Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 103 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 103 из 192
±
Kad temperatūras lampiņa nodzisusi, atvienojiet gludekli no
elektrotīkla.
²
Nedaudz pagludiniet lietotas drānas gabalu, lai notīrītu ūdens
plankumus, ja tādi radušies uz gludināšanas virsmas.
³
Ļaujiet gludeklim atdzist, pirms novietojat to glabāšanā.
uzGlAbāŠANA
1
Uzstādiet tvaika vadību 0 pozīcijā, izņemiet kontaktdakšu no sienas
kontaktligzdas un ļaujiet gludeklim atdzist.
±
Aptiniet elektrības vadu ap izvirzījumu vada uzglabāšanai gludekļa
apakšdaļā (Zīm. 15).
²
Gludeklis jāuzglabā vertikāli drošā un sausā vietā.
vIdES AIzSARdzībA
Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei.
Tādā veidā Jūs palīdzēsit saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 16).
gARANTIjA UN ApKAlpOŠANA
Ja ir nepieciešams serviss vai palīdzība, vai informācija, lūdzu, izmantojiet
Philips tīmekļa vietni
www.philips.com
vai sazinieties ar Philips Patērētāju
apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules
garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Patērētāju apkalpošanas centra, lūdziet
palīdzību vietējam Philips preču tirgotājiem.
kļūmjU NOVēRŠANA
Šajā nodaļā ir apkopotas visizplatītākās problēmas, ar kurām varat
sastapties, izmantojot ierīci. Ja nevarat tās atrisināt, izmantojot zemāk
redzamo informāciju, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas
centru.
-
Latviešu
10²
4239.000.7095.1.indd
103
04-12-2008
11:16:23
Образец
Мануал подходит для устройств