Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 17 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 17 из 192
17
увод
Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се
възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка,
регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.
ВАжНо
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това
ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.
ОпАСНоСт
Никога не потапяйте ютията във вода.
ПРедУпРеждеНИе
Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали
посоченото върху уреда напрежение отговаря на напрежението
на местната електрическа мрежа.
Не използвайте уреда, ако щепселът, захранващият кабел или
самият уред имат видими повреди, както и ако уредът е падал
или тече.
Ако захранващият кабел се повреди, той трябва винаги да се
подменя от Philips, упълномощен сервиз на Philips или подобни
квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
Никога не оставяйте уреда без наблюдение, когато е включен в
контакт.
Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително
деца) с намалени физически усещания или умствени недостатъци
или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са
инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност
лице относно начина на използване на уреда.
Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
Не допускайте захранващият кабел да се допира до горещата
гладеща повърхност на ютията.
ВНИмАНИе
Включвайте уреда само в заземен мрежов контакт.
Проверявайте редовно за евентуални повреди на захранващия
кабел.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Български
4239.000.7095.1.indd
17
04-12-2008
11:16:00
Образец
Мануал подходит для устройств