Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 166 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 166 из 192
166
uVOd
Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve
pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.
philips.com/welcome.
vAžNO
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za
buduće potrebe.
Opasnost
Nikada ne uranjajte peglu u vodu.
upOzORENjE
Pre uključivanja aparata proverite da li napon naznačen na aparatu
odgovara naponu lokalne mreže.
Aparat nemojte koristiti ako na utikaču, kablu za napajanje ili samom
aparatu primetite vidljiva oštećenja, odnosno ako vam je aparat pao ili
iz njega curi voda.
Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane
kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način
kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
Aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora dok je priključen na
električnu mrežu.
Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i
decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima,
ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu
instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara
za njihovu bezbednost.
Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
Pazite da kabl za napajanje ne dođe u dodir sa grejnom pločom pegle.
Oprez
Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
Redovno proveravajte da li na kablu za napajanje ima oštećenja.
Grejna ploča pegle može da postane veoma vrela i da izazove
opekotine ako je dodirnete.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
srPski
4239.000.7095.1.indd
166
04-12-2008
11:16:40
Образец
Мануал подходит для устройств