Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 181 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 181 из 192
ПРАСУвАННя беЗ пАРИ
1
Налаштуйте регулятор пари у положення 0 (= без пари) (Мал. 3).
±
Виберіть рекомендовану температуру прасування (див. розділ
“Підготовка до використання”, підрозділ “Налаштування
температури”).
ФУНКціЇ
ФУНКція РоЗпИЛеННя
Функцію розпилення можна використовувати для зволоження
тканини за будь-якої температури. Це допомагає легше розпрасувати
складні складки.
1
Перевірте, чи у резервуарі достатньо води.
±
Натисніть кнопку розпилення декілька разів, щоб зволожити
тканину (Мал. 8).
ПАРовИЙ СтРУміНЬ
Потужний паровий струмінь сприяє усуненню дуже важких складок.
Функцію парового струменя можна використовувати лише за
температури між
2
і MAX.
1
Натисніть і відпустіть кнопку подачі парового струменя (Мал. 9).
ВИКИд КоНцеНтРовАНоЇ пАРИ Зі СпеціАЛЬНоГо пАРУючоГо
НоСИКА (ЛИШе оКРемі модеЛі)
Викид концентрованої пари з подовжених отворів паруючого носика
покращує розподіл пари по тканині. Функцію викиду концентрованої
пари можна використовувати лише за температури між
2
і MAX.
1
Натисніть і відпустіть кнопку подачі парового
струменя (Мал. 10).
українська
181
4239.000.7095.1.indd
181
04-12-2008
11:16:43
Образец
Мануал подходит для устройств