Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 115 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 115 из 192
ochRONA śROdOwISKA
Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi
odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu
zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego
zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 16).
gwARANcjA I SERwIS
W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów
prosimy odwiedzić naszą stronę internetową
www.philips.com
lub
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu
znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma
takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów
firmy Philips.
rOzwIązYwANIE pROblEmów
W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się
zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się
niewystarczające do rozwiązania problemu, należy skontaktować się z
Centrum Obsługi Klienta.
Problem
Prawdopodobna
przyczyna
Rozwiązanie
Żelazko jest
podłączone do
sieci elektrycznej,
ale stopa
pozostaje zimna.
Problem dotyczy
połączenia.
Sprawdź połączenie
przewodu sieciowego,
wtyczkę oraz gniazdko
elektryczne.
Pokrętło regulatora
temperatury jest
ustawione w
pozycji „MIN”.
Ustaw pokrętło regulatora
temperatury w żądanej
pozycji.
-
PoLski
115
4239.000.7095.1.indd
115
04-12-2008
11:16:27
Образец
Мануал подходит для устройств