Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 147 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 147 из 192
±
Nastavte odporúčanú teplotu pri žehlení (pozrite si kapitolu
„Príprava na použitie“, časť „Nastavenie teploty“).
Vlastnosti
FUNKcIA KROpENIA
Funkciu kropenia môžete použiť pri akejkoľvek teplote, aby ste zvlhčili
výrobok, ktorý idete žehliť. Toto Vám pomôže odstrániť nepoddajné
záhyby.
1
Uistite sa, že v zásobníku je dostatok vody.
±
Opakovane stlačte tlačidlo kropenia, aby ste navlhčili žehlenú
látku (Obr. 8).
FUNKcIA pRídAVNéhO pRúdU pARY
Silný impulz pary pomáha odstrániť veľmi nepoddajné záhyby.
Funkciu prídavného prúdu pary môžete používať len pri nastaveniach
teploty
2
až MAX.
1
Stlačte a uvoľnite tlačidlo prídavného prúdu pary (Obr. 9).
PRúd KONcENTROVANEj pARY zO ŠpEcIálNEj NApAROVAcEj ŠpIčKY
(lEN URčITé mOdElY)
Prúd koncentrovanej pary z dlhých otvorov v špeciálnej naparovacej
špičke vylepšuje distribúciu pary do všetkých častí žehleného oblečenia.
Funkciu prúdu koncentrovanej pary je možné používať len pri
nastaveniach teploty od
2
do MAX.
1
Stlačte a uvoľnite tlačidlo prídavného prúdu pary (Obr. 10).
FUNKcIA VERTIKálNEhO pRídAVNéhO pRúdU pARY
Funkciu prídavného prúdu pary môžete používať aj vtedy, keď držíte
žehličku vo zvislej polohe. Používa sa na vyhladenie pokrčených miest
zaveseného oblečenia, záclon a pod.
1
Žehličku podržte vo zvislej polohe, stlačte a podržte stlačené
tlačidlo prídavného prúdu pary (Obr. 11).
sLovensky
1³7
4239.000.7095.1.indd
147
04-12-2008
11:16:35
Образец
Мануал подходит для устройств