Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 167 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 167 из 192
Kada posle završenog peglanja čistite peglu, punite ili praznite posudu
za vodu i kada peglu ostavljate makar i na kratko: podesite kontrolu
pare na 0, postavite peglu u uspravan položaj i izvucite utikač iz zidne
utičnice.
Peglu uvek stavljajte i koristite na stabilnoj, ravnoj i horizontalnoj
površini.
U posudu za vodu nemojte da stavljate parfem, sirće, štirak, sredstva
za čišćenje kamenca, aditive za peglanje i druge hemikalije.
Aparat je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu.
elEKTROmAGNETNA pOljA (eMF)
Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa
elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na
odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je
bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.
opŠTI OpIS (sl. 1)
A
Mlaznica za raspršivanje
B
Otvor za punjenje sa poklopcem
C
Dugme za mlaz pare (
9
)
D
Dugme za raspršivanje (
8
)
E
Kontrola pare
F
Žuta lampica - indikator temperature (samo neki modeli: i crveni
indikator automatskog isključivanja)
G
Dugme Calc-Clean
H
Regulator temperature
I
Kabl za napajanje
J
Stopa za uspravan položaj
K
Anti-Calc tableta (samo neki modeli)
L
Rezervoar za vodu
Nije prikazano: čaša za punjenje
PRE pRVE UpOTREbE
1
Sa grejne ploče skinite sve nalepnice, zaštitnu foliju ili plastiku (Sl. 2)
-
-
-
-
srPski
167
4239.000.7095.1.indd
167
04-12-2008
11:16:40
Образец
Мануал подходит для устройств