Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 171 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 171 из 192
FUNKcIjA zA zAUSTAVljANjE KApANjA (SAmO NEKI mOdElI)
Ova pegla je opremljena funkcijom za zaustavljanje kapljanja: pegla
automatski prestaje da proizvodi paru kada je temperatura preniska da bi
se sprečilo kapljanje vode iz grejne ploče. Kada se to desi, možda ćete čuti
zvučni signal.
FUNKcIjA AUTOmATSKOG ISKljUčIVANjA (SAmO NEKI mOdElI)
Funkcija bezbednosnog automatskog isključivanja automatski isključuje
peglu ako je neko vreme ne pomerite.
Crveni indikator automatskog isključivanja na indikatoru
temperature počinje da treperi i označava da je peglu isključila
funkcija automatskog bezbednosnog isključivanja (Sl. 6).
Da bi se pegla ponovo zagrejala:
1
Podignite peglu ili je malo pomerite
Crveni indikator automatskog isključivanja se gasi.
Ako je temperatura grejne ploče pala ispod podešene temperature
peglanja, uključuje se žuti indikator temperature.
±
Ako se žuti indikator temperature uključi nakon što ste pomerili
peglu, pre nego što počnete sa peglanjem pričekajte da se on
isključi.
Napomena: Ako se žuti indikator temperature ne uključi nakon što ste
pomerili peglu, grejna ploča još uvek ima pravu temperaturu i pegla je
spremna za upotrebu.
ČIŠćENjE I OdRžAVANjE
ČIŠćENjE
1
Postavite regulator pare u položaj 0, izvadite utikač iz zidne utičnice
i ostavite peglu da se ohladi.
±
Vlažnom tkaninom i neabrazivnim (tečnim) sredstvom za čišćenje
obrišite ljuspice i ostale naslage sa grejne ploče.
,
,
,
srPski
171
4239.000.7095.1.indd
171
04-12-2008
11:16:41
Образец
Мануал подходит для устройств