Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 170 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 170 из 192
kARAKTERISTIKE
FUNKcIjA RASpRŠIVANjA
Funkciju raspršivanja možete da koristite na bilo kojoj temperaturi da
biste poprskali vodom odevni predmet koji peglate. Tako ćete lakše
ukloniti veće nabore.
1
Pazite da u posudi za vodu bude dovoljno vode.
±
Pritisnite dugme za raspršivanje nekoliko puta da biste navlažili
artikal koji treba da se pegla (Sl. 8).
DOdATNA KOlIčINA pARE
Snažan mlaz pare pomaže u otklanjanju većih nabora.
Funkcija dodatne količine pare može da se koristi samo ako je
temperatura između
2
i MAX.
1
Pritisnite i otpustite dugme za mlaz pare (Sl. 9).
kONcENTRISAN mlAz pARE Iz SpEcIjAlNOG VRhA sTEAm
tIp (SAmO NEKI mOdElI)
Koncentrisan mlaz pare iz dugačkih otvora na vrhu za izlazak pare bolje
raspoređuje paru na svaki deo vaše odeće. Funkcija dodatne količine pare
može da se koristi samo ako je temperatura između
2
i MAX.
1
Pritisnite i otpustite dugme za mlaz pare (Sl. 10).
vERTIKAlNI mlAz pARE
Funkciju dodatne količine pare možete koristiti i dok peglu držite u
vertikalnom položaju. To je korisno kod uklanjanja nabora sa odeće koja
visi, zavesa itd.
1
Postavite peglu uspravno i pritisnite pa pustite dugme za mlaz
pare (Sl. 11).
Nemojte da upravljate mlaz prema ljudima.
srPski
170
4239.000.7095.1.indd
170
04-12-2008
11:16:41
Образец
Мануал подходит для устройств