Philips GC 2907 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 20 из 24)

Языки: Русский
Страницы:24
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 20 из 24
20
ĬƋőŅŋŅ
ĻŻŒňŌŀŋ őŅŁŅŁť
ĸŅŘťŌť
KZ
žŒťŊ Łœ ŘśŷŀŐŌŀʼnńś.
ġœ ŏŎŇňŖňşőś 0 ŌƋōťōŅ
ŎŐōŀŒśŋŷŀō.
ġœ ŏŎŇňŖňşőśō
ōŅŌŅőŅ
ŊſʼnťōŅ
ŎŐōŀŒśŽśŇ.
žŒťŊŒŅō őœ ŒŀŌŘśŋŀʼnńś.
ıœ śńśőśōŀ ŀŐŒśŻ őœ ŻƁʼnśŋŷŀō.
ıœ śńśőśōŀ «MAX» (ĥŽ ņŎŷ.) ŊƏŐőŅŒŊťŘťōŅō
ŀőśŐśŏ őœ ŻƁŞŷŀ ŁŎŋŌŀʼnńś.
ġœńś ŊſŘŅʼnŒœ ŔœōŊŖňşőś
ńƁŐśő ņƁŌśő ťőŒŅŌŅʼnńť.
ġœńś ŊſŘŅʼnŒœ ŔœōŊŖňşőśō
ŒśŌ ŻśőŻŀ ŀŐŀŋśŻŏŅō ƏŒŅ ņňť
ŏŀʼnńŀŋŀōŷŀōőśŇ.
ġœńś ŊſŘŅʼnŒœ ŔœōŊŖňşőśō ŻŀʼnŒŀ ŏŀʼnńŀŋŀōŁŀő
ŁƁŐśō, ſŒťŊŒť œŀŻśŒŘŀ ŊƏŋńŅōŅŽ ņŅŐŃŅ ŻŎʼnśŽśŇ.
žŒťŊŒŅŏ ņŀŒŻŀōńŀ, ſŒťŊŒťŽ
ŒŀŁŀōśōŀō ŻŀŻŒŀŐ ŌŅō ŻŀŋńśŻ
ŇŀŒŒŀŐ ŒſőŅńť.
źŀŒŒś őœ ŏŀʼnńŀŋŀōŷŀōōŀō ſŒťŊ
ŒŀŁŀōśōńŀ ŻŀŻ ŏŀʼnńŀ ŁŎŋŀńś.
źŀŻŒŀŐ ŌŅō ŻŀŋńśŻ ŇŀŒŒŀŐ ŒŎŋśŻ ŘśŻŻŀōŘŀ ŻŀŻ
ŒŀŇŀŋŀœ ŔœōŊŖňşőśō ŏŀʼnńŀŋŀōśŽśŇ.
žŒťŊŒŅŏ ņŀŒŻŀōńŀ, ŊňťŌ ſőŒťōńŅ
őœ ńŀŻŒŀŐś ŏŀʼnńŀ ŁŎŋŀńś.
ġœ ſŒťŊŒŅœ ŒŀŻŒŀőśōńŀ őœŷŀ
ŀʼnōŀŋŷŀō.
ıœ ńŀŻŒŀŐśō ŊŅŒťŐœ ſŘťō ŎŋŀŐńś ŁœőśŇ
ſŒťŊŒŅŽťŇ.
ĥŃŅŐ ſŒťŊŒŅœ ŒŀŻŒŀőśōśŽ
ŀőŒśŽŷś ņŀŷś őœ ŁŎŋőŀ, Ŏōś
ŻƁŐŷŀŻ ŘſŁŅŐŅŊŏŅō őſŐŒťŏ
ŊŅŏŒťŐťŽťŇ.
ġœ ſŒťŊŒŅœ ŒŀŻŒŀőśōńŀ őœŷŀ ŀʼnōŀŋŌŀœś ſŘťō,
ſőŒť őśŌ ŒŎŐńŀō ņŀőŀŋŷŀō ſŒťŊŒŅœ ŒŀŻŒŀőśō
ŻŎŋńŀōśŽśŇ.
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
LT
Lygintuvas neleidžia garŧ.
Garŧ reguliatorius nustatytas
ties „0“.
Nustatykite garŧ reguliatoriŧ ties
arba
²š lygintuvo laša vanduo.
Vandens bakelyje yra per daug
vandens.
Pildami Ī bakelĪ vandens, neviršykite „MAX“
žymos.
Garŧ srovĒs funkcija tinkamai
neveikia.
Jşs per dažnai naudojote garŧ
srovĒs funkcijĀ.
Laikinai palaikykite lygintuvĀ horizontalioje
padĒtyje prieš vĒl pradĒdami naudoti garŧ srovĒs
funkcijĀ.
Lyginimo metu iš lygintuvo pado
pasirodo nešvarumai ir apnašos.
DĒl kieto vandens lygintuvo pado
viduje susidarĒ apnašŧ.
Naudokite nuosĒdŧ šalinimo funkcijĀ tol, kol visi
nešvarumai ir apnašos bus pašalinti.
Lyginimo metu ant drabužiŧ
atsiranda drĒgnŧ dĒmiŧ.
Garai susikondensavo ant lyginimo
lentos.
NorĒdami išdžiovinti drĒgnas dĒmes, karts nuo
karto palyginkite jas be garŧ.
Jei apatinĒ lyginimo lentos pusĒ
drĒgna, nušluostykite jĀ sausu
skudurĒliu.
Kad garai nesikondensuotŧ ant lyginimo lentos,
naudokite lyginimo lentĀ su vieliniu tinkleliu
viršuje.
Problčma
Iespčjamais iemesls
Risinājums
LV
Gludeklis neizdala tvaiku.
²zvĎlĎtais tvaika režĦms ir 0.
²zvĎlieties tvaika režĦmu
vai
No gludekĶa pil şdens.
Şdens tvertnĎ ir iepildĦts pārāk
daudz şdens.
Nepārsniedziet maksimālā lĦmeľa atzĦmi MAX.
Papildu tvaika funkcija nedar-
bojas.
Papildu tvaika funkcija ir izmantota
pārāk bieži ar pārāk Ħsiem pārtrau-
kumiem.
Pirms papildu tvaika funkcijas atkārtotas lietošanas
ĦslaicĦgi paturiet gludekli horizontāli.
Gludināšanas laikā no gludekĶa
gludināšanas virsmas izdalās
plĎksnes un netĦrumi.
Ciets şdens veido plĎksnes gludi-
nāšanas virsmas iekšpusĎ.
²zmantojiet Calc-Clean funkciju, lĦdz visas plĎksnes
un netĦrumi ir likvidĎti.
Gludināšanas laikā uz apĞĎrba
parādās şdens plankumi.
Uz gludināmā dĎĶa ir kondensĎjies
tvaiks.
Lai izžāvĎtu slapjos plankumus, laiku pa laikam
gludiniet tos, neizmantojot tvaiku.
Ja gludināmā dĎĶa otra puse ir mit-
ra, noslaukiet to ar sausu drāniľu.
Lai novĎrstu tvaika kondensĎšanos uz gludināmā
dĎĶa, izmantojiet gludināmo dĎli ar pārklāju.
Образец
Мануал подходит для устройств