Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 152 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 152 из 192
Problém
Možná príčina
Riešenie
Ovládanie naparovania
je nastavené do polohy
0.
Ovládanie naparovania
nastavte do polohy 1 až 4
(pozrite si kapitolu „Použitie
zariadenia“, časť „Žehlenie s
naparovaním“).
Žehlička nie je
dostatočne zohriata a/
alebo je aktivovaná
funkcia Drip stop (len
určité modely).
Nastavte teplotu, pri ktorej je
možné používať naparovanie
(
2
až MAX). Žehličku
postavte do zvislej polohy a
pred žehlením počkajte, kým
nezhasne žlté kontrolné
svetlo nastavenia teploty.
Počas
žehlenia
padajú na
žehlenú
látku kvapky
vody.
Otočným regulátorom
teploty ste nastavili
teplotu, ktorá je príliš
nízka pre žehlenie s
naparovaním.
Nastavte teplotu, pri ktorej je
možné používať naparovanie
(nastavenia teploty
2
MAX). Žehličku postavte do
zvislej polohy a pred
žehlením počkajte, kým
nezhasne žlté kontrolné
svetlo nastavenia teploty.
Do zásobníka na vodu
ste pridali nejakú prísadu.
Zásobník opláchnite a do
vody v zásobníku
nepridávajte žiadnu prísadu.
Nezatvorili ste správne
veko plniaceho otvoru.
Zatlačte kryt, aby sa ozvalo
kliknutie.
sLovensky
15±
4239.000.7095.1.indd
152
04-12-2008
11:16:36
Образец
Мануал подходит для устройств