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ (ƬƼƭƯ Ƴƥ ƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƯƵƲ ƴƽưƯƵƲ: Ƭƥ ƝƭƤƥƩƮƧ ơƵƴƼƬơƴƧƲ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲ ơƳƶơƫƥƟơƲ)
8
ƋơƫƾƤƩƯ ƱƥƽƬơƴƯƲ
9
ƑƩƭơƪƟƤơ ơƭơƣƭƾƱƩƳƧƲ
10
ƅƯƷƥƟƯ ƭƥƱƯƽ Ƭƥ ƝƭƤƥƩƮƧ ƬƝƣƩƳƴƧƲ ƳƴƜƨƬƧƲ ƭƥƱƯƽ (MAX)
11
ƑƫƜƪơ
ƖưƝƲƦ ƳƦƱ ƲƴƲƩƤƴƝƱ
ƃƜƫƨƲƫƠ ƳƮƴ ƣƮƶƤƞƮƴ ƬƤưƮƼ
ƓƧƬƥƟƹƳƧ: ƈ ƳƵƳƪƥƵƞ ƳơƲ ƝƷƥƩ ƳƷƥƤƩơƳƴƥƟ ƣƩơ ƷƱƞƳƧ Ƭƥ ƭƥƱƼ ƢƱƽƳƧƲ. ƆƜƭ ƢƱƟƳƪƥƳƴƥ Ƴƥ ưƥƱƩƯƷƞ Ƭƥ
ƳƪƫƧƱƼ ƭƥƱƼ, ƬưƯƱƥƟ ƴơ Ɯƫơƴơ ƭơ ƳƵƳƳƹƱƥƽƯƭƴơƩ ƣƱƞƣƯƱơ. ƆưƯƬƝƭƹƲ, ƳƵƭƩƳƴƜƴơƩ Ƨ ƷƱƞƳƧ 100%
ơưƯƳƴơƣƬƝƭƯƵ ƞ ơưƩƯƭƩƳƬƝƭƯƵ ƭƥƱƯƽ, ƣƩơ ƭơ ươƱơƴƥƟƭƥƴƥ ƴƧ ƤƩƜƱƪƥƩơ ƦƹƞƲ ƴƧƲ ƳƵƳƪƥƵƞƲ ƳơƲ.
ƓƧƬƥƟƹƳƧ: ƍƧƭ ƢƜƦƥƴƥ ƜƱƹƬơ, ƮƽƤƩ, ƪƼƫƫơ ƪƯƫƫơƱƟƳƬơƴƯƲ, ƯƵƳƟƥƲ ơƶơƫƜƴƹƳƧƲ, ƵƣƱƜ
ƳƩƤƥƱƾƬơƴƯƲ, ƷƧƬƩƪƜ ơƶơƫơƴƹƬƝƭƯ ƭƥƱƼ ƞ Ɯƫƫơ ƷƧƬƩƪƜ ƬƝƳơ ƳƴƯ ƤƯƷƥƟƯ ƭƥƱƯƽ.
1
ƒƵƨƬƟƳƴƥ ƴƯ ƤƩơƪƼưƴƧ ơƴƬƯƽ ƳƴƧ ƨƝƳƧ
t
(ƳƴƥƣƭƼ ƳƩƤƝƱƹƬơ).
(ƆƩƪ. 2)
2
ƓƵƬưƫƧƱƾƳƴƥ ƴƯ ƤƯƷƥƟƯ ƭƥƱƯƽ ƬƝƷƱƩ ƪơƩ ƴƧƭ ƝƭƤƥƩƮƧ ƬƝƣƩƳƴƧƲ ƳƴƜƨƬƧƲ (MAX)
(ƥƩƪ. 3).
3
ƋƫƥƟƳƴƥ ƴƯ ƪơưƜƪƩ ƴƯƵ ƳƴƯƬƟƯƵ ưƫƞƱƹƳƧƲ.
ƅƯƨƪƮƢƝ ưƼƧƫƨƲƦƱ ƧƤưƫƮƩưƠƲƞƠƱ ƩƠƨ ƠƳƫƮƼ
ƐƞƬƠƩƠƱ 1
ƔƽưƯƲ ƵƶƜƳƬơƴƯƲ
ƒƽƨƬƩƳƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
ƒƽƨƬƩƳƧ
ơƴƬƯƽ
ƃƯƫƞ ơƴƬƯƽ (ƬƼƭƯ
Ƴƥ ƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƯƵƲ
ƴƽưƯƵƲ)
ƘƥƪơƳƬƼƲ
ƌƩƭƜ
ƍƆƄ
.
ƎơƩ
ƎơƩ
ƃơƬƢơƪƥƱƜ
mmm
.
ƎơƩ
ƎơƩ
ƍƜƫƫƩƭơ
mm
.
žƷƩ
ƎơƩ
ƍƥƴơƮƹƴƜ
mm
.
žƷƩ
ƎơƩ
ƓƵƭƨƥƴƩƪƜ ƵƶƜƳƬơƴơ
(ư.Ʒ. ơƪƱƵƫƩƪƜ,
ƭƜƩƫƯƭ, ưƯƫƵơƬƟƤƧ,
ưƯƫƵƥƳƴƝƱơƲ).
m
t
žƷƩ
žƷƩ
ƓƧƬƥƟƹƳƧ: žưƹƲ ƶơƟƭƥƴơƩ ƳƴƯƭ ươƱơưƜƭƹ ưƟƭơƪơ, ƬƧƭ ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥ ơƴƬƼ ƞ ƢƯƫƞ ơƴƬƯƽ Ƴƥ
ƷơƬƧƫƞ ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ, ƤƩơƶƯƱƥƴƩƪƜ ƬưƯƱƥƟ ƭơ ƴƱƝƮƥƩ ƦƥƳƴƼ ƭƥƱƼ ơưƼ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ.
1
ƓƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥ ƴƯƭ ưƟƭơƪơ 1 ƣƩơ ƭơ ƴƯưƯƨƥƴƞƳƥƴƥ ƴƯ ƤƩơƪƼưƴƧ ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ ƳƴƧƭ
ƪơƴƜƫƫƧƫƧ ƱƽƨƬƩƳƧ ơƭƜƫƯƣơ Ƭƥ ƴƯ ƽƶơƳƬơ (ƥƩƪ. 4).
2
ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ ƪơƴơƪƼƱƵƶơ ƪơƩ ƳƵƭƤƝƳƴƥ ƴƯ ƳƴƧƭ ưƱƟƦơ. ƈ ƫƵƷƭƟơ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ ơƭƜƢƥƩ ƵưƯƤƥƩƪƭƽƯƭƴơƲ ƼƴƩ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ ƨƥƱƬơƟƭƥƴơƩ (ƥƩƪ. 5).
3
žƴơƭ ƳƢƞƳƥƩ Ƨ ƫƵƷƭƟơ ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ,
ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ ƝƷƥƩ ƶƴƜƳƥƩ ƳƴƧ ƳƹƳƴƞ ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ.
4
ƓƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥ ƴƯƭ ưƟƭơƪơ 1 ƣƩơ ƭơ ƥưƩƫƝƮƥƴƥ ƬƩơ ƱƽƨƬƩƳƧ ơƴƬƯƽ ưƯƵ ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟ ƳƴƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ ưƯƵ ƝƷƥƴƥ ƯƱƟƳƥƩ (ƥƩƪ. 6).
ƋƤƨƳƮƴưƢƞƤƱ
ƒƳƤƢƬƻ ƲƨƣƜưƸƫƠ
-
ƒƵƨƬƟƳƴƥ ƴƯ ƤƩơƪƼưƴƧ ơƴƬƯƽ ƳƴƧ ƨƝƳƧ t (ƳƴƥƣƭƼ ƳƩƤƝƱƹƬơ) ƣƩơ ƭơ ƳƩƤƥƱƾƳƥƴƥ ƷƹƱƟƲ
ơƴƬƼ.
(ƥƩƪ. 2)
ƋƤƨƳƮƴưƢƞƠ ƷƤƩƠƲƫƮƼ
-
ƑơƴƞƳƴƥ ƴƯ ƪƯƵƬưƟ ƸƥƪơƳƬƯƽ ơƱƪƥƴƝƲ ƶƯƱƝƲ ƣƩơ ƭơ ƵƣƱƜƭƥƴƥ ƴƯ ƽƶơƳƬơ ưƯƵ ƨơ
ƳƩƤƥƱƾƳƥƴƥ. ƍƥ ƴƯƭ ƴƱƼưƯ ơƵƴƼ ƨơ ơƶơƩƱƥƨƯƽƭ ƯƩ ƥưƟƬƯƭƥƲ ƴƳơƪƟƳƥƩƲ
(ƥƩƪ. 7).
ƋƤƨƳƮƴưƢƞƠ ơƮƪƝƱ ƠƳƫƮƼ (ƫƻƬƮ ƲƤ ƲƴƢƩƤƩưƨƫƜƬƮƴƱ ƳƼƯƮƴƱ)
-
ƑơƴƞƳƴƥ ƳƴƩƣƬƩơƟơ ƴƯ ƪƯƵƬưƟ ƢƯƫƞƲ ơƴƬƯƽ ƣƩơ ƭơ ơƶơƩƱƝƳƥƴƥ ƥưƟƬƯƭƥƲ ƴƳơƪƟƳƥƩƲ Ƭƥ ƬƩơ
ƩƳƷƵƱƞ ƢƯƫƞ ơƴƬƯƽ
(ƥƩƪ. 8).
ƊƛƧƤƳƦ ơƮƪƝ ƠƳƫƮƼ (ƫƻƬƮ ƲƤ ƲƴƢƩƤƩưƨƫƜƬƮƴƱ ƳƼƯƮƴƱ)
-
ƍưƯƱƥƟƴƥ ƭơ ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ ƴƧ
ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ
ƢƯƫƞƲ ơƴƬƯƽ ƪơƩ ƪƱơƴƾƭƴơƲ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ
Ƴƥ ƪơƴơƪƼƱƵƶƧ ƨƝƳƧ. ƂƵƴƼ ƥƟƭơƩ ƷƱƞƳƩƬƯ ƣƩơ ƭơ ơƶơƩƱƥƟƴƥ ƴƳơƪƟƳƥƩƲ ơưƼ ƪƱƥƬơƳƬƝƭơ
ƱƯƽƷơ, ƪƯƵƱƴƟƭƥƲ ƪ.ƫư. (ƥƩƪ. 9).
ƋƤƨƳƮƴưƢƞƠ ƠƴƳƻƫƠƳƦƱ ƠƯƤƬƤưƢƮƯƮƞƦƲƦƱ ƠƲƵƠƪƤƞƠƱ
(ƫƻƬƮ ƲƤ
ƲƴƢƩƤƩưƨƫƜƬƮƴƱ ƳƼƯƮƴƱ)
-
ƔƯ ƳƟƤƥƱƯ ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩ ơƵƴƼƬơƴơ ƥƜƭ Ƥƥƭ ƬƥƴơƪƩƭƧƨƥƟ ƣƩơ 30 ƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơ Ƽƴơƭ
ƢƱƟƳƪƥƴơƩ Ƴƥ ƯƱƩƦƼƭƴƩơ ƨƝƳƧ ƞ ƣƩơ 8 ƫƥưƴƜ Ƽƴơƭ ƢƱƟƳƪƥƴơƩ Ƴƥ ƪơƴơƪƼƱƵƶƧ ƨƝƳƧ. ƈ ƫƵƷƭƟơ
ơƵƴƼƬơƴƧƲ ơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲ ơƱƷƟƦƥƩ ƭơ ơƭơƢƯƳƢƞƭƥƩ (ƥƩƪ. 10).
-
ƄƩơ ƭơ ƨƥƱƬơƭƨƥƟ ƮơƭƜ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ, ƳƧƪƾƳƴƥ ƴƯ ƞ ƬƥƴơƪƩƭƞƳƴƥ ƴƯ ƥƫơƶƱƜ, ƾƳưƯƵ ƭơ ƳƢƞƳƥƩ
Ƨ ƫƵƷƭƟơ ơƵƴƼƬơƴƧƲ ơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲ.
ƊƠƧƠưƨƲƫƻƱ ƩƠƨ ƲƴƬƳƝưƦƲƦ
ƊƠƧƛưƨƲƫƠ
1
ƒƵƨƬƟƳƴƥ ƴƯ ƤƩơƪƼưƴƧ ơƴƬƯƽ ƳƴƧ ƨƝƳƧ
t
(ƳƴƥƣƭƼ ƳƩƤƝƱƹƬơ), ơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ
ơưƼ ƴƧƭ ưƱƟƦơ ƪơƩ ơƶƞƳƴƥ ƴƯ ƭơ ƪƱƵƾƳƥƩ.
(ƆƩƪ. 2)
2
ƂƤƥƩƜƳƴƥ ƴƯ ƭƥƱƼ ưƯƵ ƝƷƥƩ ơưƯƬƥƟƭƥƩ ƳƴƯ ƤƯƷƥƟƯ ƭƥƱƯƽ.
3
ƓƪƯƵưƟƳƴƥ ƴƩƲ ƭƩƶƜƤƥƲ ơƫƜƴƹƭ ƪơƩ ƴƵƷƼƭ Ɯƫƫơ ƪơƴƜƫƯƩươ ơưƼ ƴƧƭ ưƫƜƪơ Ƭƥ Ɲƭơ ƭƹưƼ
ươƭƟ ƪơƩ Ɲƭơ ƬƧ ƳƴƩƫƢƹƴƩƪƼ (ƵƣƱƼ) ƪơƨơƱƩƳƴƩƪƼ.
ƑƱƯƳƯƷƞ: ƄƩơ ƭơ ƤƩơƴƧƱƞƳƥƴƥ ƴƧƭ ưƫƜƪơ ƫƥƟơ,
ơưƯƶƽƣƥƴƥ ƴƧƭ ƝƭƴƯƭƧ ƥươƶƞ Ƭƥ ƬƥƴơƫƫƩƪƜ
ơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơ. ƍƧƭ ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥ ưƯƴƝ ƳƵƱƬƜƴƩƭơ ƳƶƯƵƣƣơƱƜƪƩơ, ƮƽƤƩ ƞ Ɯƫƫơ ƷƧƬƩƪƜ ƣƩơ ƭơ
ƪơƨơƱƟƳƥƴƥ ƴƧƭ ưƫƜƪơ ƴƯƵ ƳƟƤƥƱƯƵ.
ƓƧƬƥƟƹƳƧ: Ǝơ ƮƥưƫƝƭƥƴƥ ƴơƪƴƩƪƜ ƴƯ ƤƯƷƥƟƯ ƭƥƱƯƽ Ƭƥ ƭƥƱƼ ƢƱƽƳƧƲ. ƂƤƥƩƜƳƴƥ ƴƯ ƤƯƷƥƟƯ ƭƥƱƯƽ ơƶƯƽ
ƴƯ Ʈƥưƫƽƭƥƴƥ.
ƋƤƨƳƮƴưƢƞƠ ƩƠƧƠưƨƲƫƮƼ ƠƪƛƳƸƬ (Calc-Clean)
ƒƇƌƁƍƓƉƊƏ: ƃƨƠ ƬƠ ƯƠưƠƳƤƞƬƤƳƤ ƳƦ ƣƨƛưƩƤƨƠ ƥƸƝƱ ƳƦƱ ƲƴƲƩƤƴƝƱ ƲƠƱ ƩƠƨ ƢƨƠ
ƬƠ ƣƨƠƳƦưƝƲƤƳƤ ƨƩƠƬƮƯƮƨƦƳƨƩƝ ƳƦƬ ƠƯƻƣƮƲƦ ƳƮƴ ƠƳƫƮƼ, ƬƠ ƶưƦƲƨƫƮƯƮƨƤƞƳƤ ƳƦ
ƪƤƨƳƮƴưƢƞƠ ƩƠƧƠưƨƲƫƮƼ ƠƪƛƳƸƬ (Calc-Clean) ƫƞƠ ƵƮưƛ ƩƛƧƤ ƣƼƮ ƤơƣƮƫƛƣƤƱ. ƁƬ
ƳƮ ƬƤưƻ ƲƳƦƬ ƯƤưƨƮƶƝ ƲƠƱ ƤƞƬƠƨ ƲƩƪƦưƻ (ƣƦƪ. ơƢƠƞƬƮƴƬ ƬƨƵƛƣƤƱ ƠƪƛƳƸƬ ƠƯƻ ƳƦƬ
ƯƪƛƩƠ ƩƠƳƛ ƳƦ ƣƨƛưƩƤƨƠ ƳƮƴ ƲƨƣƤưƽƫƠƳƮƱ), ƬƠ ƶưƦƲƨƫƮƯƮƨƤƞƳƤ ƳƦ ƪƤƨƳƮƴưƢƞƠ
ƩƠƧƠưƨƲƫƮƼ ƠƪƛƳƸƬ (Calc-Clean) ƯƨƮ ƲƴƶƬƛ.
1
ƃƥƢơƩƹƨƥƟƴƥ ƼƴƩ Ƨ ƳƵƳƪƥƵƞ Ƥƥƭ ƥƟƭơƩ ƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ ƳƴƧƭ ưƱƟƦơ ƪơƩ ƼƴƩ Ư ƤƩơƪƼưƴƧƲ
ơƴƬƯƽ ƝƷƥƩ ƱƵƨƬƩƳƴƥƟ ƳƴƧ ƨƝƳƧ
t
(ƳƴƥƣƭƼ ƳƩƤƝƱƹƬơ).
(ƆƩƪ. 2)
2
ƄƥƬƟƳƴƥ ƴƯ ƤƯƷƥƟƯ ƭƥƱƯƽ ƬƝƷƱƩ ƴƧƭ ƝƭƤƥƩƮƧ ƍƂƗ.
(ƥƩƪ. 3)
ƍƧƭ ƱƟƷƭƥƴƥ ƮƽƤƩ ƞ ƜƫƫƥƲ ƯƵƳƟƥƲ ơƶơƫƜƴƹƳƧƲ ƬƝƳơ ƳƴƯ ƤƯƷƥƟƯ ƭƥƱƯƽ.
3
ƓƵƭƤƝƳƴƥ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ ƳƴƧƭ ưƱƟƦơ ƪơƩ ƱƵƨƬƟƳƴƥ ƴƯ ƤƩơƪƼưƴƧ ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ ƳƴƯ
MAX (ƥƩƪ. 11).
4
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ ơưƼ ƴƧƭ ưƱƟƦơ ƬƼƫƩƲ ƳƢƞƳƥƩ Ƨ ƫƵƷƭƟơ ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ.
5
ƋƱơƴƞƳƴƥ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ ưƜƭƹ ơưƼ ƴƯ ƭƥƱƯƷƽƴƧ. ƍƥƴơƪƩƭƞƳƴƥ ƴƯ ƤƩơƪƼưƴƧ ơƴƬƯƽ ƳƴƧ ƨƝƳƧ
ƪơƨơƱƩƳƬƯƽ ơƫƜƴƹƭ (Calc-Clean) ƪơƩ ƪƱơƴƞƳƴƥ ƴƯƭ ƥƪƥƟ.
(ƥƩƪ. 12)
6
ƔƩƭƜƮƴƥ ơươƫƜ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ ƾƳưƯƵ ƭơ ơƤƥƩƜƳƥƩ ƼƫƯ ƴƯ ƭƥƱƼ ơưƼ ƴƯ ƤƯƷƥƟƯ (ƥƩƪ. 13).
ƑƱƯƳƯƷƞ: ƋơƨƾƲ ơưƯƬơƪƱƽƭƯƭƴơƩ ƴơ Ɯƫơƴơ, ƢƣơƟƭƥƩ ƥưƟƳƧƲ ơƴƬƼƲ ƪơƩ ƢƱơƳƴƼ ƭƥƱƼ ơưƼ ƴƧƭ
ưƫƜƪơ.
7
ƒƵƨƬƟƳƴƥ ƮơƭƜ ƴƯ ƤƩơƪƼưƴƧ ơƴƬƯƽ ƳƴƧ ƨƝƳƧ
t
(ƳƴƥƣƭƼ ƳƩƤƝƱƹƬơ).
(ƆƩƪ. 2)
ƓƧƬƥƟƹƳƧ: Ƃƭ ƴƯ ƭƥƱƼ ưƯƵ ƢƣơƟƭƥƩ ơưƼ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ ƥƮơƪƯƫƯƵƨƥƟ ƭơ ưƥƱƩƝƷƥƩ Ɯƫơƴơ, ƥươƭơƫƜƢƥƴƥ ƴƧ
ƤƩơƤƩƪơƳƟơ ƪơƨơƱƩƳƬƯƽ ơƫƜƴƹƭ (Calc-Clean).
ƌƤƳƛ ƳƦ ƣƨƠƣƨƩƠƲƞƠ ƩƠƧƠưƨƲƫƮƼ ƠƪƛƳƸƬ
1
ƓƵƭƤƝƳƴƥ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ ƳƴƧƭ ưƱƟƦơ. ƂƶƞƳƴƥ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ ƭơ ƦƥƳƴơƨƥƟ ƣƩơ ƭơ ƳƴƥƣƭƾƳƥƩ Ƨ ưƫƜƪơ.
2
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ ơưƼ ƴƧƭ ưƱƟƦơ ƬƼƫƩƲ ƳƢƞƳƥƩ Ƨ ƫƵƷƭƟơ ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ.
3
ƍƥƴơƪƩƭƞƳƴƥ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ ơươƫƜ ưƜƭƹ Ƴƥ Ɲƭơ ƪƯƬƬƜƴƩ ƵƶƜƳƬơƴƯƲ, ƣƩơ ƭơ ơƶơƩƱƝƳƥƴƥ
ƴƵƷƼƭ ƪƧƫƟƤƥƲ ƭƥƱƯƽ ơưƼ ƴƧƭ ưƫƜƪơ.
4
ƂƶƞƳƴƥ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ ƭơ ƪƱƵƾƳƥƩ ưƱƩƭ ƴƯ ơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ.
ƁƯƮƧƝƩƤƴƲƦ
1
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ ơưƼ ƴƧƭ ưƱƟƦơ ƪơƩ ƱƵƨƬƟƳƴƥ ƴƯ ƤƩơƪƼưƴƧ ơƴƬƯƽ ƳƴƧ ƨƝƳƧ
t
(ƳƴƥƣƭƼ ƳƩƤƝƱƹƬơ).
(ƆƩƪ. 2)
2
ƔƵƫƟƮƴƥ ƴƯ ƪơƫƾƤƩƯ ƱƥƽƬơƴƯƲ ƣƽƱƹ ơưƼ ƴƧ ƢƜƳƧ ƪơƩ ơưƯƨƧƪƥƽƳƴƥ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ Ƴƥ ƼƱƨƩơ
ƨƝƳƧ
(ƥƩƪ. 14).
ƁƬƳƨƫƤƳƽƯƨƲƦ ƯưƮơƪƦƫƛƳƸƬ
ƂƵƴƼ ƴƯ ƪƥƶƜƫơƩƯ ƳƵƭƯƸƟƦƥƩ ƴơ ưƩƯ ƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơ ưƱƯƢƫƞƬơƴơ ưƯƵ ƬưƯƱƥƟ ƭơ ơƭƴƩƬƥƴƹưƟƳƥƴƥ
Ƭƥ ƴƧ ƳƵƳƪƥƵƞ. Ƃƭ Ƥƥƭ ƬưƯƱƝƳƥƴƥ ƭơ ƫƽƳƥƴƥ ƴƯ ưƱƼƢƫƧƬơ Ƭƥ ƴƩƲ ươƱơƪƜƴƹ ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲ,
ơƭơƴƱƝƮƴƥ ƳƴƧ ƫƟƳƴơ ƳƵƷƭƾƭ ƥƱƹƴƞƳƥƹƭ ƳƴƧ ƤƩƥƽƨƵƭƳƧ www.philips.com/support ƞ
ƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥ Ƭƥ ƴƯ ƋƝƭƴƱƯ ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲ Ƌơƴơƭơƫƹƴƾƭ ƳƴƧ ƷƾƱơ ƳơƲ (ƨơ ƢƱƥƟƴƥ ƴơ
ƳƴƯƩƷƥƟơ ƥưƩƪƯƩƭƹƭƟơƲ ƳƴƯ ƶƵƫƫƜƤƩƯ ƴƧƲ ƤƩƥƨƭƯƽƲ ƥƣƣƽƧƳƧƲ).
ƂƩƴƟơ
ƑƩƨơƭƞ ơƩƴƟơ
ƌƽƳƧ
ƔƯ ƳƟƤƥƱƯ ƥƟƭơƩ
ƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƯ ƳƴƧƭ
ưƱƟƦơ ơƫƫƜ Ƨ ưƫƜƪơ
ƥƟƭơƩ ƪƱƽơ.
Ɛ ƤƩơƪƼưƴƧƲ ƱƽƨƬƩƳƧƲ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ ƝƷƥƩ
ƱƵƨƬƩƳƴƥƟ ƳƴƯ
MIN
.
ƒƵƨƬƟƳƴƥ ƴƯ ƤƩơƪƼưƴƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ ƳƴƧƭ ơươƩƴƯƽƬƥƭƧ
ƨƝƳƧ.
ƔƯ ƳƟƤƥƱƯ Ƥƥƭ
ươƱƜƣƥƩ ƪơƨƼƫƯƵ
ơƴƬƼ.
ƅƥƭ ƵưƜƱƷƥƩ ơƱƪƥƴƼ ƭƥƱƼ
ƳƴƧ ƤƥƮơƬƥƭƞ ƭƥƱƯƽ.
ƄƥƬƟƳƴƥ ƴƯ ƤƯƷƥƟƯ ƭƥƱƯƽ (Ƣƫ. ƥƩƪ. 3).
Ɛ ƤƩơƪƼưƴƧƲ ơƴƬƯƽ ƝƷƥƩ
ƱƵƨƬƩƳƴƥƟ ƳƴƧ ƨƝƳƧ
.
ƒƵƨƬƟƳƴƥ ƴƯ ƤƩơƪƼưƴƧ ơƴƬƯƽ ƳƴƧ
ƨƝƳƧ
.
ƂƩƴƟơ
ƑƩƨơƭƞ ơƩƴƟơ
ƌƽƳƧ
ƔƯ ƳƟƤƥƱƯ Ƥƥƭ ƥƟƭơƩ ơƱƪƥƴƜ
ƦƥƳƴƼ.
ƒƵƨƬƟƳƴƥ ƬƩơ ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƳƩƤƥƱƾƬơƴƯƲ ƪơƴƜƫƫƧƫƧ ƣƩơ
ƳƩƤƝƱƹƬơ Ƭƥ ơƴƬƼ (
2
ƝƹƲ
MAX
).
ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ Ƴƥ ƼƱƨƩơ
ƨƝƳƧ ƪơƩ ưƥƱƩƬƝƭƥƴƥ ƭơ ƳƢƞƳƥƩ
Ƨ ƫƵƷƭƟơ ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ ƣƩơ ƭơ
ƮƥƪƩƭƞƳƥƴƥ ƴƯ ƳƩƤƝƱƹƬơ.
ƔƯ ƳƟƤƥƱƯ Ƥƥƭ
ươƱƜƣƥƩ ƢƯƫƞ ơƴƬƯƽ.
ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳơƴƥ ƴƧ
ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ ƢƯƫƞƲ ơƴƬƯƽ
ưƯƫƫƝƲ ƶƯƱƝƲ ƬƝƳơ Ƴƥ ƬƩƪƱƼ
ƷƱƯƭƩƪƼ ƤƩƜƳƴƧƬơ.
ƓƵƭƥƷƟƳƴƥ ƴƯ ƳƩƤƝƱƹƬơ Ƴƥ
ƯƱƩƦƼƭƴƩơ ƨƝƳƧ ƪơƩ ưƥƱƩƬƝƭƥƴƥ ƫƟƣƯ
ưƱƩƭ ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ ƮơƭƜ ƴƧ
ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ ƢƯƫƞƲ ơƴƬƯƽ.
ƔƯ ƳƟƤƥƱƯ Ƥƥƭ ƥƟƭơƩ ơƱƪƥƴƜ
ƦƥƳƴƼ.
ƒƵƨƬƟƳƴƥ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ Ƴƥ ƬƩơ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ ƳƴƧƭ ƯưƯƟơ ƬưƯƱƥƟ
ƭơ ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟ Ƨ ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ
ƢƯƫƞƲ ơƴƬƯƽ (
3
ƝƹƲ
MAX
).
ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ Ƴƥ ƼƱƨƩơ
ƨƝƳƧ ƪơƩ ưƥƱƩƬƝƭƥƴƥ ƭơ ƳƢƞƳƥƩ
Ƨ ƫƵƷƭƟơ ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ ƣƩơ ƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ ƴƧ ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ
ƢƯƫƞƲ ơƴƬƯƽ.
ƅƥƭ ƵưƜƱƷƥƩ ơƱƪƥƴƼ ƭƥƱƼ
ƳƴƧ ƤƥƮơƬƥƭƞ ƭƥƱƯƽ.
ƄƥƬƟƳƴƥ ƴƯ ƤƯƷƥƟƯ ƭƥƱƯƽ (Ƣƫ. ƥƩƪ. 3).
ƓƴơƣƼƭƥƲ ƭƥƱƯƽ
ƳƴƜƦƯƵƭ ưƜƭƹ
ƳƴƯ ƽƶơƳƬơ ƪơƴƜ
ƴƧ ƤƩƜƱƪƥƩơ ƴƯƵ
ƳƩƤƥƱƾƬơƴƯƲ.
ƅƥƭ ƝƷƥƴƥ ƪƫƥƟƳƥƩ ƪơƫƜ
ƴƯ ƪơưƜƪƩ ƴƯƵ ƳƴƯƬƟƯƵ
ưƫƞƱƹƳƧƲ ƭƥƱƯƽ.
ƑƩƝƳƴƥ ƴƯ ƪơưƜƪƩ ƝƹƲ ƼƴƯƵ
ơƪƯƽƳƥƴƥ Ɲƭơ ƪƫƩƪ.
ŻƷƥƴƥ ƢƜƫƥƩ ƪƜưƯƩơ
ưƱƼƳƨƥƴƧ ƯƵƳƟơ ƬƝƳơ ƳƴƧ
ƤƥƮơƬƥƭƞ ƭƥƱƯƽ.
Əƥưƫƽƭƥƴƥ ƴƧ ƤƥƮơƬƥƭƞ ƭƥƱƯƽ ƪơƩ
ƬƧƭ ƢƜƦƥƴƥ ƪơƬƬƟơ ưƱƼƳƨƥƴƧ ƯƵƳƟơ.
ƈ ƪơƨƯƱƩƳƬƝƭƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ ƥƟƭơƩ ưƯƫƽ
ƷơƬƧƫƞ ƣƩơ ƳƩƤƝƱƹƬơ Ƭƥ
ơƴƬƼ.
ƒƵƨƬƟƳƴƥ ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
2
ƞ
ƵƸƧƫƼƴƥƱƧ.
ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳơƴƥ ƴƧ
ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ ƢƯƫƞƲ ơƴƬƯƽ
Ƴƥ ƱƽƨƬƩƳƧ ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
ƷơƬƧƫƼƴƥƱƧ ơưƼ
3
.
ƒƵƨƬƟƳƴƥ ƴƯ ƤƩơƪƼưƴƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ Ƴƥ ƬƩơ ƨƝƳƧ ơưƼ
3
ƝƹƲ
MAX
.
ƂƶƯƽ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ
ƝƷƥƩ ƪƱƵƾƳƥƩ ƞ ƝƷƥƩ
ơưƯƨƧƪƥƵƴƥƟ, ơưƼ ƴƧƭ
ưƫƜƪơ ƳƴƜƦƥƩ ƭƥƱƼ.
ƔƯưƯƨƥƴƞƳơƴƥ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ
Ƴƥ ƯƱƩƦƼƭƴƩơ ƨƝƳƧ ƥƭƾ ƥƟƷƥ
ươƱơƬƥƟƭƥƩ ƭƥƱƼ ƬƝƳơ ƳƴƧ
ƤƥƮơƬƥƭƞ ƭƥƱƯƽ.
ƂƤƥƩƜƳƴƥ ƴƯ ƤƯƷƥƟƯ ƭƥƱƯƽ ƞ
ơƪƯƵƬưƞƳƴƥ ƴƯ ƳƟƤƥƱƯ ƼƱƨƩƯ.
ƋơƴƜ ƴƧ ƤƩƜƱƪƥƩơ
ƴƯƵ ƳƩƤƥƱƾƬơƴƯƲ
ƢƣơƟƭƯƵƭ ơưƼ ƴƧƭ
ưƫƜƪơ ƭƩƶƜƤƥƲ
ơƫƜƴƹƭ ƪơƩ ƢƱƯƬƩƜ.
ƔƯ ƳƪƫƧƱƼ ƭƥƱƼ ƤƧƬƩƯƵƱƣƥƟ
ƭƩƶƜƤƥƲ ơƫƜƴƹƭ ƳƴƯ
ƥƳƹƴƥƱƩƪƼ ƴƧƲ ưƫƜƪơƲ.
ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥ ƴƧ ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ
Calc-Clean ƬƟơ ƞ ưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƥƲ
ƶƯƱƝƲ (ơƭơƴƱƝƮƴƥ ƳƴƧƭ ƥƭƼƴƧƴơ
"ƌƥƩƴƯƵƱƣƟơ Calc-clean"
).
Ɛ ơƴƬƼƲ ƷƜƭƥƩ
ƳƴơƤƩơƪƜ ƴƧƭ
ƩƳƷƽ ƴƯƵ.
ƔƯ ƳƪƫƧƱƼ ƭƥƱƼ ƤƧƬƩƯƵƱƣƥƟ
ƭƩƶƜƤƥƲ ơƫƜƴƹƭ ƳƴƯ
ƥƳƹƴƥƱƩƪƼ ƴƧƲ ưƫƜƪơƲ.
ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥ ƴƧ ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ
Calc-Clean ƬƟơ ƞ ưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƥƲ
ƶƯƱƝƲ (ơƭơƴƱƝƮƴƥ ƳƴƧƭ ƥƭƼƴƧƴơ
"ƌƥƩƴƯƵƱƣƟơ Calc-clean").
ǍǦǗǏnjǜǝǖǔ
ǚǭȅǺ ǺǻǴǽǬǹǴDZ (ǠǴǯ. 1)
1
ǑȋǴǭ Ǵǭ ǼǽȇǾǷǭǺDz
2
ǗǭǼǭȄǷǭ Ǻǭ ǻǿǯǻǽǭ Ǵǭ ǼȇǸǺDzǺDz
3
ǝDzǰȀǸǭǿǻǽ Ǻǭ Ǽǭǽǭǿǭ
-
;
= ǰǸǭDZDzǺDz Ǿ Ǽǭǽǭ
-
t
= ǰǸǭDZDzǺDz ǮDzǴ Ǽǭǽǭ
-
CALC CLEAN
= ǡȀǺǷȃǵȌ Ǵǭ ǼǻȄǵǾǿǯǭǺDz Ǻǭ ǺǭǷǵǼ
4
ǎȀǿǻǺ Ǵǭ DZǻǼȇǸǺǵǿDzǸǺǭ Ǽǭǽǭ (Ǿǭǹǻ Ǵǭ ǻǼǽDzDZDzǸDzǺǵ ǹǻDZDzǸǵ)
5
ǎȀǿǻǺ Ǵǭ ǼǽȇǾǷǭǺDz
6
ǝDzǰȀǸǭǿǻǽ Ǻǭ ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǿǭ
7
ǘǭǹǼǵȄǷǭ Ǵǭ ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǿǭ (Ǿǭǹǻ Ǵǭ ǻǼǽDzDZDzǸDzǺǵ ǹǻDZDzǸǵ: Ǿ ǵǺDZǵǷǭǿǻǽ Ǵǭ ǼǽDzDZǼǭǴǺǻ
ǭǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻ ǵǴǷǸȋȄǯǭǺDz)
8
ǔǭȂǽǭǺǯǭȆ ǷǭǮDzǸ
9
ǟǭǮDzǸǷǭ Ǿ DZǭǺǺǵ
10
ǏǻDZDzǺ ǽDzǴDzǽǯǻǭǽ Ǿ ǵǺDZǵǷǭȃǵȌ Ǵǭ MAX Ǻǵǯǻ Ǻǭ ǯǻDZǭǿǭ
11
ǐǸǭDZDzȆǭ ǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿ
ǔdzǻǺǷdzǮǬǹDZ ǹǬ ǿǼDZǰǬ
ǛȆǷǹDZǹDZ ǹǬ ǮǺǰǹǴȋ ǼDZdzDZǼǮǺǬǼ
ǔǭǮDzǸDzdzǷǭ: ǠǽDzDZȇǿ ǯǵ Dz ǼǽǻDzǷǿǵǽǭǺ Ǵǭ ǵǴǼǻǸǴǯǭǺDz Ǿ ȄDzȅǹȌǺǭ ǯǻDZǭ. Ǐ ǾǸȀȄǭǶ ȄDz dzǵǯDzDzǿDz
ǯ ǻǮǸǭǾǿ Ǿ ǿǯȇǽDZǭ ǯǻDZǭ, ǯȇǴǹǻdzǺǻ Dz ǮȇǽǴǻ ǺǭǿǽȀǼǯǭǺDz Ǻǭ ǺǭǷǵǼ. ǜǻǽǭDZǵ ǿǭǴǵ ǼǽǵȄǵǺǭ
Dz ǼǽDzǼǻǽȇȄǵǿDzǸǺǻ DZǭ ǵǴǼǻǸǴǯǭǿDz 100% DZDzǾǿǵǸǵǽǭǺǭ ǵǸǵ DZDzǹǵǺDzǽǭǸǵǴǵǽǭǺǭ ǯǻDZǭ, Ǵǭ DZǭ
ȀDZȇǸdzǵǿDz dzǵǯǻǿǭ Ǻǭ ǯǭȅǵȌ ȀǽDzDZ.
ǔǭǮDzǸDzdzǷǭ: ǚDz ǾǵǼǯǭǶǿDz ǯȇǯ ǯǻDZǺǵȌ ǽDzǴDzǽǯǻǭǽ Ǽǭǽȁȋǹ, ǻȃDzǿ, ǺǵȅDzǾǿDz, ǼǽDzǼǭǽǭǿǵ Ǵǭ
ǻǿǾǿǽǭǺȌǯǭǺDz Ǻǭ ǺǭǷǵǼ, ǼǻǹǻȆǺǵ ǼǽDzǼǭǽǭǿǵ Ǵǭ ǰǸǭDZDzǺDz, ȂǵǹǵȄDzǾǷǵ DZDzǷǭǸȃǵǽǭǺǭ ǯǻDZǭ ǵǸǵ
DZǽȀǰǵ ȂǵǹǵǷǭǸǵ.
1
ǚǭǰǸǭǾDzǿDz ǽDzǰȀǸǭǿǻǽǭ Ǻǭ Ǽǭǽǭǿǭ ǯ ǼǻǸǻdzDzǺǵDz
t
(ǮDzǴ Ǽǭǽǭ).
(ǡǵǰ. 2)
2
ǚǭǼȇǸǺDzǿDz ǯǻDZǺǵȌ ǽDzǴDzǽǯǻǭǽ DZǻ ǵǺDZǵǷǭȃǵȌ MAX
(ǡǵǰ. 3).
3
ǔǭǿǯǻǽDzǿDz ǷǭǼǭȄǷǭǿǭ Ǻǭ ǻǿǯǻǽǭ Ǵǭ ǼȇǸǺDzǺDz.
ǔdzǭǺǼ ǹǬ ǹǬǽǾǼǺǵǶǬ dzǬ ǾDZǸǻDZǼǬǾǿǼǬ Ǵ ǻǬǼǬ
ǞǬǭǷǴȂǬ 1
ǏǵDZ ǿȇǷǭǺ
ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǺǭ
ǺǭǾǿǽǻǶǷǭ
ǚǭǾǿǽǻǶǷǭ
Ǻǭ Ǽǭǽǭǿǭ
ǠǾǵǸǯǭǺDz Ǻǭ
Ǽǭǽǭǿǭ (Ǿǭǹǻ
Ǵǭ ǻǼǽDzDZDzǸDzǺǵ
ǹǻDZDzǸǵ)
ǡȀǺǷȃǵȌ Ǵǭ
ǯǼǽȇǾǷǯǭǺDz
ǘDzǺ
MAX
;
Ǒǭ
Ǒǭ
ǜǭǹȀǷ
mmm
;
Ǒǭ
Ǒǭ
ǏȇǸǺǭ
mm
;
ǚDz
Ǒǭ
ǗǻǼǽǵǺǭ
mm
;
ǚDz
Ǒǭ
ǞǵǺǿDzǿǵȄǺǵ ǿȇǷǭǺǵ
(ǺǭǼǽǵǹDzǽ ǭǷǽǵǸǺǵ,
ǺǭǶǸǻǺǻǯǵ, ǼǻǸǵǭǹǵDZǺǵ,
ǼǻǸǵDzǾǿDzǽǺǵ).
m
t
ǚDz
ǚDz
ǔǭǮDzǸDzdzǷǭ: ǗǭǷǿǻ Dz ȀǷǭǴǭǺǻ ǯ ǿǭǮǸǵȃǭǿǭ Ǽǻ-ǰǻǽDz, ǺDz ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDz Ǽǭǽǭ ǵǸǵ ȁȀǺǷȃǵȌǿǭ Ǵǭ
ǼǭǽDzǺ ȀDZǭǽ Ǽǽǵ ǺǵǾǷǭ ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ, ǯ ǼǽǻǿǵǯDzǺ ǾǸȀȄǭǶ ǻǿ ȋǿǵȌǿǭ ǹǻdzDz DZǭ ǼǻǿDzȄDz ǯǻDZǭ.
1
ǚǭǼǽǭǯDzǿDz ǾǼǽǭǯǷǭ Ǿ ǿǭǮǸǵȃǭ 1, Ǵǭ DZǭ ǺǭǰǸǭǾǵǿDz ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǺǵȌ ǽDzǰȀǸǭǿǻǽ Ǻǭ
ǼǻDZȂǻDZȌȆǭǿǭ ǺǭǾǿǽǻǶǷǭ Ǵǭ ǯǭȅǭǿǭ DZǽDzȂǭ (ǡǵǰ. 4).
2
ǜǻǾǿǭǯDzǿDz ȋǿǵȌǿǭ ǯȇǽȂȀ ǼDzǿǭǿǭ Ƕ ǵ Ȍ ǯǷǸȋȄDzǿDz. ǘǭǹǼǵȄǷǭǿǭ Ǵǭ ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ ǾǯDzǿǯǭ, Ǵǭ
DZǭ ȀǷǭdzDz, ȄDz ȋǿǵȌǿǭ ǴǭǰǽȌǯǭ (ǡǵǰ. 5).
3
Ǘǻǰǭǿǻ ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǺǵȌǿ ǵǺDZǵǷǭǿǻǽ ǾDz ǵǴǷǸȋȄǵ, ȋǿǵȌǿǭ Dz DZǻǾǿǵǰǺǭǸǭ ǿǻȄǺǭǿǭ
ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ.
4
ǚǭǼǽǭǯDzǿDz ǾǼǽǭǯǷǭ Ǿ ǿǭǮǸǵȃǭ 1, Ǵǭ DZǭ ǵǴǮDzǽDzǿDz ǺǭǾǿǽǻǶǷǭ Ǵǭ Ǽǭǽǭ, ǷǻȌǿǻ ǾȇǻǿǯDzǿǾǿǯǭ Ǻǭ
ǴǭDZǭDZDzǺǭǿǭ ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ (ǡǵǰ. 6).
ǡǬǼǬǶǾDZǼǴǽǾǴǶǴ
ǏǷǬǰDZǹDZ ǭDZdz ǻǬǼǬ
-
ǚǭǰǸǭǾDzǿDz ǽDzǰȀǸǭǿǻǽǭ Ǻǭ Ǽǭǽǭ Ǻǭ t (ǰǸǭDZDzǺDz ǮDzǴ Ǽǭǽǭ), Ǵǭ DZǭ ǰǸǭDZǵǿDz ǮDzǴ Ǽǭǽǭ.
(ǡǵǰ. 2)
ǠǿǹǶȂǴȋ dzǬ ǻǼȆǽǶǬǹDZ
-
ǚǭǿǵǾǺDzǿDz ǮȀǿǻǺǭ Ǵǭ ǼǽȇǾǷǭǺDz, Ǵǭ DZǭ ǺǭǯǸǭdzǺǵǿDz DZǽDzȂǭǿǭ, ǷǻȌǿǻ ȆDz ǰǸǭDZǵǿDz. ǟǻǯǭ
ǼǻDZǼǻǹǭǰǭ ǻǿǾǿǽǭǺȌǯǭǺDzǿǻ Ǻǭ ȀǼǻǽǵǿǵǿDz ǰȇǺǷǵ
(ǡǵǰ. 7).
ǠǿǹǶȂǴȋ dzǬ ǰǺǻȆǷǹǴǾDZǷǹǬ ǻǬǼǬ (ǽǬǸǺ dzǬ ǺǻǼDZǰDZǷDZǹǴ ǸǺǰDZǷǴ)
-
ǚǭǿǵǾǺDzǿDz ǵ ǻǾǯǻǮǻDZDzǿDz ǮȀǿǻǺǭ Ǵǭ DZǻǼȇǸǺǵǿDzǸǺǭ Ǽǭǽǭ, Ǵǭ DZǭ ǰDzǺDzǽǵǽǭǿDz ǹǻȆǺǭ Ǽǭǽǭ,
ǷǻȌǿǻ ǼǽDzǹǭȂǯǭ ȀǼǻǽǵǿǵǿDz ǰȇǺǷǵ (ǡǵǰ. 8).
ǎDZǼǾǴǶǬǷǹǬ ǻǬǼǬ (ǽǬǸǺ dzǬ ǺǻǼDZǰDZǷDZǹǴ ǸǺǰDZǷǴ)
-
ǙǻdzDzǿDz DZǭ ǵǴǼǻǸǴǯǭǿDz ȁȀǺǷȃǵȌǿǭ
Ǵǭ DZǻǼȇǸǺǵǿDzǸǺǭ Ǽǭǽǭ, Ƿǻǰǭǿǻ DZȇǽdzǵǿDz ȋǿǵȌǿǭ
ǯDzǽǿǵǷǭǸǺǻ, Ǵǭ ǼǽDzǹǭȂǯǭǺDz Ǻǭ ǰȇǺǷǵ ǻǿ ǻǷǭȄDzǺǵ DZǽDzȂǵ, ǼDzǽDZDzǿǭ ǵ DZǽ. (ǡǵǰ. 9).
ǠǿǹǶȂǴȋ dzǬ ǻǼDZǰǻǬdzǹǺ ǬǮǾǺǸǬǾǴȃǹǺ ǴdzǶǷȊȃǮǬǹDZ (ǽǬǸǺ dzǬ ǺǻǼDZǰDZǷDZǹǴ ǸǺǰDZǷǴ)
-
ǫǿǵȌǿǭ ǾDz ǵǴǷǸȋȄǯǭ ǭǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻ, ǭǷǻ ǺDz ǾDz DZǯǵdzǵ Ǵǭ 30 ǾDzǷȀǺDZǵ ǯ ȂǻǽǵǴǻǺǿǭǸǺǻ
ǼǻǸǻdzDzǺǵDz ǵǸǵ 8 ǹǵǺȀǿǵ ǯȇǯ ǯDzǽǿǵǷǭǸǺǻ ǼǻǸǻdzDzǺǵDz. ǘǭǹǼǵȄǷǭǿǭ Ǵǭ ǭǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻ
ǵǴǷǸȋȄǯǭǺDz ǴǭǼǻȄǯǭ DZǭ ǹǵǰǭ (ǡǵǰ. 10).
-
ǔǭ DZǭ ǻǾǿǭǯǵǿDz ȋǿǵȌǿǭ DZǭ ǾDz ǺǭǰǽDzDz ǻǿǺǻǯǻ, ǯDZǵǰǺDzǿDz Ȍ ǵǸǵ ǸDzǷǻ Ȍ ǽǭǴDZǯǵdzDzǿDz, DZǻǷǭǿǻ
ǵǺDZǵǷǭǿǻǽȇǿ Ǵǭ ǭǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻ ǵǴǷǸȋȄǯǭǺDz ǵǴǰǭǾǯǭ.
ǛǺȃǴǽǾǮǬǹDZ Ǵ ǻǺǰǰǼȆDzǶǬ
ǛǺȃǴǽǾǮǬǹDZ
1
ǚǭǰǸǭǾDzǿDz ǽDzǰȀǸǭǿǻǽǭ Ǻǭ Ǽǭǽǭ Ǻǭ
t
(ǰǸǭDZDzǺDz ǮDzǴ Ǽǭǽǭ), ǵǴǷǸȋȄDzǿDz ȋǿǵȌǿǭ ǵ Ȍ ǻǾǿǭǯDzǿDz
DZǭ ǵǴǾǿǵǺDz.
(ǡǵǰ. 2)
2
ǕǴǸDzǶǿDz ǻǾǿǭǺǭǸǭǿǭ ǯǻDZǭ ǻǿ ǯǻDZǺǵȌ ǽDzǴDzǽǯǻǭǽ.
3
ǜǻȄǵǾǿDzǿDz ǰǸǭDZDzȆǭǿǭ ǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿ ǻǿ ǸȋǾǼǵȃǵǿDz ǵ DZǽȀǰǵǿDz ǴǭǹȇǽǾȌǯǭǺǵȌ Ǿ ǯǸǭdzǺǭ
ǷȇǽǼǭ ǵ ǺDzǭǮǽǭǴǵǯDzǺ (ǿDzȄDzǺ) ǼǻȄǵǾǿǯǭȆ ǼǽDzǼǭǽǭǿ.
ǏǺǵǹǭǺǵDz: ǔǭ DZǭ ǼǽDzDZǼǭǴǵǿDz ǰǸǭDZDzȆǭǿǭ ǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿ ǻǿ ǺǭDZǽǭǾǷǯǭǺDz, ǵǴǮȌǰǯǭǶǿDz ǰǽȀǮ DZǻǼǵǽ
DZǻ ǹDzǿǭǸǺǵ ǼǽDzDZǹDzǿǵ. ǚǵǷǻǰǭ ǺDz ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDz ǿDzǸ, ǻȃDzǿ ǵǸǵ DZǽȀǰǵ ȂǵǹǵǷǭǸǵ Ǵǭ ǼǻȄǵǾǿǯǭǺDz
Ǻǭ ǰǸǭDZDzȆǭǿǭ ǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿ.
ǔǭǮDzǸDzdzǷǭ: ǝDzǰȀǸȌǽǺǻ ǵǴǼǸǭǷǯǭǶǿDz ǽDzǴDzǽǯǻǭǽǭ Ǵǭ ǯǻDZǭ Ǿ ȄDzȅǹȌǺǭ ǯǻDZǭ. ǕǴǼǽǭǴǺDzǿDz ǽDzǴDzǽǯǻǭǽǭ
Ǵǭ ǯǻDZǭ, ǾǸDzDZ Ƿǭǿǻ ǰǻ ǵǴǼǸǭǷǺDzǿDz.
ǠǿǹǶȂǴȋ dzǬ ǻǺȃǴǽǾǮǬǹDZ ǹǬ ǹǬǶǴǻ
ǎnjǒǙǚ: ǓǬ ǿǰȆǷDzǴǾDZ DzǴǮǺǾǬ ǹǬ ǮǬȄǴȋ ǿǼDZǰ Ǵ ǰǬ ǻǺǰǰȆǼDzǬǾDZ ǰǺǭǼǺ
ǻǼDZǰǽǾǬǮȋǹDZ ǻǼǴ ǯǷǬǰDZǹDZ, ǴdzǻǺǷdzǮǬǵǾDZ ȀǿǹǶȂǴȋǾǬ Calc-Clean (ǛǼDZǸǬȁǮǬǹDZ
ǹǬ ǹǬǶǴǻ) ǹǬ ǮǽDZǶǴ ǰǮDZ ǽDZǰǸǴȂǴ. njǶǺ ǮǺǰǬǾǬ Ǯ ǺǭǷǬǽǾǾǬ, Ǯ ǶǺȋǾǺ DzǴǮDZDZǾDZ DZ
ǸǹǺǯǺ ǾǮȆǼǰǬ (ǹǬǻǼ. ǬǶǺ ǻǺ ǮǼDZǸDZ ǹǬ ǯǷǬǰDZǹDZ ǺǾ ǯǷǬǰDZȅǬǾǬ ǻǺǮȆǼȁǹǺǽǾ ǴdzǷǴdzǬǾ
ǷȊǽǻǴȂǴ), ǴdzǻǺǷdzǮǬǵǾDZ ȀǿǹǶȂǴȋǾǬ Calc-Clean (ǛǼDZǸǬȁǮǬǹDZ ǹǬ ǹǬǶǴǻ) ǻǺ-ȃDZǽǾǺ.
1
ǠǯDzǽDzǿDz ǾDz, ȄDz ȀǽDzDZȇǿ Dz ǵǴǷǸȋȄDzǺ ǻǿ ǷǻǺǿǭǷǿǭ ǵ ǽDzǰȀǸǭǿǻǽȇǿ Ǻǭ Ǽǭǽǭǿǭ Dz ǺǭǰǸǭǾDzǺ Ǻǭ
t
(ǰǸǭDZDzǺDz ǮDzǴ Ǽǭǽǭ).
(ǡǵǰ. 2)
2
ǚǭǼȇǸǺDzǿDz ǯǻDZǺǵȌ ǽDzǴDzǽǯǻǭǽ DZǻ ǻǴǺǭȄDzǺǵDzǿǻ MAX.
(ǡǵǰ. 3)
ǚDz ǺǭǸǵǯǭǶǿDz ǻȃDzǿ ǵǸǵ DZǽȀǰǵ ǭǺǿǵǷǭǸȃǵǽǭȆǵ ǼǽDzǼǭǽǭǿǵ ǯ ǽDzǴDzǽǯǻǭǽǭ Ǵǭ ǯǻDZǭ.
3
ǏǷǸȋȄDzǿDz ȋǿǵȌǿǭ ǵ ǴǭDZǭǶǿDz ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǿǭ Ǻǭ ǾǿDzǼDzǺ MAX (ǡǵǰ. 11).
4
Ǘǻǰǭǿǻ ǸǭǹǼǵȄǷǭǿǭ Ǻǭ ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǿǭ ǵǴǰǭǾǺDz, ǵǴǷǸȋȄDzǿDz ȋǿǵȌǿǭ ǻǿ ǴǭȂǽǭǺǯǭǺDzǿǻ.
5
ǔǭDZǽȇdzǿDz ȋǿǵȌǿǭ ǺǭDZ ǹǵǯǷǭǿǭ. ǜǻǾǿǭǯDzǿDz ǽDzǰȀǸǭǿǻǽǭ Ǵǭ Ǽǭǽǭ ǯ ǼǻǴǵȃǵȌ Calc-Clean ǵ ǰǻ
ǴǭDZǽȇdzǿDz.
(ǡǵǰ. 12)
6
ǏǺǵǹǭǿDzǸǺǻ ǽǭǴǷǸǭȆǭǶǿDz ȋǿǵȌǿǭ, DZǻǷǭǿǻ ǯǻDZǭǿǭ ǯȇǯ ǯǻDZǺǵȌ ǽDzǴDzǽǯǻǭǽ
Ǿǯȇǽȅǵ (ǡǵǰ. 13).
ǏǺǵǹǭǺǵDz: ǔǭDzDZǺǻ Ǿ ǺǭǷǵǼǭ, ǻǿ ǰǸǭDZDzȆǭǿǭ ǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿ ǵǴǸǵǴǭǿ Ǽǭǽǭ ǵ ǰǻǽDzȆǭ ǯǻDZǭ.
7
ǚǭǰǸǭǾDzǿDz ǽDzǰȀǸǭǿǻǽǭ Ǻǭ Ǽǭǽǭǿǭ ǯ ǼǻǸǻdzDzǺǵDz
t
(ǰǸǭDZDzǺDz ǮDzǴ Ǽǭǽǭ).
(ǡǵǰ. 2)
ǔǭǮDzǸDzdzǷǭ: ǜǻǯǿǻǽDzǿDz ǼǽǻȃDzDZȀǽǭǿǭ Ǵǭ ǼǽDzǹǭȂǯǭǺDz Ǻǭ ǺǭǷǵǼ, ǭǷǻ ǯȇǯ ǯǻDZǭǿǭ, ǵǴǸǵǴǭȆǭ ǻǿ
ȋǿǵȌǿǭ, ǯǾDz ǻȆDz ǵǹǭ ȄǭǾǿǵȃǵ ǺǭǷǵǼ.
ǝǷDZǰ ǻǼǺȂDZǰǿǼǬǾǬ dzǬ ǻǺȃǴǽǾǮǬǹDZ ǹǬ ǹǬǶǴǻ
1
ǏǷǸȋȄDzǿDz ȋǿǵȌǿǭ. ǛǾǿǭǯDzǿDz ȋǿǵȌǿǭ DZǭ ǴǭǰǽDzDz, Ǵǭ DZǭ ǵǴǾȇȂǺDz ǰǸǭDZDzȆǭǿǭ ǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿ.
2
Ǘǻǰǭǿǻ ǸǭǹǼǵȄǷǭǿǭ Ǻǭ ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǿǭ ǵǴǰǭǾǺDz, ǵǴǷǸȋȄDzǿDz ȋǿǵȌǿǭ ǻǿ ǴǭȂǽǭǺǯǭǺDzǿǻ.
3
ǜǽDzǷǭǽǭǶǿDz ǸDzǷǻ ȋǿǵȌǿǭ Ǽǻ ǼǭǽȄDz ǼǸǭǿ, Ǵǭ DZǭ ǼǻǼǵDzǿDz ǯǻDZǭǿǭ ǻǿ ǰǸǭDZDzȆǭǿǭ
ǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿ.
4
ǛǾǿǭǯDzǿDz ȋǿǵȌǿǭ DZǭ ǵǴǾǿǵǺDz, ǼǽDzDZǵ DZǭ Ȍ ǼǽǵǮDzǽDzǿDz.
ǝȆȁǼǬǹDZǹǴDZ
1
ǕǴǷǸȋȄDzǿDz ȋǿǵȌǿǭ ǻǿ ǷǻǺǿǭǷǿǭ ǵ ǺǭǰǸǭǾDzǿDz ǽDzǰȀǸǭǿǻǽǭ Ǻǭ Ǽǭǽǭǿǭ ǯ ǼǻǸǻdzDzǺǵDz
t
(ǰǸǭDZDzǺDz ǮDzǴ Ǽǭǽǭ).
(ǡǵǰ. 2)
2
ǚǭǯǵǶǿDz ǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌ ǷǭǮDzǸ ǻǷǻǸǻ ǼDzǿǭǿǭ Ǻǭ ȋǿǵȌǿǭ ǵ Ȍ ǼǽǵǮDzǽDzǿDz, Ƿǭǿǻ Ȍ
ǼǻǴǵȃǵǻǺǵǽǭǿDz Ǻǭ ǼDzǿǭ (ǡǵǰ. 14).
Образец
Мануал подходит для устройств