Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 21 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 21 из 192
вода (вж. глава “Отличителни характеристики”, раздел “Спиране на
капенето”).
гЛАдеНе беЗ пАРА
1
Нагласете регулатора на парата в положение 0 (= без
пара) (фиг. 3).
±
Задайте препоръчваната температура на гладене (вж. раздел
“Подготовка за употреба”, част “Настройка на температурата”).
ХАРАКтеРИСтИКИ
ФУНКцИя ЗА пРЪСКАНе
Можете да използвате функцията за пръскане при всякаква
температура за навлажняване на гладеното изделие. Това спомага за
премахване на упоритите гънки.
1
Проверете дали има достатъчно вода в резервоара.
±
Натиснете няколко пъти бутона за пръскане, за да навлажните
гладения артикул (фиг. 8).
ПАРеН УдАР
Функцията за допълнителна пара помага лесно да се отстраняват и
най-упоритите гънки.
Функцията за допълнителна пара може да се използва само при
температурни настройки между
2
и MAX.
1
Натиснете и освободете бутона за усилване на парата (фиг. 9).
нАСочеН пАРеН УдАР от СпецИАЛНИя вРЪх ЗА пАРА (САмо
ЗА опРедеЛеНИ модеЛИ)
Насоченият парен удар от дългите отвори на върха за пара
подобрява разпределението на парата във всяка част на вашата
дреха. Функцията насочен парен удар може да се използва само за
температурни настройки между
2
и MAX.
1
Натиснете и освободете бутона за усилване на парата (фиг. 10).
Български
±1
4239.000.7095.1.indd
21
04-12-2008
11:16:01
Образец
Мануал подходит для устройств