Philips GC 2907 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 17 из 24)

Языки: Русский
Страницы:24
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 17 из 24
17
EN
Do not use steelwool, vinegar or any
abrasive cleaning agent.
BG
ǚDz ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDz ǾǿǻǹǭǺDzǺǭ ǯȇǸǺǭ, ǻȃDzǿ
ǵǸǵ ǭǮǽǭǴǵǯDzǺ ǼǻȄǵǾǿǯǭȆ ǼǽDzǼǭǽǭǿ.
CZ
Nepoužívejte drátĖnku, ocet nebo
abrazivní Ĉisticí prostŏedky.
EE
Ärge kasutage traatvilla, äädikat ega
abrasiivseid puhastusvahendeid.
HR
Nemojte koristiti ĈeliĈnu vunu, ocat ili
abrazivna sredstva za ĈišĂenje.
HU
Ne használjon fém súrolószivacsot, ecetet
és súroló tisztítószereket.
KZ
IJŅŌťŐ ŻśŐŷśŘŒś, őťŐŊŅ őœśō ōŅŌŅőŅ
ŀŁŐŀŇňłŒť ŒŀŇŀŋŀœ ŻƁŐŀŋńŀŐśō
ŏŀʼnńŀŋŀōœŷŀ ŁŎŋŌŀʼnńś.
LT
Nenaudokite plieno kempinĒlĒs, acto ar
bet kokiŧ šiurkšĈiŧ valymo priemoniŧ.
LV
Aizliegts izmanot tĎrauda vati, etiıi, kā arĦ
jebkādus abrazĦvus tĦrĦšanas lĦdzekĶus.
PL
Nie uůywaj druciaków, octu ani ůadnych
őrodków őciernych.
RO
Nu utilizaŗi vată minerală, oŗet sau orice
agent de curăŗare abraziv.
RU
ǚDz ǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDz ǹDzǿǭǸǸǵȄDzǾǷȀȋ ǹǻȄǭǸǷȀ,
ȀǷǾȀǾ ǵ ǭǮǽǭǴǵǯǺȈDz ȄǵǾǿȌȆǵDz ǾǽDzDZǾǿǯǭ.
SK
Nepoužívajte drôtenku, ocot ani drsné
Ĉistiace prostriedky.
SI
Ne uporabljajte jeklene volne, kisa ali
drugih jedkih Ĉistilnih sredstev.
YU
Nemojte da koristite ĈeliĈnu vunu, sirĂe
niti bilo koje drugo abrazivno sredstvo
za ĈišĂenje.
UA
ǚDz ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDz ǾǿǭǸDzǯȒ ǰȀǮǷǵ, ǻȃDzǿ
ǿǭ ȒǺȅȒ ǭǮǽǭǴǵǯǺȒ ǴǭǾǻǮǵ DZǸȌ ȄǵȆDzǺǺȌ.
1
Образец
Мануал подходит для устройств