Philips GC 2907 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 4 из 24)

Языки: Русский
Страницы:24
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 4 из 24
4
1
EN
Fill the water tank with tap water only.
Do not add perfume, vinegar, starch,
descaling agents, ironing aids or other
chemicals to avoid damage to your iron.
BG
ǜȇǸǺDzǿDz ǽDzǴDzǽǯǻǭǽǭ Ǵǭ ǯǻDZǭ Ǿǭǹǻ
Ǿ ȄDzȅǹȌǺǭ ǯǻDZǭ. ǚDz DZǻǮǭǯȌǶǿDz
ǭǽǻǹǭǿǵǴǭǿǻǽ, ǻȃDzǿ, ǷǻǸǭ, ǼǽDzǼǭǽǭǿǵ
Ǵǭ ǻǿǾǿǽǭǺȌǯǭǺDz Ǻǭ ǺǭǷǵǼ, ǼǻǹǻȆǺǵ
ǼǽDzǼǭǽǭǿǵ Ǵǭ ǰǸǭDZDzǺDz ǵǸǵ DZǽȀǰǵ
ȂǵǹǵǷǭǸǵ, Ǵǭ DZǭ ǺDz ǼǻǯǽDzDZǵǿDz ȋǿǵȌǿǭ.
CZ
Naplŀte nádržku pouze vodou z kohoutku.
Nepŏidávejte parfém, ocet, škrob,
prostŏedky pro odstranĖní vodního
kamene, pŏípravky pro usnadnĖní žehlení
ani jiné chemické látky. Pŏedejdete tak
poškození žehliĈky.
EE
Täitke veepaak ainult kraaniveega. Et
triikrauda mitte kahjustada, ärge lisage
parfüümi, äädikat, tärklist, rooste
eemaldusvahendit, triikimist hõlbustavaid
vahendeid või muid kemikaale.
HR
Spremnik za vodu punite iskljuĈivo vodom
iz slavine. Kako biste sprijeĈili ošteĂenje
glaĈala, nemojte dodavati parfem, ocat,
izbjeljivaĈ, sredstva za uklanjanje kamenca,
sredstva za olakšavanje glaĈanja ili neke
druge kemikalije.
HU
A víztartályt csak csapvízzel töltse fel.
A vasaló károsodásának elkerülése
érdekében a vízhez ne tegyen parfümöt,
ecetet, keményítʼnt, vízkʼnmentesítʼnt,
vasaláskönnyítʼn adalékot vagy egyéb vegyi
anyagot.
KZ
ıœ śńśőśōŀ ŒŅŊ ŀŷśō őœ ŻƁʼnśŽśŇ. žŒťŊŒť
ŇŀŻśŌńŀŌŀœ ſŘťō, Ŏŷŀō ňťő őœ, őťŐŊŅ őœ
ŻƁʼnŌŀŽśŇ, ŊŐŀŕŌŀŋ, ŻŀŻ ŊŅŒťŐŃťŘ ŇŀŒŒŀŐ,
ſŒťŊŒŅœńť ņŅŽťŋńŅŒŅŒťō ŇŀŒŒŀŐ ōŅŌŅőŅ
ŁŀőŻŀ ŕňŌňşŋśŻ ŇŀŒŒŀŐ őŀŋŌŀŽśŇ.
LT
ĩ vandens bakelĪ pilkite tik vandenĪ iš Ĉiaupo.
Nepilkite kvepalŧ, acto, krakmolo, nuosĒdŧ
šalinimo priemoniŧ, pagalbiniŧ lyginimo
priemoniŧ ar kitokiŧ cheminiŧ medžiagŧ,
kad nesugadintumĒte lygintuvo.
LV
Piepildiet şdens tvertni tikai ar krāna şdeni.
Lai izvairĦtos no gludekĶa bojājumiem,
nepievienojiet şdenim smaržvielas, etiıi,
cieti, gludināšanas lĦdzekĶus vai citas
ıimikālijas.
PL
Zbiorniczek wody moůna napełniaĂ jedynie
wodĀ z kranu. Dodawanie perfum, octu,
krochmalu, őrodków do usuwania kamienia,
ułatwiajĀcych prasowanie lub innych
őrodków chemicznych moůe spowodowaĂ
uszkodzenie ůelazka.
Образец
Мануал подходит для устройств