Philips GC 2907 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 18 из 24)

Языки: Русский
Страницы:24
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 18 из 24
18
Problem
Possible cause
Solution
EN
The iron does not
produce steam.
The steam position is set to 0.
Set the steam position to
or
The iron leaks
The water tank is Illed beyond
its capacity
Do not Ill the water tank beyond the
‘MAX’ symbol.
The steam boost function does
not work properly.
You have used the steam boost
function too often with not
enough intervals.
Temporarily keep the iron horizontal before
you use the steam boost function again.
Flakes and impurities leak from
the soleplate during ironing.
Hard water forms ±akes inside
the soleplate.
Use the calc-clean function until all ±akes
and impurities have been disposed of.
Water spots appear on the
garment during ironing.
Steam has condensed onto the
ironing board.
Occasionally iron wet spots without steam
in order to dry them.
If the underside of the ironing
board is wet, wipe it dry with a
piece of dry cloth.
To prevent steam from condensing onto the
ironing board, use an ironing board with a wire
mesh top.
ǘǹǷǪǴǮǵ
NjǮǹǷȈǻǶǩ ǸǹDZȀDZǶǩ
ǙǮȁǮǶDZǮ
BG
ǫǿǵȌǿǭ ǺDz ǼǻDZǭǯǭ Ǽǭǽǭ.
ǝDzǰȀǸǭǿǻǽȇǿ Ǻǭ Ǽǭǽǭǿǭ Dz ǯ
ǼǻǸǻdzDzǺǵDz 0.
ǜǻǾǿǭǯDzǿDz ǽDzǰȀǸǭǿǻǽǭ Ǻǭ Ǽǭǽǭǿǭ ǯ ǼǻǸǻdzDzǺǵDz
ǵǸǵ
Ǖǹǭ ǵǴǿǵȄǭǺDz ǻǿ ȋǿǵȌǿǭ.
ǝDzǴDzǽǯǻǭǽȇǿ Ǵǭ ǯǻDZǭ Dz ǺǭǼȇǸǺDzǺ
ǺǭDZ ǯǹDzǾǿǵǹǻǾǿǿǭ ǹȀ.
ǚDz ǼȇǸǺDzǿDz ǯǻDZǺǵȌ ǽDzǴDzǽǯǻǭǽ ǺǭDZ ǴǺǭǷǭ
“MAX”.
ǡȀǺǷȃǵȌǿǭ Ǵǭ ǼǭǽDzǺ ȀDZǭǽ ǺDz
ǽǭǮǻǿǵ ǼǽǭǯǵǸǺǻ.
ǕǴǼǻǸǴǯǭǸǵ ǾǿDz ȁȀǺǷȃǵȌǿǭ Ǵǭ
DZǻǼȇǸǺǵǿDzǸǺǭ Ǽǭǽǭ ǿǯȇǽDZDz ȄDzǾ-
ǿǻ Ǿ ǺDzDZǻǾǿǭǿȇȄǺǵ ǵǺǿDzǽǯǭǸǵ.
ǏǽDzǹDzǺǺǻ ǻǾǿǭǯDzǿDz ȋǿǵȌǿǭ ȂǻǽǵǴǻǺǿǭǸǺǭ,
ǼǽDzDZǵ DZǭ ǵǴǼǻǸǴǯǭǿDz ǻǿǺǻǯǻ ȁȀǺǷȃǵȌǿǭ Ǵǭ
DZǻǼȇǸǺǵǿDzǸǺǭ Ǽǭǽǭ.
ǜǻ ǯǽDzǹDz Ǻǭ ǰǸǭDZDzǺDz ǻǿ ǰǸǭDZDz-
Ȇǭǿǭ ǼǸǻȄǭ ǼǭDZǭǿ ǸȋǾǼǵȃǵ ǵ
ǺDzȄǵǾǿǻǿǵǵ.
ǟǯȇǽDZǭǿǭ ǯǻDZǭ ǻǮǽǭǴȀǯǭ ǸȋǾǼǵ-
ȃǵ ǯ ǰǸǭDZDzȆǭǿǭ ǼǸǻȄǭ.
ǕǴǼǻǸǴǯǭǶǿDz ȁȀǺǷȃǵȌǿǭ Ǵǭ ǼǽDzǹǭȂǯǭǺDz Ǻǭ
ǺǭǷǵǼ, DZǻǷǭǿǻ ǵǴǼǭDZǺǭǿ ǯǾǵȄǷǵ ǸȋǾǼǵȃǵ ǵ
ǺDzȄǵǾǿǻǿǵǵ.
ǏȇǽȂȀ DZǽDzȂǭǿǭ ǾDz ǼǻȌǯȌǯǭǿ
ǯǻDZǺǵ ǼDzǿǺǭ Ǽǻ ǯǽDzǹDz Ǻǭ
ǰǸǭDZDzǺDz.
Ǖǹǭ ǷǻǺDZDzǺǴǭȃǵȌ Ǻǭ Ǽǭǽǭ ǯȇǽȂȀ
DZȇǾǷǭǿǭ Ǵǭ ǰǸǭDZDzǺDz.
ǐǸǭDZDzǿDz ǯȇǽȂȀ ǹǻǷǽǵǿDz ǼDzǿǺǭ ǻǿ ǯǽDzǹDz Ǻǭ
ǯǽDzǹDz ǮDzǴ Ǽǭǽǭ, Ǵǭ DZǭ ǰǵ ǵǴǾȀȅǵǿDz.
ǍǷǻ DZȇǾǷǭǿǭ Ǵǭ ǰǸǭDZDzǺDz Dz ǹǻǷǽǭ
ǻǿ DZǻǸǺǭǿǭ ǾǿǽǭǺǭ, ǵǴǮȇǽȅDzǿDz Ȍ
Ǿ ǼǭǽȄDz ǾȀȂ ǼǸǭǿ.
ǔǭ DZǭ ǺDz DZǻǼȀǾǺDzǿDz ǷǻǺDZDzǺǴǭȃǵȌ Ǻǭ Ǽǭǽǭ
ǯȇǽȂȀ DZȇǾǷǭǿǭ Ǵǭ ǰǸǭDZDzǺDz, ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDz DZȇǾǷǭ Ǵǭ
ǰǸǭDZDzǺDz Ǿ ǹǽDzdzDzǾǿǻ ǼǻǷǽǵǿǵDz.
Problém
Možná pŎíćina
ōešení
CZ
ŽehliĈka neprodukuje páru.
Pozice volby páry je nastavena
na 0.
Nastavte pozici volby páry do polohy
nebo
ŽehliĈka netĖsní.
Nádržka na vodu je naplnĖna
nad kapacitu.
Neplŀte nádržku na vodu nad úroveŀ
znaĈky ‚MAX‘.
Funkce parního rázu správnĖ
nefunguje.
Funkci parního rázu jste
používali pŏíliš Ĉasto bez
dostateĈných pŏestávek.
Pŏed dalším použitím funkce parního rázu držte
žehliĈku doĈasnĖ ve vodorovné poloze.
BĖhem žehlení unikají z žehlicí
plochy šupinky a neĈistoty.
Šupinky se vytváŏejí kvţli
nadmĖrnĖ tvrdé vodĖ.
Použijte funkci odstraŀování vodního kamene a
odstraŀte neĈistoty a šupinky.
Pŏi žehlení se na odĖvu objevují
mokré skvrny.
Na žehlicím prknĖ zkondenzovala
pára.
OdstranĖní vlhkých skvrn proveĊte tak, že je
pŏíležitostnĖ vyžehlíte žehliĈkou.
Pokud je žehlicí prkno vlhké,
otŏete je dosucha suchým
hadŏíkem.
Abyste zabránili kondenzaci páry na žehlicím
prknĖ, používejte žehlicí prkno s drátĖnou
sířovinou.
Образец
Мануал подходит для устройств