Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 144 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 144 из 192
Žehliaca plocha žehličky môže byť veľmi horúca a pri dotyku môže
spôsobiť popáleniny.
Keď skončíte žehlenie, keď čistíte zariadenie, keď plníte, alebo
vyprázdňujete zásobník na vodu a tiež keď, čo i len na krátku chvíľu,
prestanete žehličku používať: ovládač naparovania nastavte do polohy
0, žehličku postavte do zvislej polohy a odpojte ju zo siete.
Žehličku vždy umiestnite a používajte na stabilnom, hladkom a
vodorovnom povrchu.
Do zásobníka na vodu nepridávajte parfum, ocot, škrob, prostriedky
na odstránenie vodného kameňa, prostriedky na uľahčenie žehlenia
ani žiadne iné chemikálie.
Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
elEKTROmAGNETIcKé pOlIA (eMF)
Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa
elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a
v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie
bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.
opIS zARIAdENIA (obR. 1)
A
Kropiaca dýza
B
Plniaci otvor s vekom
C
Tlačidlo prídavného prúdu pary (
9
)
D
Tlačidlo kropenia (
8
)
E
Ovládanie naparovania
F
Žlté kontrolné svetlo nastavenia teploty (len určité modely: s
červeným indikátorom automatického vypnutia)
G
Tlačidlo funkcie Calc-Clean na odstraňovanie vodného kameňa
H
Otočný regulátor teploty
I
Sieťový kábel
J
Odkladacia päta žehličky
K
Tableta na odstránenie vodného kameňa (len určité modely)
L
Nádoba na vodu
Nie je zobrazené: Nádobka na plnenie
-
-
-
-
-
sLovensky
1³³
4239.000.7095.1.indd
144
04-12-2008
11:16:34
Образец
Мануал подходит для устройств