Philips Featherlight Plus GC1425/40 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 3 из 4)

Языки: Русский
Страницы:4
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 3 из 4
LIETUVIŲ
Bendrasis aprašymas
(1 pav.)
1
Purkštuvo antgalis
2
Pripildymo angos dangtelis
3
Garų reguliatorius
-
;
= lyginimas su garais
-
t
= sausasis lyginimas
-
CALC CLEAN
= kalkių šalinimo funkcija
4
Garų srovės mygtukas (tik tam tikruose modeliuose)
5
Purkštuvo mygtukas
6
Temperatūros reguliavimo ratukas
7
Temperatūros lemputė (tik tam tikruose modeliuose: su automatinio apsauginio
išjungimo indikatoriumi)
8
Maitinimo laidas
9
Informacijos apie tipą lentelė
10
Vandens bakelis su vandens lygio žyma MAX
11
Lygintuvo padas
Prietaiso naudojimas
Vandens bakelio pripildymas
Pastaba. Jūsų prietaisas naudojamas su vandentiekio vandeniu. Jei gyvenate
vietovėje, kur vanduo labai kietas, gali greitai susidaryti nuosėdos. Tokiu atveju
rekomenduojama naudoti 100 % distiliuotą arba demineralizuotą vandenį, kad
jūsų prietaisas veiktų ilgiau.
Pastaba. Į vandens bakelį nepilkite kvepalų, acto, krakmolo, nuosėdų šalinimo
priemonių, pagalbinių lyginimo priemonių, chemiškai valyto vandens ar kitų
cheminių medžiagų.
1
Nustatykite garų reguliatorių į padėtį
t
(sausasis lyginimas).
(2 pav.)
2
Į vandens bakelį vandens įpilkite iki „MAX“ žymos (3 pav.).
3
Uždarykite įpylimo angos dangtelį.
Temperatūros ir garų nustatymo pasirinkimas
1 lentelė
Audinio rūšis
Temperatūros
nustatymas
Garų nusta-
tymas
Garo srovė (tik
tam tikruose
modeliuose)
Purškimas
Linas
„MAX“
;
Taip
Taip
Medvilnė
mmm
;
Taip
Taip
Vilna
mm
;
Ne
Taip
„Silk“
mm
;
Ne
Taip
Sintetiniai audiniai
(pvz., akrilas,
nailonas, poliamidas,
poliesteris).
m
t
Ne
Ne
Pastaba. Kaip nurodoma anksčiau pateiktoje lentelėje, garų arba garų srovės
nenaudokite esant žemai temperatūrai, nes iš lygintuvo gali pradėti tekėti karštas
vanduo.
1
Pažiūrėkite į 1 lentelę ir nustatykite temperatūros reguliavimo ratuką į
drabužiui tinkamą padėtį (4 pav.).
2
Pastatykite lygintuvą ant atraminės dalies ir įjunkite į tinklą. Įsijungusi
temperatūros lemputė rodo, kad lygintuvas kaista (5 pav.).
3
Temperatūros lemputė užgęsta, kai lygintuvas pasiekia reikiamą temperatūrą.
4
Nustatytą temperatūrą atitinkantį garų nustatymą rasite 1 lentelėje (6 pav.).
Savybės
Sausasis lyginimas
-
Norėdami lyginti be garų, nustatykite garų reguliatorių ties t (sausasis
lyginimas).
( 2 pav.)
Purškimo funkcija
-
Norėdami skalbinius sudrėkinti, paspauskite purškimo mygtuką. Tai padeda
pašalinti sunkiai įveikiamas raukšles (7 pav.).
Garų srovės funkcija (tik tam tikruose modeliuose)
-
Paspauskite ir atleiskite garų srovės mygtuką, kad stipriu garų pliūpsniu
pašalintumėte sunkiai įveikiamas raukšles (8 pav.).
Vertikali garo srovė (tik tam tikruose modeliuose)
-
Garų srovės funkciją galima naudoti lygintuvą laikant vertikaliai ir lyginant
kabančių drabužių, užuolaidų ir pan. raukšles (9 pav.).
Automatinio apsauginio išjungimo funkcija (tik tam tikrų tipų prietaisuose)
-
Prietaisas išjungiamas automatiškai, jei nepajudinamas per 30 sekundžių
horizontalioje padėtyje arba per 8 minutes vertikalioje padėtyje. Automatinio
išjungimo lemputė pradeda mirksėti (10 pav.).
-
Jei norite, kad lygintuvas vėl imtų kaisti, pakelkite jį arba šiek tiek pajudinkite,
kad užgestų automatinio išjungimo lemputė.
Valymas ir priežiūra
Valymas
1
Nustatykite garų reguliatorių į padėtį
t
(sausasis lyginimas), išjunkite
lygintuvą ir leiskite jam atvėsti.
(2 pav.)
2
Iš vandens bakelio išpilkite likusį vandenį.
3
Drėgna šluoste su nešiurkščia (skysta) valymo priemone nuo lygintuvo pado
nušluostykite nešvarumus ir apnašas.
Dėmesio. Norėdami apsaugoti padą, stenkitės, kad jis nesiliestų su metaliniais
daiktais. Valydami padą niekada nenaudokite šiurkščių kempinių, acto ar kitų
cheminių medžiagų.
Pastaba. Vandens bakelį reguliariai išplaukite vandentiekio vandeniu. Išplovę
vandens bakelį, jį ištuštinkite.
Kalkių nuosėdų šalinimo funkcija
SVARBU. Kad prietaisu naudotumėtės ilgiau ir išlaikytumėte garų generacijos
efektyvumą, kas dvi savaites naudokite kalkių valymo funkciją „Calc-Clean“. Jei
jūsų vietovėje vanduo yra labai kietas (t. y., kai lyginant iš lygintuvo pado krinta
smulkūs gabalėliai), kalkių valymo funkciją „Calc-Clean“ turite naudoti dažniau.
1
Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas, o garų reguliatorius yra nustatytas į
padėtį
t
(sausasis lyginimas).
(2 pav.)
2
Pripilkite į vandens bakelį vandens iki žymos MAX.
(3 pav.)
Nepilkite acto ar kitokių kalkes šalinančių skysčių į vandens bakelį.
3
Prijunkite lygintuvą prie tinklo ir nustatykite temperatūros reguliavimo diską į
padėtį MAX (11 pav.).
4
Kai temperatūros lemputė užges, atjunkite lygintuvą nuo maitinimo tinklo.
5
Laikykite lygintuvą virš kriauklės. Nustumkite garų reguliatorių į padėtį „Calc-
Clean“ (kalkių nuosėdų valymas) ir laikykite.
(12 pav.)
6
Švelniai kratykite lygintuvą, kol visas bakelio vanduo bus išnaudotas (13 pav.).
Dėmesio. Plaunant kalkes iš lyginimo pado gali ištekėti garų ir verdančio vandens.
7
Grąžinkite garų reguliatorių į padėtį
t
(sausasis lyginimas).
(2 pav.)
Pastaba. Jei iš lygintuvo tekančiame vandenyje vis dar yra nuosėdų, nuosėdų
šalinimo funkciją „Calc-Clean“ naudokite pakartotinai.
Pašalinus kalkių nuosėdas
1
Prijunkite lygintuvą prie tinklo. Leiskite lygintuvui įkaisti, kad nudžiūtų jo
padas.
2
Kai temperatūros lemputė užges, atjunkite lygintuvą nuo maitinimo tinklo.
3
Švelniai pastumdykite lygintuvą per medžiagos skiautę, kad pašalintumėte
nuo lyginimo pado visus vandens likučius.
4
Prieš padėdami lygintuvą į vietą, leiskite jam atvėsti.
Laikymas
1
Atjunkite lygintuvą nuo elektros tinklo ir nustatykite garų reguliatorių į padėtį
t
(sausasis lyginimas).
(2 pav.)
2
Laidą suvyniokite ant galinės prietaiso dalies ir pastatykite lygintuvą ant
atraminės dalies (14 pav.).
Trikčių diagnostika ir šalinimas
Šiame skyriuje apibendrinamos problemos, dažniausiai pasitaikančios naudojantis
šiuo prietaisu. Jei toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos,
apsilankykite www. philips.com/support, ten rasite dažnai užduodamų klausimų
sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą (kontaktinės
informacijos ieškokite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke).
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Lygintuvas įjungtas į
elektros lizdą, tačiau
padas yra šaltas.
Temperatūros diskas
yra nustatytas į
MIN
.
Nustatykite temperatūros diską į
norimą padėtį.
Lygintuvas neleidžia
garų.
Vandens bakelyje
nepakanka vandens.
Pripildykite vandens bakelį
(žr. 3 pav.).
Garų reguliatorius yra
nustatytas į padėtį
.
Garų reguliatorių nustatykite į
padėtį
.
Lygintuvas
nepakankamai įkaista.
Nustatykite lyginimui su garais
tinkamą lyginimo temperatūrą
(
2
MAX
). Pastatykite lygintuvą
ant atraminės dalies ir prieš
pradėdami lyginti palaukite, kol
išsijungs temperatūros lemputė.
Lygintuvas neleidžia
garų
srovės.
Jūs naudojote garų
srovės funkciją per
dažnai trumpam
laikotarpiui.
Lyginkite toliau horizontalioje
padėtyje ir truputį palaukite, kol
vėl galėsite naudoti garų srovės
funkciją.
Lygintuvas
nepakankamai įkaista.
Nustatykite lyginimo temperatūrą,
kuriai esant galima naudoti
garų srovės funkciją(
3
MAX
). Pastatykite lygintuvą
ant atraminės dalies ir prieš
naudodami garų srovės
funkciją palaukite, kol išsijungs
temperatūros lemputė.
Vandens bakelyje
nepakanka vandens.
Pripildykite vandens bakelį (žr. 3).
Vandens lašeliai
laša ant audinio
lyginimo metu.
Jūs neuždarėte
užpildymo angos
dangtelio tinkamai.
Spauskite dangtelį, kol išgirsite
spragtelėjimą.
Jūs įpylėte priedų į
vandens bakelį.
Išskalaukite vandens rezervuarą ir
nepilkite į jį jokių priedų.
Nustatyta temperatūra
yra per žema lyginimui
garais.
Nustatykite, kad temperatūra būtų
2
arba aukštesnė.
Jūs naudojote garų
srovės funkciją, nustatę
žemesnę nei
3
temperatūrą.
Nustatykite temperatūros diską į
padėtį tarp
3
ir
MAX
.
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Iš atvėsusio arba
padėto į vietą
lygintuvo pado laša
vanduo.
Lygintuvas
buvo pastatytas
horizontaliai, kai
vandens bakelyje vis
dar buvo vandens.
Iš vandens bakelio išpilkite
vandenį arba pastatykite lygintuvą
ant atraminės dalies.
Lyginimo metu
iš lygintuvo
pado pasirodo
nešvarumų.
Dėl kieto vandens
lygintuvo pado viduje
susidarė apnašų.
Vieną ar kelis kartus pasinaudokite
kalkių šalinimo funkcija (žr. skyrių
„Nuosėdų šalinimo funkcija“
).
Garų srautas laikui
bėgant silpnėja.
Dėl kieto vandens
lygintuvo pado viduje
susidarė apnašų.
Vieną ar kelis kartus pasinaudokite
kalkių šalinimo funkcija (žr. skyrių
„Nuosėdų šalinimo funkcija“).
ǜǟǝǝǖǔǕ
ǚǭȅDZDZ ǺǻǴǽǬǹǴDZ (ǼǴǽ. 1)
1
ǝǭǴǮǽȈǴǰǵǯǭǿDzǸȉ
2
ǗǽȈȅǷǭ ǺǭǸǵǯǺǻǰǻ ǻǿǯDzǽǾǿǵȌ
3
ǜǭǽǻǽDzǰȀǸȌǿǻǽ
-
;
= ǰǸǭdzDzǺǵDz Ǿ Ǽǭǽǻǹ
-
t
= ǰǸǭdzDzǺǵDz ǮDzǴ Ǽǭǽǭ
-
CALC CLEAN
= ȁȀǺǷȃǵȌ ǻȄǵǾǿǷǵ ǻǿ ǺǭǷǵǼǵ Calc-Clean
4
ǗǺǻǼǷǭ Ǽǭǽǻǯǻǰǻ ȀDZǭǽǭ (ǿǻǸȉǷǻ DZǸȌ ǺDzǷǻǿǻǽȈȂ ǹǻDZDzǸDzǶ)
5
ǗǺǻǼǷǭ ǽǭǴǮǽȈǴǰǵǯǭǿDzǸȌ
6
ǑǵǾǷǻǯȈǶ ǽDzǰȀǸȌǿǻǽ ǺǭǰǽDzǯǭ
7
ǕǺDZǵǷǭǿǻǽ ǺǭǰǽDzǯǭ (ǿǻǸȉǷǻ DZǸȌ ǺDzǷǻǿǻǽȈȂ ǹǻDZDzǸDzǶ Ǿ ǵǺDZǵǷǭȃǵDzǶ ǭǯǿǻǹǭǿǵȄDzǾǷǻǰǻ
ǻǿǷǸȋȄDzǺǵȌ)
8
ǞDzǿDzǯǻǶ ȅǺȀǽ
9
ǟǭǮǸǵȄǷǭ Ǿ ǻǮǻǴǺǭȄDzǺǵȌǹǵ
10
ǝDzǴDzǽǯȀǭǽ DZǸȌ ǯǻDZȈ Ǿ ǵǺDZǵǷǭȃǵDzǶ ǹǭǷǾǵǹǭǸȉǺǻǰǻ ȀǽǻǯǺȌ (MAX)
11
ǜǻDZǻȅǯǭ
ǔǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZ ǻǼǴǭǺǼǬ
ǓǬǻǺǷǹDZǹǴDZ ǼDZdzDZǼǮǿǬǼǬ ǰǷȋ ǮǺǰȇ
ǜǽǵǹDzȄǭǺǵDz. ǜǽǵǮǻǽ ǼǻDZȂǻDZǵǿ DZǸȌ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȌ Ǿ ǯǻDZǻǼǽǻǯǻDZǺǻǶ ǯǻDZǻǶ. ǒǾǸǵ ǯǻDZǭ ǯ ǯǭȅDzǹ
ǽDzǰǵǻǺDz ǻȄDzǺȉ dzDzǾǿǷǭȌ, ǯ ǼǽǵǮǻǽDz ǹǻdzDzǿ ǮȈǾǿǽǻ ǻǮǽǭǴǻǯȈǯǭǿȉǾȌ ǺǭǷǵǼȉ. ǜǻȊǿǻǹȀ DZǸȌ
ǼǽǻDZǸDzǺǵȌ ǾǽǻǷǭ ǾǸȀdzǮȈ ǼǽǵǮǻǽǭ ǽDzǷǻǹDzǺDZȀDzǿǾȌ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉ DZǵǾǿǵǸǸǵǽǻǯǭǺǺȀȋ ǵǸǵ
DZDzǹǵǺDzǽǭǸǵǴǻǯǭǺǺȀȋ ǯǻDZȀ.
ǜǽǵǹDzȄǭǺǵDz. ǚDz DZǻǮǭǯǸȌǶǿDz ǯ ǽDzǴDzǽǯȀǭǽ DZǸȌ ǯǻDZȈ DZȀȂǵ, ȀǷǾȀǾ, ǷǽǭȂǹǭǸ, ȂǵǹǵȄDzǾǷǵDz ǾǽDzDZǾǿǯǭ
DZǸȌ ȀDZǭǸDzǺǵȌ ǺǭǷǵǼǵ, DZǻǮǭǯǷǵ DZǸȌ ǰǸǭdzDzǺǵȌ, ǯǻDZȀ, ǼǻDZǯDzǽǰȅȀȋǾȌ ǻȄǵǾǿǷDz ǻǿ ǺǭǷǵǼǵ Ǿ
ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵDzǹ ȂǵǹǵȄDzǾǷǵȂ ǾǽDzDZǾǿǯ ǵǸǵ DZǽȀǰǵDz ȂǵǹǵȄDzǾǷǵDz ǾǽDzDZǾǿǯǭ.
1
ǠǾǿǭǺǻǯǵǿDz ǼǭǽǻǽDzǰȀǸȌǿǻǽ ǯ ǼǻǸǻdzDzǺǵDz
t
(ǰǸǭdzDzǺǵDz ǮDzǴ Ǽǭǽǭ).
(ǝǵǾ. 2)
2
ǚǭǼǻǸǺǵǿDz ǽDzǴDzǽǯȀǭǽ DZǻ ǻǿǹDzǿǷǵ MAX
(ǽǵǾ. 3).
3
ǔǭǷǽǻǶǿDz ǷǽȈȅǷȀ ǺǭǸǵǯǺǻǰǻ ǻǿǯDzǽǾǿǵȌ.
ǎȇǭǺǼ
ǾDZǸǻDZǼǬǾǿǼȇ Ǵ ǼDZDzǴǸǬ
ǻǺǰǬȃǴ ǻǬǼǬ
ǞǬǭǷǴȂǬ 1
ǟǵǼ ǿǷǭǺǵ
ǚǭǾǿǽǻǶǷǭ
ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽȈ
ǝDzdzǵǹ ǼǻDZǭȄǵ
Ǽǭǽǭ
ǜǭǽǻǯǻǶ ȀDZǭǽ
(ǿǻǸȉǷǻ Ȁ
ǻǼǽDzDZDzǸDzǺǺȈȂ
ǹǻDZDzǸDzǶ)
ǝǭǾǼȈǸǵǿDzǸȉ
ǘDzǺ
MAX
;
Ǒǭ
Ǒǭ
ǢǸǻǼǻǷ
mmm
;
Ǒǭ
Ǒǭ
ǥDzǽǾǿȉ
mm
;
ǺDzǿ
Ǒǭ
Silk
mm
;
ǺDzǿ
Ǒǭ
ǞǵǺǿDzǿǵȄDzǾǷǵDz ǿǷǭǺǵ
(ǺǭǼǽǵǹDzǽ, ǭǷǽǵǸ,
ǺDzǶǸǻǺ, ǼǻǸǵǭǹǵDZ,
ǼǻǸǵȊǾǿDzǽ).
m
t
ǺDzǿ
ǺDzǿ
ǜǽǵǹDzȄǭǺǵDz. ǗǭǷ ȀǷǭǴǭǺǻ ǯ ǿǭǮǸǵȃDz ǯȈȅDz, ǺDz ǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDz ǷǺǻǼǷȀ ǼǻDZǭȄǵ Ǽǭǽǭ ǵǸǵ Ǽǭǽǻǯǻǰǻ
ȀDZǭǽǭ Ǽǽǵ ǺǵǴǷǻǶ ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽDz. Ǐ ǼǽǻǿǵǯǺǻǹ ǾǸȀȄǭDz ǵǴ Ȁǿȋǰǭ ǹǻdzDzǿ ǯȈǿDzǷǭǿȉ ǰǻǽȌȄǭȌ ǯǻDZǭ.
1
ǤǿǻǮȈ ǯȈǮǽǭǿȉ ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǺȀȋ ǺǭǾǿǽǻǶǷȀ, ǼǻDZȂǻDZȌȆȀȋ DZǸȌ ǷǻǺǷǽDzǿǺǻǰǻ ǿǵǼǭ ǿǷǭǺǵ,
ǻǴǺǭǷǻǹȉǿDzǾȉ Ǿ ǿǭǮǸǵȃDzǶ 1 (ǽǵǾ. 4).
2
ǜǻǾǿǭǯȉǿDz Ȁǿȋǰ ǯDzǽǿǵǷǭǸȉǺǻ ǵ ǼǻDZǷǸȋȄǵǿDz Ƿ ǾDzǿǵ. ǔǭǰǻǽǵǿǾȌ ǵǺDZǵǷǭǿǻǽ ǺǭǰǽDzǯǭ. Ǫǿǻ
ǴǺǭȄǵǿ, Ȅǿǻ Ȁǿȋǰ ǺǭǰǽDzǯǭDzǿǾȌ (ǽǵǾ. 5).
3
ǒǾǸǵ ǵǺDZǵǷǭǿǻǽ ǺǭǰǽDzǯǭ ǼǻǰǭǾ, ǴǺǭȄǵǿ, Ȁǿȋǰ ǺǭǰǽDzǸǾȌ DZǻ ǺȀdzǺǻǶ ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽȈ.
4
ǤǿǻǮȈ ǯȈǮǽǭǿȉ ǽDzdzǵǹ ǼǻDZǭȄǵ Ǽǭǽǭ, ǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯȀȋȆǵǶ ȀǾǿǭǺǻǯǸDzǺǺǻǶ ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽDz,
ǻǴǺǭǷǻǹȉǿDzǾȉ Ǿ ǿǭǮǸǵȃDzǶ 1 (ǽǵǾ. 6).
ǚǽǺǭDZǹǹǺǽǾǴ
ǏǷǬDzDZǹǴDZ ǭDZdz ǻǬǼǬ
-
ǑǸȌ ǻǮȈȄǺǻǰǻ ǰǸǭdzDzǺǵȌ ȀǾǿǭǺǻǯǵǿDz ǼǭǽǻǽDzǰȀǸȌǿǻǽ ǯ ǼǻǸǻdzDzǺǵDz t (ǰǸǭdzDzǺǵDz ǮDzǴ
Ǽǭǽǭ).
(ǝǵǾ. 2)
ǠǿǹǶȂǴȋ ǼǬǽǻȇǷDZǹǴȋ
-
ǚDzǾǷǻǸȉǷǻ ǽǭǴ ǺǭdzǹǵǿDz ǷǺǻǼǷȀ ǽǭǴǮǽȈǴǰǵǯǭǿDzǸȌ DZǸȌ ȀǯǸǭdzǺDzǺǵȌ ǿǷǭǺǵ ǼDzǽDzDZ ǰǸǭdzDzǺǵDzǹ.
Ǫǿǻ ǼǻǴǯǻǸǵǿ ǽǭǴǰǸǭDZǵǿȉ dzDzǾǿǷǵDz ǾǷǸǭDZǷǵ (ǽǵǾ. 7).
ǠǿǹǶȂǴȋ ǻǬǼǺǮǺǯǺ ǿǰǬǼǬ (ǾǺǷȈǶǺ ǰǷȋ ǹDZǶǺǾǺǼȇȁ ǸǺǰDZǷDZǵ)
-
ǑǸȌ ȀDZǭǸDzǺǵȌ dzDzǾǿǷǵȂ ǾǷǸǭDZǻǷ Ǿ ǼǻǹǻȆȉȋ ǹǻȆǺǻǰǻ ǯȈǮǽǻǾǭ Ǽǭǽǭ ǺǭdzǹǵǿDz ǵ ǻǿǼȀǾǿǵǿDz
ǷǺǻǼǷȀ Ǽǭǽǻǯǻǰǻ ȀDZǭǽǭ (ǽǵǾ. 8).
ǎDZǼǾǴǶǬǷȈǹǺDZ ǺǾǻǬǼǴǮǬǹǴDZ (ǾǺǷȈǶǺ ǰǷȋ ǹDZǶǺǾǺǼȇȁ ǸǺǰDZǷDZǵ)
-
ǡȀǺǷȃǵȋ Ǽǭǽǻǯǻǰǻ ȀDZǭǽǭ ǹǻdzǺǻ ǿǭǷdzDz ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉ, ȀDZDzǽdzǵǯǭȌ Ȁǿȋǰ ǯ ǯDzǽǿǵǷǭǸȉǺǻǹ
ǼǻǸǻdzDzǺǵǵ. Ǫǿǻ ǻǾǻǮDzǺǺǻ ȀDZǻǮǺǻ Ǽǽǵ ǽǭǴǰǸǭdzǵǯǭǺǵǵ dzDzǾǿǷǵȂ ǾǷǸǭDZǻǷ Ǻǭ ǯǵǾȌȆDzǶ
ǻDZDzdzDZDz, ȅǿǻǽǭȂ ǵ Ǽǽ. (ǽǵǾ. 9).
ǠǿǹǶȂǴȋ ǬǮǾǺǮȇǶǷȊȃDZǹǴȋ (ǾǺǷȈǶǺ ǰǷȋ ǹDZǶǺǾǺǼȇȁ ǸǺǰDZǷDZǵ)
-
Ǡǿȋǰ ǯȈǷǸȋȄǭDzǿǾȌ ǭǯǿǻǹǭǿǵȄDzǾǷǵ, DzǾǸǵ Dzǰǻ ǻǾǿǭǯǵǿȉ Ǻǭ 30 ǾDzǷȀǺDZ ǯ ǰǻǽǵǴǻǺǿǭǸȉǺǻǹ
ǼǻǸǻdzDzǺǵǵ ǵǸǵ Ǻǭ 8 ǹǵǺȀǿ — ǯ ǯDzǽǿǵǷǭǸȉǺǻǹ. ǚǭȄǵǺǭDzǿ ǹǵǰǭǿȉ ǵǺDZǵǷǭǿǻǽ
ǭǯǿǻǻǿǷǸȋȄDzǺǵȌ (ǽǵǾ. 10).
-
ǑǸȌ ǼǻǯǿǻǽǺǻǰǻ ǺǭǰǽDzǯǭ Ȁǿȋǰǭ ǼǻDZǺǵǹǵǿDz ǼǽǵǮǻǽ ǵǸǵ ǾǸDzǰǷǭ ǼDzǽDzǹDzǾǿǵǿDz Dzǰǻ, ǼǻǷǭ
ǵǺDZǵǷǭǿǻǽ ǯȈǷǸȋȄDzǺǵȌ ǺDz ǼǻǰǭǾǺDzǿ.
ǚȃǴǽǾǶǬ Ǵ ǺǭǽǷǿDzǴǮǬǹǴDZ
ǚȃǴǽǾǶǬ
1
ǠǾǿǭǺǻǯǵǿDz ǼǭǽǻǽDzǰȀǸȌǿǻǽ ǯ ǼǻǸǻdzDzǺǵDz
t
(ǰǸǭdzDzǺǵDz ǮDzǴ Ǽǭǽǭ), ǻǿǷǸȋȄǵǿDz Ȁǿȋǰ ǻǿ
ȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ ǵ DZǭǶǿDz DzǹȀ ǻǾǿȈǿȉ.
(ǝǵǾ. 2)
2
ǞǸDzǶǿDz ǯǻDZȀ ǵǴ ǽDzǴDzǽǯȀǭǽǭ DZǸȌ ǯǻDZȈ.
3
ǠDZǭǸǵǿDz Ǿ ǼǻDZǻȅǯȈ ǾǸDzDZȈ ǺǭǷǵǼǵ ǵ DZǽȀǰǵDz ǴǭǰǽȌǴǺDzǺǵȌ ǯǸǭdzǺǻǶ ǿǷǭǺȉȋ Ǿ ǹȌǰǷǵǹ
(dzǵDZǷǵǹ) ǹǻȋȆǵǹ ǾǽDzDZǾǿǯǻǹ.
ǜǽDzDZȀǼǽDzdzDZDzǺǵDz. ǤǿǻǮȈ ǼǻǯDzǽȂǺǻǾǿȉ ǼǻDZǻȅǯȈ Ȁǿȋǰǭ ǻǾǿǭǯǭǸǭǾȉ ǰǸǭDZǷǻǶ, ǺDz DZǻǼȀǾǷǭǶǿDz
DzDz ǾǻǼǽǵǷǻǾǺǻǯDzǺǵȌ Ǿ ǹDzǿǭǸǸǵȄDzǾǷǵǹǵ ǼǽDzDZǹDzǿǭǹǵ. ǑǸȌ ǻȄǵǾǿǷǵ ǼǻDZǻȅǯȈ ǴǭǼǽDzȆǭDzǿǾȌ
ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉ ǰȀǮǷǵ Ǿ ǭǮǽǭǴǵǯǺȈǹ ǼǻǷǽȈǿǵDzǹ, ȀǷǾȀǾ ǵǸǵ DZǽȀǰǵDz ȂǵǹǵȄDzǾǷǵDz ǾǽDzDZǾǿǯǭ.
ǜǽǵǹDzȄǭǺǵDz. ǝDzǰȀǸȌǽǺǻ ǼǽǻǹȈǯǭǶǿDz ǽDzǴDzǽǯȀǭǽ ǯǻDZǻǼǽǻǯǻDZǺǻǶ ǯǻDZǻǶ. ǜǽǻǹǻǶǿDz ǽDzǴDzǽǯȀǭǽ DZǸȌ
ǯǻDZȈ ǵ ǾǸDzǶǿDz ǯǻDZȀ.
ǚȃǴǽǾǶǬ ǺǾ ǹǬǶǴǻǴ
ǎnjǒǙnjǫ ǔǙǠǚǜǘnjǢǔǫ. ǐǷȋ ǻǼǺǰǷDZǹǴȋ ǽǼǺǶǬ ǽǷǿDzǭȇ ǻǼǴǭǺǼǬ Ǵ
ǻǺǰǰDZǼDzǬǹǴȋ ǺǻǾǴǸǬǷȈǹǺǵ ǻǺǰǬȃǴ ǻǬǼǬ ǴǽǻǺǷȈdzǿǵǾDZ ȀǿǹǶȂǴȊ ǺȃǴǽǾǶǴ ǺǾ
ǹǬǶǴǻǴ ǶǬDzǰȇDZ 2 ǹDZǰDZǷǴ. ǚȃǴǽǾǶǿ ǺǾ ǹǬǶǴǻǴ ǹDZǺǭȁǺǰǴǸǺ ǮȇǻǺǷǹȋǾȈ ȃǬȅDZ, DZǽǷǴ
ǮǺǰǬ Ǯ ǮǬȄDZǵ ǸDZǽǾǹǺǽǾǴ ǺȃDZǹȈ DzDZǽǾǶǬȋ (Ǯ ȉǾǺǸ ǽǷǿȃǬDZ ǮǺ ǮǼDZǸȋ ǯǷǬDzDZǹǴȋ Ǵdz
ǻǺǰǺȄǮȇ ǸǺǯǿǾ ǮȇǻǬǰǬǾȈ ȁǷǺǻȈȋ).
1
ǠǮDzDZǵǿDzǾȉ, Ȅǿǻ ǼǽǵǮǻǽ ǻǿǷǸȋȄDzǺ ǻǿ ȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ, ǭ ǼǭǽǻǽDzǰȀǸȌǿǻǽ ȀǾǿǭǺǻǯǸDzǺ ǯ
ǼǻǸǻdzDzǺǵDz
t
(ǰǸǭdzDzǺǵDz ǮDzǴ Ǽǭǽǭ).
(ǝǵǾ. 2)
2
ǚǭǼǻǸǺǵǿDz ǽDzǴDzǽǯȀǭǽ DZǸȌ ǯǻDZȈ DZǻ ǻǿǹDzǿǷǵ MAX.
(ǝǵǾ. 3)
ǚDz DZǻǮǭǯǸȌǶǿDz ǯ ǽDzǴDzǽǯȀǭǽ DZǸȌ ǯǻDZȈ ȀǷǾȀǾ ǵ DZǽȀǰǵDz ǾǽDzDZǾǿǯǭ DZǸȌ ȀDZǭǸDzǺǵȌ ǺǭǷǵǼǵ.
3
ǜǻDZǷǸȋȄǵǿDz Ȁǿȋǰ Ƿ ȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ ǵ ȀǾǿǭǺǻǯǵǿDz DZǵǾǷǻǯȈǶ ǽDzǰȀǸȌǿǻǽ ǺǭǰǽDzǯǭ ǯ
ǼǻǸǻdzDzǺǵDz MAX (ǽǵǾ. 11).
4
ǗǻǰDZǭ ǵǺDZǵǷǭǿǻǽ ǺǭǰǽDzǯǭ ǼǻǰǭǾǺDzǿ, ǻǿǷǸȋȄǵǿDz Ȁǿȋǰ ǻǿ ȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ.
5
ǜǻDZǺDzǾǵǿDz Ȁǿȋǰ Ƿ ǽǭǷǻǯǵǺDz. ǜDzǽDzǯDzDZǵǿDz ǼǭǽǻǽDzǰȀǸȌǿǻǽ ǯ ǼǻǸǻdzDzǺǵDz ǻȄǵǾǿǷǵ ǻǿ
ǺǭǷǵǼǵ ǵ ȀDZDzǽdzǵǯǭǶǿDz Dzǰǻ.
(ǝǵǾ. 12)
6
ǍǷǷȀǽǭǿǺǻ ǼDzǽDzǹDzȆǭǶǿDz Ȁǿȋǰ ǯ ǽǭǴǺȈDz ǾǿǻǽǻǺȈ, ǼǻǷǭ ǵǴ ǽDzǴDzǽǯȀǭǽǭ ǺDz ǯȈǸȉDzǿǾȌ ǯǾȌ
ǯǻDZǭ (ǽǵǾ. 13).
ǏǺǵǹǭǺǵDz! ǜǽǵ ǯȈǹȈǯǭǺǵǵ ǺǭǷǵǼǵ ǵǴ ǼǻDZǻȅǯȈ Ȁǿȋǰǭ ǿǭǷdzDz ǮȀDZȀǿ ǯȈȂǻDZǵǿȉ Ǽǭǽ ǵ
ǷǵǼȌȆǭȌ ǯǻDZǭ.
7
ǞǺǻǯǭ ȀǾǿǭǺǻǯǵǿDz ǼǭǽǻǽDzǰȀǸȌǿǻǽ ǯ ǼǻǸǻdzDzǺǵDz
t
(ǰǸǭdzDzǺǵDz ǮDzǴ Ǽǭǽǭ).
(ǝǵǾ. 2)
ǜǽǵǹDzȄǭǺǵDz. ǒǾǸǵ ǯ ǯȈǸǵǿǻǶ ǯǻDZDz ǻǾǿǭȋǿǾȌ ȄǭǾǿǵȃȈ ǺǭǷǵǼǵ, ǼǻǯǿǻǽǵǿDz ǻǼDzǽǭȃǵȋ ǻȄǵǾǿǷǵ
ǻǿ ǺǭǷǵǼǵ.
ǛǺǽǷDZ ǺȃǴǽǾǶǴ ǺǾ ǹǬǶǴǻǴ
1
ǜǻDZǷǸȋȄǵǿDz Ȁǿȋǰ Ƿ ȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ. ǑǻdzDZǵǿDzǾȉ ǺǭǰǽDzǯǭ Ȁǿȋǰǭ ǵ ǯȈǾȈȂǭǺǵȌ ǼǻDZǻȅǯȈ.
2
ǗǻǰDZǭ ǵǺDZǵǷǭǿǻǽ ǺǭǰǽDzǯǭ ǼǻǰǭǾǺDzǿ, ǻǿǷǸȋȄǵǿDz Ȁǿȋǰ ǻǿ ȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ.
3
ǛǾǿǻǽǻdzǺǻ ǼǽǻǯDzDZǵǿDz Ȁǿȋǰǻǹ Ǽǻ ǿǷǭǺǵ, ȄǿǻǮȈ ȀDZǭǸǵǿȉ Ǿ ǼǻDZǻȅǯȈ ǵǴǸǵȅǷǵ ǯǻDZȈ.
4
ǜDzǽDzDZ ǿDzǹ ǷǭǷ ǼǻǹDzǾǿǵǿȉ Ȁǿȋǰ Ǻǭ ǹDzǾǿǻ ȂǽǭǺDzǺǵȌ, DZǭǶǿDz DzǹȀ ǻǾǿȈǿȉ.
ǡǼǬǹDZǹǴDZ
1
ǛǿǷǸȋȄǵǿDz Ȁǿȋǰ ǻǿ ȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ ǵ ȀǾǿǭǺǻǯǵǿDz ǼǭǽǻǽDzǰȀǸȌǿǻǽ ǯ ǼǻǸǻdzDzǺǵDz
t
(ǰǸǭdzDzǺǵDz ǮDzǴ Ǽǭǽǭ).
(ǝǵǾ. 2)
2
ǛǮǹǻǿǭǶǿDz ǾDzǿDzǯǻǶ ȅǺȀǽ ǯǻǷǽȀǰ ǴǭDZǺDzǶ ȄǭǾǿǵ Ȁǿȋǰǭ. ǢǽǭǺǵǿDz Ȁǿȋǰ ǯ ǯDzǽǿǵǷǭǸȉǺǻǹ
ǼǻǸǻdzDzǺǵǵ (ǽǵǾ. 14).
ǛǺǴǽǶ Ǵ ǿǽǾǼǬǹDZǹǴDZ ǹDZǴǽǻǼǬǮǹǺǽǾDZǵ
ǑǭǺǺǭȌ ǰǸǭǯǭ ǼǻǾǯȌȆDzǺǭ ǺǭǵǮǻǸDzDz ǽǭǾǼǽǻǾǿǽǭǺDzǺǺȈǹ ǼǽǻǮǸDzǹǭǹ, ǯǻǴǺǵǷǭȋȆǵǹ Ǽǽǵ
ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǵ ǼǽǵǮǻǽǭ.
ǒǾǸǵ ǾǭǹǻǾǿǻȌǿDzǸȉǺǻ ǾǼǽǭǯǵǿȉǾȌ Ǿ ǯǻǴǺǵǷȅǵǹǵ ǼǽǻǮǸDzǹǭǹǵ ǺDz
ȀDZǭDzǿǾȌ, Ǿǹ. ǾǼǵǾǻǷ ȄǭǾǿǻ ǴǭDZǭǯǭDzǹȈȂ ǯǻǼǽǻǾǻǯ Ǻǭ ǯDzǮ-ǾǿǽǭǺǵȃDz www.philips.com/support ǵǸǵ
ǻǮǽǭǿǵǿDzǾȉ ǯ ȃDzǺǿǽ ǼǻDZDZDzǽdzǷǵ ǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸDzǶ ǯ ǯǭȅDzǶ ǾǿǽǭǺDz (ǷǻǺǿǭǷǿǺȈDz DZǭǺǺȈDz ȀǷǭǴǭǺȈ Ǻǭ
ǰǭǽǭǺǿǵǶǺǻǹ ǿǭǸǻǺDz).
ǜǽǻǮǸDzǹǭ
ǏǻǴǹǻdzǺǭȌ ǼǽǵȄǵǺǭ
ǝDzȅDzǺǵDz
Ǡǿȋǰ ǯǷǸȋȄDzǺ ǯ ǾDzǿȉ,
Ǻǻ ǼǻDZǻȅǯǭ ȂǻǸǻDZǺǭȌ.
ǑǵǾǷǻǯȈǶ ǽDzǰȀǸȌǿǻǽ ǺǭǰǽDzǯǭ
ȀǾǿǭǺǻǯǸDzǺ ǯ ǼǻǸǻdzDzǺǵDz
MIN
.
ǠǾǿǭǺǻǯǵǿDz DZǵǾǷǻǯȈǶ ǽDzǰȀǸȌǿǻǽ
ǺǭǰǽDzǯǭ ǯ ǽDzǷǻǹDzǺDZȀDzǹǻDz
ǼǻǸǻdzDzǺǵDz.
Ǡǿȋǰ ǺDz
ǯȈǽǭǮǭǿȈǯǭDzǿ Ǽǭǽ.
Ǐ ǽDzǴDzǽǯȀǭǽDz ǺDzDZǻǾǿǭǿǻȄǺǻ
ǯǻDZȈ.
ǚǭǼǻǸǺǵǿDz ǽDzǴDzǽǯȀǭǽ DZǸȌ ǯǻDZȈ
(Ǿǹ. ǽǵǾ. 3).
ǜǭǽǻǽDzǰȀǸȌǿǻǽ ȀǾǿǭǺǻǯǸDzǺ ǯ
ǼǻǸǻdzDzǺǵDz
.
ǠǾǿǭǺǻǯǵǿDz ǼDzǽDzǷǸȋȄǭǿDzǸȉ
ǽDzdzǵǹǻǯ ǼǻDZǭȄǵ Ǽǭǽǭ ǯ
ǼǻǸǻdzDzǺǵDz
.
Ǡǿȋǰ ǺDzDZǻǾǿǭǿǻȄǺǻ ǰǻǽȌȄǵǶ.
ǠǾǿǭǺǻǯǵǿDz ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽȀ,
ǼǻDZȂǻDZȌȆȀȋ DZǸȌ ǰǸǭdzDzǺǵȌ Ǿ
Ǽǭǽǻǹ (ǼǻǸǻdzDzǺǵDz ǻǿ
2
DZǻ
MAX
). ǜǽDzdzDZDz ȄDzǹ ǺǭȄǭǿȉ
ǰǸǭdzDzǺǵDz, ǼǻǾǿǭǯȉǿDz Ȁǿȋǰ
ǯDzǽǿǵǷǭǸȉǺǻ ǵ ǼǻDZǻdzDZǵǿDz, ǼǻǷǭ
ǺDz ǼǻǰǭǾǺDzǿ ǵǺDZǵǷǭǿǻǽ ǺǭǰǽDzǯǭ.
ǚǭ ȀǿȋǰDz ǺDz ǽǭǮǻǿǭDzǿ
ȁȀǺǷȃǵȌ Ǽǭǽǻǯǻǰǻ
ȀDZǭǽǭ.
ǡȀǺǷȃǵȌ "ǜǭǽǻǯǻǶ ȀDZǭǽ"
ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǸǭǾȉ ǾǸǵȅǷǻǹ ȄǭǾǿǻ
ǯ ǿDzȄDzǺǵDz ǷǻǽǻǿǷǻǰǻ ǼDzǽǵǻDZǭ
ǯǽDzǹDzǺǵ.
ǏDzǽǺǵǿDzǾȉ Ƿ ǰǸǭdzDzǺǵȋ Ǻǭ
ǰǻǽǵǴǻǺǿǭǸȉǺǻǶ ǼǻǯDzǽȂǺǻǾǿǵ
ǵ ǺDzǹǺǻǰǻ ǼǻDZǻdzDZǵǿDz ǼDzǽDzDZ
ǼǻǯǿǻǽǺȈǹ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵDzǹ
ȁȀǺǷȃǵǵ "ǜǭǽǻǯǻǶ ȀDZǭǽ".
ǜǽǻǮǸDzǹǭ
ǏǻǴǹǻdzǺǭȌ ǼǽǵȄǵǺǭ
ǝDzȅDzǺǵDz
Ǡǿȋǰ ǺDzDZǻǾǿǭǿǻȄǺǻ ǰǻǽȌȄǵǶ.
ǠǾǿǭǺǻǯǵǿDz ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽȀ
ǰǸǭdzDzǺǵȌ, Ǽǽǵ ǷǻǿǻǽǻǶ
DZǻǼȀǾǷǭDzǿǾȌ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵDz
ȁȀǺǷȃǵǵ Ǽǭǽǻǯǻǰǻ ȀDZǭǽǭ
(ǻǿ
3
DZǻ
MAX
). ǜǽDzdzDZDz ȄDzǹ
ǺǭȄǭǿȉ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵDz ȁȀǺǷȃǵǵ
Ǽǭǽǻǯǻǰǻ ȀDZǭǽǭ, ǼǻǾǿǭǯȉǿDz Ȁǿȋǰ
ǯDzǽǿǵǷǭǸȉǺǻ ǵ ǼǻDZǻdzDZǵǿDz, ǼǻǷǭ
ǺDz ǼǻǰǭǾǺDzǿ ǵǺDZǵǷǭǿǻǽ ǺǭǰǽDzǯǭ.
Ǐ ǽDzǴDzǽǯȀǭǽDz ǺDzDZǻǾǿǭǿǻȄǺǻ
ǯǻDZȈ.
ǚǭǼǻǸǺǵǿDz ǽDzǴDzǽǯȀǭǽ DZǸȌ ǯǻDZȈ
(Ǿǹ. ǽǵǾ. 3).
ǗǭǼǸǵ ǯǻDZȈ ǼǻǼǭDZǭȋǿ
Ǻǭ ǿǷǭǺȉ ǯǻ ǯǽDzǹȌ
ǰǸǭdzDzǺǵȌ.
ǗǽȈȅǷǭ ǺǭǸǵǯǺǻǰǻ ǻǿǯDzǽǾǿǵȌ
ǺDzǼǽǭǯǵǸȉǺǻ ǴǭǷǽȈǿǭ.
ǚǭdzǹǵǿDz Ǻǭ ǷǽȈȅǷȀ DZǻ ȆDzǸȄǷǭ.
Ǐ ǽDzǴDzǽǯȀǭǽ ǯǹDzǾǿDz Ǿ ǯǻDZǻǶ
ǮȈǸ ǴǭǸǵǿ DZǻǼǻǸǺǵǿDzǸȉǺȈǶ
ǷǻǹǼǻǺDzǺǿ.
ǜǽǻǹǻǶǿDz ǽDzǴDzǽǯȀǭǽ DZǸȌ
ǯǻDZȈ ǵ ǺDz ǴǭǸǵǯǭǶǿDz ǯ ǺDzǰǻ
DZǻǼǻǸǺǵǿDzǸȉǺȈDz ǷǻǹǼǻǺDzǺǿȈ.
ǠǾǿǭǺǻǯǸDzǺǺǭȌ ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
ǺDzDZǻǾǿǭǿǻȄǺǻ ǯȈǾǻǷǭ DZǸȌ
ǰǸǭdzDzǺǵȌ Ǿ Ǽǭǽǻǹ.
ǠǾǿǭǺǻǯǵǿDz ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽȀ
2
ǵǸǵ ǯȈȅDz.
ǡȀǺǷȃǵȌ Ǽǭǽǻǯǻǰǻ ȀDZǭǽǭ
ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǸǭǾȉ Ǽǽǵ
ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽDz ǺǵdzDz
3
.
ǠǾǿǭǺǻǯǵǿDz DZǵǾǷǻǯȈǶ ǽDzǰȀǸȌǿǻǽ
ǺǭǰǽDzǯǭ ǯ ǼǻǸǻdzDzǺǵDz ǻǿ
3
DZǻ
MAX
.
ǜǻǾǸDz ǻǾǿȈǯǭǺǵȌ ǵǸǵ
ǯǻ ǯǽDzǹȌ ȂǽǭǺDzǺǵȌ
Ȁǿȋǰǭ ǵǴ ǼǻDZǻȅǯȈ
ǯȈǿDzǷǭDzǿ ǯǻDZǭ.
Ǡǿȋǰ ǮȈǸ ǻǾǿǭǯǸDzǺ ǯ
ǰǻǽǵǴǻǺǿǭǸȉǺǻǹ ǼǻǸǻdzDzǺǵǵ,
ǯ ǿǻ ǯǽDzǹȌ ǷǭǷ ǯ ǽDzǴDzǽǯȀǭǽDz
ǯǾDz DzȆDz ǻǾǿǭǯǭǸǭǾȉ ǯǻDZǭ.
ǛǼȀǾǿǻȅǵǿDz ǽDzǴDzǽǯȀǭǽ DZǸȌ ǯǻDZȈ
ǵǸǵ ǼǻǾǿǭǯȉǿDz Ȁǿȋǰ ǯDzǽǿǵǷǭǸȉǺǻ.
Ǐǻ ǯǽDzǹȌ ǰǸǭdzDzǺǵȌ ǵǴ
ǻǿǯDzǽǾǿǵǶ ǼǻDZǻȅǯȈ
ǼǻǾǿȀǼǭȋǿ ȂǸǻǼȉȌ
ǺǭǷǵǼǵ ǵ ǰǽȌǴȉ.
ǕǴ-Ǵǭ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȌ dzDzǾǿǷǻǶ
ǯǻDZȈ ǯǺȀǿǽǵ ǼǻDZǻȅǯȈ Ȁǿȋǰǭ
ǻǮǽǭǴȀDzǿǾȌ ǺǭǷǵǼȉ.
ǕǾǼǻǸȉǴȀǶǿDz ȁȀǺǷȃǵȋ ǻȄǵǾǿǷǵ ǻǿ
ǺǭǷǵǼǵ ǻDZǵǺ ǵǸǵ ǺDzǾǷǻǸȉǷǻ ǽǭǴ
(Ǿǹ. ǽǭǴDZDzǸ "ǛȄǵǾǿǷǭ ǻǿ ǺǭǷǵǼǵ
"
).
ǙǻȆǺǻǾǿȉ ǼǻDZǭȄǵ
Ǽǭǽǭ Ǿǻ ǯǽDzǹDzǺDzǹ
ǾǺǵdzǭDzǿǾȌ.
ǕǴ-Ǵǭ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȌ dzDzǾǿǷǻǶ
ǯǻDZȈ ǯǺȀǿǽǵ ǼǻDZǻȅǯȈ Ȁǿȋǰǭ
ǻǮǽǭǴȀDzǿǾȌ ǺǭǷǵǼȉ.
ǕǾǼǻǸȉǴȀǶǿDz ȁȀǺǷȃǵȋ ǻȄǵǾǿǷǵ ǻǿ
ǺǭǷǵǼǵ ǻDZǵǺ ǵǸǵ ǺDzǾǷǻǸȉǷǻ ǽǭǴ
(Ǿǹ. ǽǭǴDZDzǸ "ǛȄǵǾǿǷǭ ǻǿ ǺǭǷǵǼǵ").
ǜǭǽǻǯǻǶ Ȁǿȋǰ
ǕǴǰǻǿǻǯǵǿDzǸȉ: «ǡǵǸǵǼǾ ǗǻǺǾȉȋǹDzǽ ǘǭǶȁǾǿǭǶǸ ǎ.Ǐ.», ǟȀǾǾDzǺDZǵDzǼDzǺ 4, 9206 ǍǑ, ǑǽǭȂǿDzǺ,
ǚǵDZDzǽǸǭǺDZȈ.
ǕǹǼǻǽǿDzǽ Ǻǭ ǿDzǽǽǵǿǻǽǵȋ ǝǻǾǾǵǵ ǵ ǟǭǹǻdzDzǺǺǻǰǻ ǞǻȋǴǭ: ǛǛǛ «ǡǕǘǕǜǞ», ǝǻǾǾǵǶǾǷǭȌ
ǡDzDZDzǽǭȃǵȌ, 123022 ǰ. ǙǻǾǷǯǭ, ȀǸ. ǞDzǽǰDzȌ ǙǭǷDzDzǯǭ, DZ.13, ǿDzǸ. +7 495 961-1111
GC1424/30, GC1425/40, GC1426/70: 1200-1400 Ǐǿ, 220-240 Ǐ, 50-60 ǐȃ
ǑǸȌ ǮȈǿǻǯȈȂ ǺȀdzDZ
ǞDZDzǸǭǺǻ ǯ ǕǺDZǻǺDzǴǵǵ
ǕǹǼǻǽǿDzǽ Ǻǭ ǿDzǽǽǵǿǻǽǵȋ ǝǻǾǵǵ ǵ ǟǭǹǻdzDzǺǺǻǰǻ ǞǻȋǴǭ ǼǽǵǺǵǹǭDzǿ ǼǽDzǿDzǺǴǵǵ ǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸDzǶ
ǯ ǾǸȀȄǭȌȂ, ǼǽDzDZȀǾǹǻǿǽDzǺǺȈȂ ǔǭǷǻǺǻǹ ǝǡ «Ǜ ǴǭȆǵǿDz Ǽǽǭǯ ǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸDzǶ» 07.02.1992 N-2300-1,
ǯ ǻǿǺǻȅDzǺǵǵ ǿǻǯǭǽǭ, ǼǽǵǻǮǽDzǿȍǺǺǻǰǻ Ǻǭ ǿDzǽǽǵǿǻǽǵǵ ǝǻǾǵǵǶǾǷǻǶ ǡDzDZDzǽǭȃǵǵ.
LATVIEŠU
Vispārējs apraksts (1. zīm.)
1
Smidzināšanas sprausla
2
Uzpildes atveres vāciņš
3
Tvaika regulators
-
;
= gludināšana ar tvaiku
-
t
= gludināšana bez tvaika
-
CALC CLEAN
= Calc-Clean funkcija
4
Papildu tvaika poga (tikai atsevišķiem modeļiem)
5
Izsmidzināšanas poga
6
Temperatūras ripa
7
Temperatūras lampiņa (tikai atsevišķiem modeļiem: ar automātiskās
izslēgšanās indikatoru)
8
Strāvas vads
9
Modeļa plāksnīte
10
Ūdens tvertne ar MAX ūdens līmeņa norādi
11
Gludināšanas virsma
Ierīces lietošana
Ūdens tvertnes piepildīšana
Piezīme: ierīce ir paredzēta izmantošanai ar krāna ūdeni. Ja dzīvojat reģionā, kur
ir ciets ūdens, var ātri veidoties katlakmens nogulsnes. Tāpēc ieteicams izmantot
100% destilētu vai no minerāliem attīrītu ūdeni, lai paildzinātu ierīces kalpošanas
laiku.
Piezīme: nelejiet ūdens tvertnē smaržas, etiķi, cieti, katlakmens noņemšanas
līdzekļus, gludināšanas šķidrumus, ķīmiski attīrītu ūdeni vai citas ķīmiskas vielas.
1
Iestatiet tvaika kontroles pogu pozīcijā
t
(gludināšana bez tvaika).
(2. att.)
2
Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz MAX līmeņa iezīmei (3. att.).
3
Aizveriet uzpildes atveres vāciņu.
Temperatūras un tvaika iestatījuma atlasīšana
1. tabula
Auduma veids
Temperatūras
uzstādījumi
Tvaika
padeves
režīms
Papildus
tvaiks (tikai
atsevišķiem
modeļiem)
Izsmidzināšana
Lins
MAX
;
Kokvilna
mmm
;
Vilna
mm
;
Silk
mm
;
Sintētiski audumi
(piemēram, akrils,
neilons, poliamīds un
poliesters).
m
t
Piezīme: kā norādīts iepriekšējā tabulā, neizmantojiet tvaiku vai papildu tvaiku
zemā temperatūrā, citādi karstais ūdens var izplūst no gludekļa.
1
Skatiet 1. tabulu, lai noregulētu temperatūras regulatoru uz apģērbam
atbilstošu iestatījumu
(4.
att.).
2
Novietojiet gludekli vertikāli un pievienojiet tīklam. Iedegas temperatūras
lampiņa, lai norādītu, ka gludeklis uzsilst (5. att.).
3
Kad temperatūras lampiņa nodziest, gludeklis ir sasniedzis nepieciešamo
temperatūru.
4
Skatiet 1. tabulu, lai izvēlētos tvaika iestatījumu, kas atbilst iestatītajai
temperatūrai (6. att.).
Funkcijas
Gludināšana bez tvaika
-
Iestatiet tvaika kontroles pogu uz t (gludināšana bez tvaika).
(2. att.)
Smidzināšanas funkcija
-
Nospiediet smidzināšanas taustiņu, lai samitrinātu gludināmo apģērbu. Tas
palīdz likvidēt stingras krokas (7. att.).
Papildu tvaika funkcija (tikai atsevišķiem modeļiem)
-
Nospiediet un atlaidiet papildu tvaika pogu, lai iegūtu spēcīgu tvaika strūklu un
likvidētu grūti izgludināmas krokas( 8. att.).
Vertikāls tvaiks (tikai atsevišķiem modeļiem)
-
Papildu tvaika funkciju iespējams izmantot, arī turot gludekli vertikālā pozīcijā.
Tas palīdz izgludināt krokas uz pakarināta apģērba, aizkariem utt. (9. att.)
Automātiskās izslēgšanās funkcija (tikai atsevišķiem modeļiem)
-
Gludeklis automātiski izslēdzas, ja tas nav pārvietots 30 sekundes horizontālā
pozīcijā vai 8 minūtes vertikālā pozīcijā. Sāk mirgot automātiskās izslēgšanās
lampiņa (10. att.).
-
Lai gludeklis atkal uzsiltu, paceliet gludekli vai mazliet pakustiniet, līdz nodziest
automātiskās izslēgšanās lampiņa.
Tīrīšana un kopšana
Tīrīšana
1
Iestatiet tvaika kontroles pogu pozīcijā
t
(gludināšana bez tvaika), atvienojiet
gludekli un ļaujiet tam atdzist.
(2. att.)
2
Izlejiet no ūdens tvertnes atlikušo ūdeni.
3
Noslaukiet nolobījušās daļiņas no gludināšanas virsmas ar mitru drānu un
neabrazīvu (šķidru) tīrīšanas līdzekli.
Uzmanību: glabājiet gludināšanas virsmu gludu, lai tā nenonāktu spēcīgā saskarē
ar metāla priekšmetiem. Nekad neizmantojot beržamo, etiķi vai citas ķimikālijas
darba virsmas tīrīšanai.
Piezīme: regulāri izskalojiet ūdens tvertni ar krāna ūdeni. Pēc izskalošanas
iztukšojiet ūdens tvertni.
Calc-Clean funkcija
SVARĪGI: lai paildzinātu ierīces kalpošanas laiku un saglabātu labu tvaika padevi,
izmantojiet Calc-Clean funkciju reizi divās nedēļās. Ja jūsu reģionā ir ļoti ciets
ūdens (t.i., ja gludināšanas laikā no gludekļa gludināšanas virsmas atdalās
plēksnes), lietojiet Calc-Clean funkciju biežāk.
1
Pārliecinieties, vai ierīce ir atvienota ir atvienota no strāvas un vai tvaika
kontroles poga ir iestatīta uz
t
(gludināšana bez tvaika).
(2. att.)
2
Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz MAX atzīmei.
(3. att.)
Nelejiet ūdens tvertnē etiķi vai citu katlakmens tīrīšanas ķīmisko līdzekli.
3
Pievienojiet gludekli elektrotīklam un iestatiet temperatūras regulatoru uz
MAX (11. att.).
4
Kad temperatūras lampiņa nodziest, atvienojiet gludekli no elektrotīkla.
5
Turiet gludekli virs izlietnes. Pavirziet tvaika kontroles pogu pozīcijā Calc-
Clean un turiet to.
(12. att.)
6
Viegli pakratiet gludekli, līdz viss ūdens, kas atradās tvertnē, ir
izlietots (13. att.).
Uzmanību: lai gan tiek izskalots katlakmens, no gludināšanas virsmas izplūst arī
tvaiks un verdošs ūdens.
7
Iestatiet tvaika kontroles pogu uz
t
(gludināšana bez tvaika).
(2. att.)
Piezīme: atkārtojiet Calc-Clean procesu, ja no gludekļa izplūstošais ūdens
joprojām satur daudz katlakmens daļiņu.
Pēc Calc-Clean procesa
1
Pievienojiet gludekli elektrotīklam. Ļaujiet gludeklim uzkarst, līdz
gludināšanas virsma ir sausa.
2
Kad temperatūras lampiņa nodziest, atvienojiet gludekli no elektrotīkla.
3
Saudzīgi virziet gludekli virs auduma, lai likvidētu ūdens traipus uz
gludināšanas virsmas.
4
Ļaujiet gludeklim atdzist, pirms novietošanas glabāšanā.
Uzglabāšana
1
Atvienojiet gludekli no strāvas un iestatiet tvaika kontroles pogu uz
t
(gludināšana bez tvaika).
(2. att.)
2
Satiniet elektrības vadu apkārt gludekļa aizmugurējai plātnei un novietojiet
gludekli vertikāli
(14 att.).
Traucējummeklēšana
Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kādas var rasties, rīkojoties
ar ierīci. Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot turpmāko informāciju,
apmeklējiet vietni www.philips.com/support un skatiet bieži uzdoto jautājumu
sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī
(kontaktinformāciju skatiet pasaules garantijas bukletā).
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Gludeklis ir
pievienots
elektrotīklam,
taču gludināšanas
virsma ir auksta.
Temperatūras ciparripa
ir iestatīta uz
MIN
.
Pagrieziet temperatūras
regulatoru vajadzīgajā stāvoklī.
Gludeklis neizdala
tvaiku.
Ūdens tvertnē nav
pietiekami daudz ūdens.
Piepildiet ūdens tvertni (skatiet
3. att.).
Tvaika kontroles poga ir
noregulēta pozīcijā
.
Iestatiet tvaika slīdslēdzi
pozīcijā
.
Gludeklis nav pietiekami
sakarsis.
Iestatiet gludināšanas
temperatūru, kas ir piemērota
gludināšanai ar tvaiku (
2
līdz
MAX
). Novietojiet gludekli
vertikāli un uzgaidiet, līdz
nodziest temperatūras lampiņa,
pirms sākt gludināt.
Gludeklis neizdala
papildu tvaiku.
Papildu tvaika funkcija ir
izmantota pārāk bieži ļoti
īsā laikposmā.
Turpiniet gludināšanu
horizontālā stāvoklī, un
pagaidiet pirms tvaika strūklas
lietošanas atkārtoti.
Gludeklis nav pietiekami
sakarsis.
Iestatiet gludināšanas
temperatūru, kādā var izmantot
papildu tvaika funkciju (
3
līdz
MAX
). Novietojiet gludekli
vertikāli un uzgaidiet, līdz
nodziest temperatūras lampiņa,
pirms sākt izmantot papildu
tvaika funkciju.
Ūdens tvertnē nav
pietiekami daudz ūdens.
Piepildiet ūdens tvertni (skatiet
3. att.).
Ūdens pil
uz auduma
gludināšanas laikā.
Jūs pilnīgi neaizvērāt
uzpildes atveres vāciņu.
Spiediet vāciņu, līdz izdzirdat
klikšķi.
Ūdens tvertnē ir ielieta
piedeva.
Izskalojiet ūdens tvertni un
nelejiet ūdens tvertnē nekādas
piedevas.
Izvēlētā temperatūra
ir pārāk zema
gludināšanai ar tvaiku.
Iestatiet temperatūru pozīcijā
2
vai augstāku.
Esat izmantojis
papildu tvaika
funkciju temperatūras
iestatījumā
zem
3
.
Iestatiet temperatūras ciparripu
iestatījumā no
3
līdz
MAX
.
No gludināšanas
virsmas pil ūdens
pēc tam, kad
gludeklis ir atdzisis
vai ir novietots
glabāšanā.
Gludeklis ir ticis
novietots horizontāli,
kamēr ūdens tvertnē
joprojām bija ūdens.
Iztukšojiet ūdens tvertni vai
novietojiet gludekli vertikāli.
Plēksnītes un
nolobijušās
daļinas izdalās
no gludināšanas
virsmas
gludināšanas laikā.
Ciets ūdens veido
plēksnes gludināšanas
virsmas iekšpusē.
Izmantojiet Calc-Clean vienu vai
vairākas reizes (skatiet sadaļu
"Calc-Clean funkcija"
).
Tvaiks laika gaitā
kļūst vājāks.
Ciets ūdens veido
plēksnes gludināšanas
virsmas iekšpusē.
Izmantojiet Calc-Clean vienu vai
vairākas reizes (skatiet sadaļu
"Calc-Clean funkcija" ).
SLOVENČINA
Všeobecný popis (obr. 1)
1
Kropiaca dýza
2
Kryt plniaceho otvoru
3
Ovládanie naparovania
-
;
= žehlenie s naparovaním
-
t
= suché žehlenie
-
CALC CLEAN
= funkcia Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa
4
Tlačidlo zosilnenej pary (len určité modely)
5
Tlačidlo kropenia
6
Otočný regulátor teploty
7
Kontrolné svetlo teploty (len určité modely: s indikátorom automatického
vypnutia)
8
Sieťový kábel
9
Typový štítok
10
Zásobník na vodu so značkou MAXIMÁLNEJ úrovne hladiny vody
11
Žehliaca plocha
Používanie zariadenia
Plnenie zásobníka na vodu
Poznámka: Zariadenie je určené na používanie s vodou z vodovodu. Ak žijete
v oblasti s tvrdou vodou, môže dôjsť k rýchlemu vytváraniu vodného kameňa. Na
predĺženie životnosti zariadenia preto odporúčame používať destilovanú alebo
demineralizovanú vodu.
Poznámka: Do zásobníka na vodu nepridávajte parfum, ocot, škrob, prostriedky
na odstránenie vodného kameňa, prostriedky na uľahčenie žehlenia, chemicky
zmäkčenú vodu ani žiadne iné chemikálie.
1
Ovládanie naparovania nastavte do polohy
t
(suché žehlenie).
(Obr. 2)
2
Zásobník na vodu naplňte po úroveň MAX (Obr. 3).
3
Zatvorte kryt plniaceho otvoru.
Výber nastavenia teploty a naparovania
Tabuľka 1
Typ tkaniny
Nastavenie
teploty
Nastavenie
naparovania
Zosilnená para
(len určité
modely)
Kropenie
Ľan
MAX
;
áno
áno
Bavlna
mmm
;
áno
áno
Vlna
mm
;
Nie
áno
Hodváb
mm
;
Nie
áno
Syntetické vlákna
(napr. akryl, nylón,
polyamid, polyester)
m
t
Nie
Nie
Poznámka: Ako je uvedené v tabuľke vyššie, prúd pary ani prídavný prúd pary
nepoužívajte pri nízkej teplote, pretože v opačnom prípade môže zo žehličky
unikať horúca voda.
1
Pozrite si tabuľku 1 a podľa daného odevu nastavte otočný regulátor teploty
na príslušné nastavenie. (Obr. 4)
2
Postavte žehličku do vzpriamenej polohy a zapojte ju do elektrickej
siete. Kontrolné svetlo teploty sa rozsvieti, čím signalizuje, že sa žehlička
zahrieva (Obr. 5).
3
Keď kontrolné svetlo teploty zhasne, žehlička dosiahla správnu teplotu.
4
Pozrite si tabuľku 1 a podľa nastavenej teploty vyberte zodpovedajúce
nastavenie naparovania (Obr. 6).
Vlastnosti
Suché žehlenie
-
Ak chcete žehliť bez naparovania, nastavte ovládanie naparovania do polohy t
(suché žehlenie).
(Obr. 2)
Funkcia spreja
-
Ak chcete navlhčiť žehlený predmet, stlačte tlačidlo kropenia. Pomôže to
odstrániť nepoddajné záhyby (Obr. 7).
Funkcia zosilnenej pary (len určité modely)
-
Stlačením a uvoľnením tlačidla prídavného prúdu pary aktivujete silný prúd pary
na odstránenie nepoddajných záhybov (Obr. 8).
Funkcia zvislej pary (len určité modely)
-
Funkciu prídavného prúdu pary môžete použiť pri žehlení vo zvislej polohe na
odstránenie pokrčených miest na visiacom oblečení, záclonách a pod. (Obr. 9)
Funkcia bezpečnostného automatického vypnutia (len určité modely)
-
Ak žehličku ponecháte bez pohybu po dobu 30 sekúnd vo vodorovnej polohe
alebo 8 minút v zvislej polohe, žehlička sa automaticky vypne. Kontrolné svetlo
automatického vypnutia začne blikať (Obr. 10).
-
Aby sa žehlička znovu zohriala, zodvihnite ju alebo ňou jemne pohýbte, až kým
kontrolné svetlo automatického vypnutia nezhasne.
Čistenie a údržba
Čistenie
1
Ovládanie naparovania nastavte do polohy
t
(suché žehlenie), žehličku
odpojte od siete a nechajte ju vychladnúť.
(Obr. 2)
2
Vylejte všetku vodu zo zásobníka na vodu.
3
Nečistoty a usadeniny na žehliacej ploche odstráňte pomocou navlhčenej
tkaniny a jemného (kvapalného) čistiaceho prostriedku.
Upozornenie: Vyvarujte sa kontaktu s kovovými predmetmi, aby žehliaca
platňa zostala hladká. Na čistenie žehliacej platne nepoužívajte drsné čistiace
prostriedky, ocot ani iné chemikálie.
Poznámka: Zásobník na vodu pravidelne vyplachujte vodou z vodovodu.
Zásobník na vodu po vypláchnutí vyprázdnite.
Funkcia Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa
DÔLEŽITÉ: Na predĺženie životnosti zariadenia a zabezpečenie dobrého výkonu
pri naparovaní použite funkciu Calc-Clean každé dva týždne. Ak je voda vo vašej
oblasti veľmi tvrdá (t. j. keď počas žehlenia vychádzajú z otvorov v žehliacej
ploche chumáčiky), funkciu Calc-Clean používajte častejšie.
1
Uistite sa, že je zariadenie odpojené od siete a ovládanie naparovania je
nastavené do polohy
t
(suché žehlenie).
(Obr. 2)
2
Zásobník na vodu naplňte po značku MAX.
(Obr. 3)
Do zásobníka na vodu nepridávajte ocot ani iný prostriedok na odstránenie
vodného kameňa.
3
Žehličku pripojte do siete a otočný regulátor teploty nastavte do polohy
MAX (Obr. 11).
4
Keď zhasne kontrolné svetlo teploty, žehličku odpojte zo siete.
5
Držte žehličku nad umývadlom. Zatlačte ovládanie naparovania do polohy
Calc-Clean a podržte ho.
(Obr. 12)
6
Žehličkou jemne traste, kým sa neminie všetka voda v zásobníku (Obr. 13).
Upozornenie: Počas vyplavovania vodného kameňa vychádzajú zo žehliacej
plochy aj para a horúca voda.
7
Ovládanie naparovania nastavte späť do polohy
t
(suché žehlenie).
(Obr. 2)
Poznámka: Ak voda vychádzajúca zo žehličky stále obsahuje častice vodného
kameňa, zopakujte proces odstraňovania vodného kameňa.
Po odstránení vodného kameňa
1
Pripojte žehličku do siete. Nechajte ju, aby sa zahriala, čím sa žehliaca plocha vysuší.
2
Keď zhasne kontrolné svetlo teploty, žehličku odpojte zo siete.
3
Žehličkou jemne prejdite po kúsku tkaniny, aby ste zo žehliacej plochy
odstránili škvrny od vody.
4
Skôr ako žehličku odložíte, nechajte ju vychladnúť.
Pomôcky na uskladnenie
1
Žehličku odpojte od napájania a ovládanie naparovania nastavte do polohy
t
(suché žehlenie).
(Obr. 2)
2
Omotajte sieťový kábel okolo podstavca žehličky a odložte ju v zvislej
polohe (Obr. 14).
Riešenie problémov
Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť
pri používaní zariadenia. Ak problém neviete vyriešiť pomocou informácií
uvedených nižšie, navštívte webovú stránku www.philips.com/support, na ktorej
nájdete zoznam najčastejších otázok, alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti
o zákazníkov vo svojej krajine (kontaktné údaje nájdete v priloženom celosvetovo
platnom záručnom liste).
Problém
Možná príčina
Riešenie
Žehlička je
pripojená do
siete, ale žehliaca
plocha je studená.
Koliesko na
nastavenie teploty
je v polohe
MIN
.
Koliesko na nastavenie teploty otočte
do požadovanej polohy.
Žehlička nevytvára
žiadnu paru.
V zásobníku
na vodu nie je
dostatok vody.
Naplňte zásobník na vodu (pozrite si
Obr. 3).
Ovládanie
naparovania je
nastavené do
polohy
.
Ovládanie naparovania nastavte do
polohy
.
Nepostačujúca
teplota žehličky.
Nastavte teplotu žehlenia, ktorá je
vhodná na žehlenie s naparovaním
(nastavenie teploty
2
MAX
).
Postavte žehličku na podstavec a skôr
ako začnete žehliť počkajte, kým sa
kontrolné svetlo teploty vypne.
Žehlička nevytvára
zosilnenú paru.
Funkciu zosilnenej
pary ste používali
príliš často v
priebehu veľmi
krátkeho času.
Pokračujte v žehlení v horizontálnej
polohe a predtým, ako znovu
použijete funkciu zosilnenej pary,
chvíľu počkajte.
Nepostačujúca
teplota žehličky.
Nastavte teplotu žehlenia, ktorá
umožňuje používanie funkcie
zosilneného prúdu pary (
3
po
MAX
). Postavte žehličku na
podstavec a skôr ako použijete
funkciu zosilnenej pary, počkajte, kým
sa kontrolné svetlo teploty vypne.
V zásobníku
na vodu nie je
dostatok vody.
Naplňte zásobník na vodu (pozrite si
Obr. 3).
Počas žehlenia
padajú na žehlenú
látku kvapky vody.
Nezatvorili ste
správne kryt
plniaceho otvoru.
Zatlačte kryt, aby sa ozvalo kliknutie.
Do zásobníka na
vodu ste pridali
nejakú prísadu.
Zásobník opláchnite a do vody
v zásobníku nepridávajte žiadnu
prísadu.
Nastavená teplota
je priveľmi nízka na
použitie žehlenia s
naparovaním.
Nastavte teplotu
2
alebo vyššiu.
Použili ste funkciu
zosilnenej pary pri
nastavení teploty
nižšej ako
3
.
Otočný regulátor nastavenia teploty
prepnite na nastavenie medzi
3
a
MAX
.
Zo žehliacej
plochy po
schladení, alebo
odložení žehličky
kvapká voda.
Žehličku ste položili
do horizontálnej
polohy pričom v
zásobníku na vodu
zostala voda.
Vyprázdnite nádobu na vodu
a postavte žehličku do vzpriamenej
polohy.
Počas žehlenia z
otvorov v žehliacej
ploche vychádzajú
usadeniny a
nečistoty.
Tvrdosť používanej
vody spôsobuje
vznik usadenín.
Jedenkrát alebo opakovane použite
funkciu Calc-Clean na odstránenie
vodného kameňa (pozrite si sekciu
„funkcia Calc-Clean“
).
Množstvo pary
postupne klesá.
Tvrdosť používanej
vody spôsobuje
vznik usadenín.
Jedenkrát alebo opakovane použite
funkciu Calc-Clean na odstránenie
vodného kameňa (pozrite si sekciu
„funkcia Calc-Clean“).
ROMÂNĂ
Descriere generală (Fig. 1)
1
Duză pulverizare
2
Capac al ori±ciului de umplere
3
Comutator pentru abur
-
;
= călcare cu abur
-
t
= călcare uscată
-
DETARTRARE
= funcţie de detartrare.
4
Buton pentru jet de abur (numai la anumite modele)
5
Buton de pulverizare
6
Selector de temperatură
7
Indicator de temperatură (doar anumite modele: cu indicator pentru oprire
automată de siguranţă)
8
Cablu de alimentare
9
Plăcuţă cu date tehnice
10
Rezervor de apă cu indicator de nivel MAX. al apei
11
Talpă
Utilizarea aparatului
Umplerea rezervorului de apă
Notă: Aparatul a fost conceput pentru a fi folosit cu apă de la robinet. Dacă
locuieşti într-o zonă cu apă dură, pot apărea rapid depuneri de calcar. Prin
urmare, se recomandă utilizarea apei distilate sau a apei demineralizate 100%
pentru a prelungi durata de viaţă a aparatului tău.
Notă: nu turna parfum, oţet, amidon, agenţi de detartrare, aditivi de călcare, apă
dedurizată chimic sau alte substanţe chimice în rezervorul de apă.
1
Reglează comutatorul pentru abur pe poziţia
t
(călcare uscată).
(Fig. 2)
2
Umple rezervorul de apă până la indicaţia MAX (Fig. 3).
3
Închide capacul ori±ciului de umplere.
Selectarea setării pentru temperatură şi abur
Tabelul 1
Tipul de material
Reglaj de
temperatură
Reglaj
de abur
Jet de abur
(numai la
anumite modele)
Pulverizator
Linen
MAX
;
Da
Da
Bumbac
mmm
;
Da
Da
Lână
mm
;
Nu
Da
Mătase
mm
;
Nu
Da
Ţesături sintetice
(de ex., ±bre acrilice,
nailon, poliamidă,
poliester).
m
t
Nu
Nu
Notă: După cum se indică în tabelul de mai sus, nu utiliza abur sau jet de abur la
temperatură scăzută, în caz contrar, se poate scurge apă fierbinte din fierul de călcat.
1
Consultă tabelul 1 pentru a regla selectorul de temperatură la setarea
corespunzătoare pentru haina ta (Fig. 4).
2
Pune ±erul de călcat în poziţie verticală şi conectează-l la priză. Indicatorul
de temperatură se aprinde pentru a indica faptul că ±erul de călcat se
încălzeşte (Fig. 5).
3
Când indicatorul de temperatură se stinge, ±erul a atins temperatura corectă.
4
Consultă tabelul 1 pentru a selecta o setare de abur care corespunde
temperaturii pe care ai setat-o (Fig. 6).
Caracteristici
Călcat uscat
-
Reglează comutatorul pentru abur la t (călcare uscată) pentru a călca fără
abur.
(Fig. 2)
Funcţie spray
-
Apasă butonul pulverizatorului pentru a umezi articolul pe care doreşti să îl
calci. Acest lucru ajută la îndepărtarea cutelor di±cile (Fig. 7).
Funcţie pentru jet de abur (numai la anumite modele)
-
Apasă şi eliberează butonul de declanşare a jetului de abur pentru un jet
puternic de abur care să îndepărteze cutele persistente (Fig. 8).
Abur vertical (numai la anumite modele)
-
Poţi utiliza funcţia
jet de abur când ţii ±erul de călcat în poziţie verticală pentru
a îndepărta cutele di±cile de pe hainele atârnate, draperii etc. (Fig. 9).
Oprire automată de siguranţă (doar la anumite tipuri)
-
Fierul de călcat se opreşte automat dacă nu a fost mişcat timp de 30 de
secunde în poziţie orizontală sau 8 minute în poziţie verticală. Ledul de oprire
automată începe să lumineze intermitent (Fig. 10).
-
Pentru a relua încălzirea aparatului, ridicaţi-l sau mişcaţi-l uşor până când ledul
de oprire automată se stinge.
Curăţare şi întreţinere
Curăţarea
1
Reglează comutatorul pentru abur la
t
(călcare uscată), scoate ±erul din
priză şi lasă-l să se răcească.
(Fig. 2)
2
Scurge orice apă rămasă în rezervorul de apă.
3
Şterge impurităţile şi alte depuneri de pe talpă cu o lavetă umedă şi cu un
agent de curăţare (lichid) non-abraziv.
Образец
Мануал подходит для устройств