Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 107 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 107 из 192
107
WpROwAdzENIE
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips!
Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy,
zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.
WAżNE
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego
instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w
przyszłości.
nIEbEzpIEczEńSTwO
Nie zanurzaj żelazka w wodzie.
oSTRzEżENIE
Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na
urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód
sieciowy lub samo urządzenie, albo jeśli urządzenie zostało
upuszczone bądź przecieka.
Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu
sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu
firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone
do sieci elektrycznej.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia
przez opiekuna.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu sieciowego z rozgrzaną stopą
żelazka.
uwAGA
Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka
elektrycznego.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PoLski
4239.000.7095.1.indd
107
04-12-2008
11:16:24
Образец
Мануал подходит для устройств