Philips GC 2907 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 22 из 24)

Языки: Русский
Страницы:24
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 22 из 24
22
Problém
Možná príćina
Riešenie
SK
ŽehliĈka nevytvára paru.
Ovládanie naparovania je nastavené
do polohy 0.
Nastavte ovládanie naparovania do polohy
alebo
Zo žehliĈky uniká voda.
Zásobník na vodu je naplnený
viac, než je jeho kapacita.
Zásobník na vodu naplŀte najviac po symbol
„MAX“.
Funkcia prídavného prúdu pary
nefunguje správne.
Funkciu prídavného prúdu pary
ste používali príliš Ĉasto v priebe-
hu veĸmi krátkeho Ĉasu.
Skôr ako znovu použijete funkciu prídavného
prúdu pary, podržte na chvíĸu žehliĈku vo vodo-
rovnej polohe.
PoĈas žehlenia z otvorov v žeh-
liacej ploche unikajú usadeniny
a neĈistoty.
Tvrdosř používanej vody spôso-
buje vznik usadenín.
Pomocou funkcie odstránenia vodného kameŀa
odstráŀte všetky usadeniny a neĈistoty.
Na odeve sa poĈas žehlenia
objavujú mokré miesta.
Na žehliacej doske sa skondenzo-
vala vodná para.
Mokré miesta vysušte prežehlením bez
naparovania.
Ak je spodná strana žehliacej
dosky mokrá, utrite ju suchou
tkaninou.
Aby ste predišli zrážaniu pary na žehliacej doske,
používajte žehliacu dosku, ktorej vrchná Ĉasř je
vyrobená z drôtenej sieřky.
Težava
Možni vzrok
Rešitev
SI
Likalnik ne oddaja pare.
Položaj pare je nastavljen na 0.
Položaj pare nastavite na
ali
Likalnik pušĈa.
V zbiralnik za vodo ste nalili
preveĈ vode.
Zbiralnika za vodo ne napolnite prek oznake
“MAX”.
Funkcija za izpust pare ne deluje
pravilno.
Funkcijo za izpust pare ste upo-
rabljali prepogosto in v premalo
intervalih.
Preden ponovno uporabite funkcijo za izpust
pare, likalnik za kratek Ĉas pridržite vodoravno.
Med likanjem iz likalne plošĈe
uhajajo neĈisti delci in delci
vodnega kamna.
Zelo trda voda povzroĈi nastaja-
nje vodnega kamna v likalniku.
Uporabljajte funkcijo za odstranjevanje vodnega
kamna, dokler niso odstranjeni vsi neĈisti delci in
delci vodnega kamna.
Med likanjem so deli oblaĈil
mokri.
Para je kondenzirala na likalni
deski.
Mokre madeže obĈasno polikajte brez pare, da
jih posušite.
će je spodnja stran likalne deske
mokra, jo obrišite s suho krpo.
Da bi prepreĈili kondenzacijo na likalni plošĈi,
uporabljajte likalno plošĈo z mrežasto površino.
Problem
MoguĀi uzrok
Rešenje
YU
Pegla ne proizvodi paru.
Kontrola pare je postavljena u
položaj 0.
Postavite kontrolu pare u položaj
ili
TeĈnost curi iz pegle.
Rezervoar za vodu je prepunjen.
Nemojte da punite rezervoar za vodu iznad
oznake „MAX“.
Funkcija za dodatnu koliĈinu pare
ne radi pravilno.
Previše Ĉesto ste koristili funkciju
za dodatnu koliĈinu pare i niste
ostavljali dovoljno dugaĈke inter-
vale izmeČu.
Privremeno postavite peglu u horizontalni položaj
pre nego što ponovo upotrebite funkciju za
dodatnu koliĈinu pare.
Ljuspice i prljavština ispadaju iz
grejne ploĈe tokom peglanja.
Tvrda voda uzrokuje stvaranje
kamenca unutar grejne ploĈe.
Koristite funkciju za ĈišĂenje kamenca dok ne
uklonite sve ljuspice i prljavštinu.
Vlažne mrlje pojavljuju se na
odeĂi tokom peglanja.
Para se kondenzovala na dasci za
peglanje.
Povremeno peglajte vlažne mrlje bez pare kako
biste ih osušili.
Ukoliko je unutrašnja strana daske
za peglanje vlažna, obrišite je
suvom tkaninom.
Da biste spreĈili kondenzovanje pare na dasci za
peglanje, koristite dasku sa površinom od žiĈane
mrežice.
Образец
Мануал подходит для устройств