Philips GC 2907 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 13 из 24)

Языки: Русский
Страницы:24
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 13 из 24
13
EN
Auto off (GC2960 only).
BG
ǍǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻ ǵǴǷǸȋȄǯǭǺDz (Ǿǭǹǻ Ǵǭ
GC2960).
CZ
Automatické vypnutí (pouze model
GC2960).
EE
Automaatne väljalülitus (ainult mudelil
GC2960).
HR
Automatsko iskljuĈivanje (samo GC2960).
HU
Automatikus kikapcsolás (csak a GC2960
típusnál)
KZ
ĠłŒŎŌŀŒŒś ƏŘœ (ŒŅŊ GC2960 ſŋŃťőťōńŅ).
LT
Automatinis išjungimas (tik GC2960).
LV
Automātiskā izslĎgšanās (tikai modelim
GC2960).
PL
Funkcja automatycznego wyłĀczania
(tylko model GC2960).
RO
Oprire automată (numai GC2960).
RU
ǍǯǿǻǻǿǷǸȋȄDzǺǵDz (ǿǻǸȉǷǻ DZǸȌ GC2960).
SK
Automatické vypnutie (iba model GC2960).
SI
Samodejni izklop (samo GC2960).
YU
²ndikator automatskog iskljuĈivanja
(samo GC2960).
UA
ǍǯǿǻǹǭǿǵȄǺDz ǯǵǹǷǺDzǺǺȌ (ǸǵȅDz GC2960).
Образец
Мануал подходит для устройств