Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 150 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 150 из 192
7
Žehličku podržte nad umývadlom, stlačte a podržte tlačidlo Calc-
Clean na odstraňovanie vodného kameňa a jemne potraste
žehličkou dopredu a dozadu (Obr. 14).
Zo žehliacej platne bude vychádzať para a vriaca voda. Pritom sa
vyplavia nečistoty a zvyšky vodného kameňa (ak sú).
8
Keď sa spotrebuje všetka voda zo zásobníka, uvoľnite tlačidlo na
odstraňovanie vodného kameňa Calc-Clean.
9
Ak je v žehličke naďalej veľa nečistôt, postup odstraňovania
vodného kameňa zopakujte.
PO OdSTRáNENí VOdNéhO KAmEňA
1
Žehličku pripojte do siete a nechajte ju zahriať, aby sa vysušila
žehliaca plocha.
±
Keď zhasne kontrolné svetlo nastavenia teploty, žehličku odpojte zo
siete.
²
Jemne prejdite žehličkou po kúsku použitej tkaniny, aby ste
odstránili škvrny, ktoré sa pri odparovaní vody mohli vytvoriť na
povrchu žehliacej platne.
³
Skôr, ako žehličku odložíte, nechajte ju vychladnúť.
odKlAdANIE
1
Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0, zástrčku odpojte zo
zásuvky a žehličku nechajte vychladnúť.
±
Kábel naviňte okolo výstupku na jeho odkladanie (Obr. 15).
²
Žehličku skladujte vo vertikálnej polohe na bezpečnom a suchom
mieste.
ŽIVOTNé pROSTREdIE
Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným
komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho zaneste na miesto
oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie (Obr. 16).
,
-
sLovensky
150
4239.000.7095.1.indd
150
04-12-2008
11:16:36
Образец
Мануал подходит для устройств