Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 20 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 20 из 192
Ако не знаете от какъв вид или видове тъкани е изделието,
определете правилната температура за гладене чрез изглаждане на
някаква част, която няма да се вижда, когато носите или използвате
изделието.
Коприна, вълнени и синтетични материи: гладете от обратната
страна на плата, за да избегнете образуване на лъскави петна. За да
избегнете петната, не използвайте функцията за пръскане.
Започнете гладенето с изделия, които изискват най-ниската
температура на гладене, например такива от синтетични влакна.
²
Включете щепсела в заземен контакт.
Светва кехлибареният температурен индикатор (фиг. 6).
³
Когато индикаторната лампа за температурата изгасне,
изчакайте малко, преди да започнете да гладите.
По време на гладене индикаторната лампа от време на време светва.
иЗпоЛЗвАНе НА УРедА
Забележка: При първо използване от ютията може да излезе малко
дим. Не след дълго той ще изчезне.
гЛАдеНе С пАРА
1
Проверете дали има достатъчно вода в резервоара.
±
Задайте препоръчваната температура на гладене (вж. раздел
“Подготовка за употреба”, част “Настройка на температурата”).
²
Задайте подходяща настройка за парата. Проверете дали
настройката на парата е подходяща за зададената температура
на гладене: (фиг. 7)
1 - 2 за умерена пара (температурни настройки от
2
до
3
)
3 - 4 за максимално подаване на пара (температурни настройки
от
3
до MAX)
Забележка: Ютията започва да дава пара веднага след достигането
на зададената температура.
Забележка: Ако зададената температура за гладене е прекалено
ниска (от MIN до
2
), от гладещата повърхност може да прокапе
,
-
-
Български
±0
4239.000.7095.1.indd
20
04-12-2008
11:16:01
Образец
Мануал подходит для устройств