Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 146 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 146 из 192
Hodváb, vlnené a syntetické materiály: žehlite vnútornú stranu, aby na
oblečení nevznikli lesklé pásy. Aby sa predišlo tvorbe škvŕn, nepoužívajte
funkciu kropenia.
Najskôr žehlite výrobky, ktorých žehlenie vyžaduje najnižšiu teplotu, napr.
výrobky zo syntetických vlákien.
²
Zariadenie pripojte do siete.
Rozsvieti sa žlté kontrolné svetlo nastavenia teploty (Obr. 6).
³
Keď zhasne kontrolné svetlo nastavenia teploty, chvíľu počkajte a
potom začnite so žehlením.
Kontrolné svetlo nastavenia teploty sa počas žehlenia občas rozsvieti.
POUžITIE zARIAdENIA
Poznámka: Pri prvom použití žehličky sa môže objaviť aj trochu dymu. Dym
sa však čoskoro stratí.
ŽEhlENIE S NApAROVANím
1
Uistite sa, že v zásobníku je dostatok vody.
±
Nastavte odporúčanú teplotu pri žehlení (pozrite si kapitolu
„Príprava na použitie“, časť „Nastavenie teploty“).
²
Zvoľte vhodné nastavenie naparovania. Uistite sa, že zvolené
nastavenie naparovania je vhodné pre nastavenú teplotu
žehlenia: (Obr. 7)
1 - 2 pre mierny prúd pary (nastavenie teploty
2
3
)
3 - 4 maximálne množstvo pary (nastavenie teploty
3
až MAX)
Poznámka: Žehlička začne vytvárať paru hneď po dosiahnutí nastavenej
teploty.
Poznámka: Ak je zvolená teplota žehlenia príliš nízka (MIN až
2
), môže zo
žehliacej platne kvapkať voda (pozrite si kapitolu „Vlastnosti“, časť „Funkcia
Drip stop“).
ŽEhlENIE bEz NApAROVANIA
1
Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0 (= bez pary) (Obr. 3).
,
-
-
sLovensky
1³6
4239.000.7095.1.indd
146
04-12-2008
11:16:35
Образец
Мануал подходит для устройств