Philips GC 2907 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 14 из 24)

Языки: Русский
Страницы:24
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 14 из 24
14
EN
Descale every two weeks. Fill the
water tank and heat the iron to ‘MAX’
temperature. Then, unplug and hold the
iron over your sink. Push and hold the
slide button to calc-clean while you shake
the iron to ±ush out the water.
BG
ǜǽDzǹǭȂǯǭǶǿDz ǺǭǷǵǼǭ Ǻǭ ǯǾDzǷǵ DZǯDz
ǾDzDZǹǵȃǵ. ǚǭǼȇǸǺDzǿDz ǽDzǴDzǽǯǻǭǽǭ Ǵǭ ǯǻDZǭ
ǵ ǴǭǰǽDzǶǿDz ȋǿǵȌǿǭ DZǻ ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
“MAX”. ǞǸDzDZ ǿǻǯǭ ǵǴǯǭDZDzǿDz ȆDzǼǾDzǸǭ
ǻǿ ǷǻǺǿǭǷǿǭ ǵ DZǽȇdzǿDz ȋǿǵȌǿǭ ǺǭDZ
ǹǵǯǷǭǿǭ. ǚǭǿǵǾǺDzǿDz ǵ ǴǭDZǽȇdzǿDz
ǮȀǿǻǺǭ Ǵǭ ǼǻȄǵǾǿǯǭǺDz Ǻǭ ǺǭǷǵǼ, Ƿǭǿǻ
ǾȇȆDzǯǽDzǹDzǺǺǻ ǽǭǴǷǸǭȆǭǿDz ȋǿǵȌǿǭ,
Ǵǭ DZǭ Ȍ ǼǽǻǹǵDzǿDz.
CZ
Odstraŀování vodního kamene provádĖjte
každé dva týdny. Naplŀte nádržku a
zahŏejte žehliĈku na teplotu ‚MAX‘. Poté
žehliĈku odpojte a podržte nad dŏezem.
ZatlaĈením a podržením boĈního tlaĈítka
proveĊte odstranĖní vodního kamene.
Zároveŀ z žehliĈky vytŏepte vodu.
EE
Eemaldage katlakivi iga kahe nädala
järel.Täitke veepaak ja laske triikraual
kuumeneda MAX-temperatuurini. Seejärel
tõmmake pistik seinakontaktist välja
ja hoidke triikrauda kraanikausi kohal.
Vajutage ja hoidke katlakivi eemaldamise
nuppu all, samal ajal vee välja uhtumiseks
triikrauda raputades.
HR
Kamenac uklanjajte svaka dva tjedna.
Napunite spremnik za vodu i zagrijte
glaĈalo do najviše temperature (“MAX”).
Zatim iskopĈajte glaĈalo i držite ga iznad
sudopera. Gurnite i zadržite klizni gumb za
uklanjanje kamenca istovremeno tresuĂi
glaĈalo kako biste izlili vodu.
HU
Kéthetente végezzen vízkʼnmentesítést.
Töltse fel a víztartályt és melegítse fel a
vasalót „MAX” hʼnmérsékletre. Ezután
húzza ki a vasalót és tartsa a mosogató
fölé.A vízkʼnmentesítéshez tartsa
lenyomva a csúszógombot, közben a
vasalót rázva távolítsa el a vizet.
KZ
ĥŊť ŀŏŒŀ őŀʼnśō ŻŀŻŒŀō ŒŀŇŀŐŒśŏ ŒƁŐśŽśŇ.
ıœ śńśőśō ŒŎŋŒśŐśŏ, ſŒťŊŒť «MAX»
(ĥŽ ņŎŷ.) ŒŅŌŏŅŐŀŒœŐŀ ńŅŽŃŅʼnťōŅ
ŻŎʼnśŏ ŻśŇńśŐśŽśŇ. ıŎńŀō őŎŽ ſŒťŊŒť
ŐŎŇŅŒŊŀńŀō ŀņśŐŀŒśŏ, ŘƁŽŷśŋŘŀōśŽ
ſőŒťōŅō ƁőŒŀŽśŇ. ıśŐŷśŒœ ŒſʼnŌŅőťō
ŻŀŻŒŀō ŒŀŇŀŋŀœ ŐŅņňŌťōŅ ŀŏŀŐśŏ ŒƁŐśŏ,
ſŒťŊŒť ŘŀʼnŻŀŏ őœśō ŒƏŃťŽťŇ.
LT
²švalykite kas dvi savaites. Pripildykite
vandens bakelĪ ir nustatykite temperatşrĀ
iki „MAX“ žymos.Tada išjunkite lygintuvĀ
ir laikykite virš kriauklĒs. Paspauskite ir
palaikykite nuspaudĔ slenkantĪ mygtukĀ,
kad nuosĒdos pasišalintŧ kartu su
vandeniu tuo metu, kai kratote lygintuvĀ.
LV
AtkaĶıojiet gludekli reizi divās nedĎĶās.
Piepildiet şdens tvertni ar şdeni un
uzkarsĎjiet gludekli lĦdz maksimālajai
temperatşrai. PĎc tam atvienojiet gludekli
no elektrotĦkla un turiet to virs izlietnes.
BĦdiet un turiet slĦdslĎdzi Calc-Clean
(atkaĶıošanas) pozĦcijā vienlaicĦgi kratot
gludekli, lai iztukšotu şdens tvertni.
PL
Kamieļ naleůy usuwaĂ co dwa tygodnie.
Napełnij zbiorniczek wody i rozgrzej
ůelazko do temperatury maksymalnej
(„MAX”). NastĔpnie odłĀcz ůelazko od
gniazdka elektrycznego i trzymaj je nad
zlewem. Naciőnij i przytrzymaj suwak
w połoůeniu Calc-Clean, potrzĀsajĀc
ůelazkiem, aby wylaĂ wodĔ.
Образец
Мануал подходит для устройств