Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 148 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 148 из 192
Impulz pary nesmiete nikdy nasmerovať na ľudí.
FUNKcIA zASTAVENIA OdKVApKáVANIA DRIp sTOp (lEN URčITé
mOdElY)
Žehlička je vybavená systémom, ktorý bráni unikaniu vody: ak je teplota
príliš nízka na úplné odparenie vody, žehlička automaticky zablokuje
naparovanie, aby cez otvory v žehliacej ploche neunikali kvapky vody. Ak
sa tak stane, budete počuť kliknutie.
FUNKcIA AUTOmATIcKéhO VYpNUTIA (lEN URčITé mOdElY)
Ak ste žehličkou určitý čas nepohli, funkcia automatického vypnutia ju
automaticky vypne.
Červený indikátor automatického vypnutia kontrolného svetla
nastavenia teploty bude blikať, aby naznačilo, že žehličku vypla
funkcia automatického vypnutia (Obr. 6).
Aby sa žehlička opäť zohriala:
1
Zodvihnite žehličku, prípadne ňou zľahka pohnite.
Červený indikátor automatického vypnutia zhasne.
Ak teplota žehliacej plochy klesla pod nastavenú teplotu žehlenia,
žlté kontrolné svetlo nastavenia teploty sa zapne.
±
Ak sa po pohnutí žehličkou, rozsvieti žlté kontrolné svetlo, počkajte
kým zhasne, a až potom pokračujte v žehlení.
Poznámka: Ak sa po pohnutí žehličkou žlté kontrolné svetlo nerozsvieti,
žehliaca plocha má stále správnu teplotu a žehlička je pripravená na
použitie.
ČISTENIE A údRžbA
ČISTENIE
1
Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0, zástrčku odpojte zo
zásuvky a žehličku nechajte vychladnúť.
±
Nečistoty a usadeniny na žehliacej ploche odstráňte pomocou
navlhčenej tkaniny a jemného (kvapalného) čistiaceho prostriedku.
,
,
,
sLovensky
1³8
4239.000.7095.1.indd
148
04-12-2008
11:16:35
Образец
Мануал подходит для устройств