Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 143 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 143 из 192
1³²
ÚVOd
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte v spoločnosti Philips! Ak chcete využiť
všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj
výrobok na www.philips.com/welcome.
DôlEžITé
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a
uschovajte si ho pre použitie do budúcnosti.
nEbEzpEčENSTVO
Žehličku nikdy neponárajte do vody.
vAROVANIE
Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či je špecifikácia napätia na
zariadení a napätie v sieti rovnaké.
Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel alebo samotné
zariadenie viditeľne poškodené alebo ak zariadenie spadlo, prípadne z
neho uniká voda.
Aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám, poškodený sieťový
kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné
centrum autorizované spoločnosťou Philips alebo iná kvalifikovaná
osoba.
Pokiaľ je zariadenie pripojené k sieti, nesmiete ho nikdy nechať bez
dozoru.
Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú
obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti, alebo ktoré
nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom
alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
Nedovoľte, aby sa sieťový kábel dostal do kontaktu s horúcou
žehliacou platňou žehličky.
výSTRAhA
Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky.
Pravidelne kontrolujte, či sieťový kábel nie je poškodený.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
sLovensky
4239.000.7095.1.indd
143
04-12-2008
11:16:34
Образец
Мануал подходит для устройств