Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 22 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 22 из 192
ВеРтИКАЛНо УСИЛвАНе НА пАРАтА
Функцията за допълнителна пара може да се използва и когато
държите ютията във вертикално положение. Това помага за
премахване на гънки от висящи дрехи, пердета и др.
1
Задръжте ютията във вертикално положение и натиснете и
отпуснете бутона за парен удар (фиг. 11).
Никога не насочвайте парата към хора.
спИРАНе НА КАпеНето (САмо ЗА опРедеЛеНИ модеЛИ)
Тази ютия има функция за спиране на капенето: ютията автоматично
спира да подава пара, когато температурата е твърде ниска, за да
предотврати капенето на вода от гладещата плоча. Когато това
стане, вероятно ще чуете звук.
ФУНКцИя ЗА АвтомАтИчНо ИЗКЛючвАНе (САмо ЗА
опРедеЛеНИ модеЛИ)
Функцията за автоматично изключване автоматично изключва
ютията, ако не е местена известно време.
Червеният светлинен индикатор за автоматично изключване
започва да мига, за да покаже, че ютията е изключена чрез
функцията за автоматично изключване (фиг. 6).
За да дадете възможност на ютията да се нагрее отново:
1
Вдигнете ютията или леко я помръднете
Червеният светлинен индикатор за автоматично изключване
загасва.
Ако температурата на гладещата повърхност е спаднала под
зададената температура на гладене, светва кехлибареният
температурен индикатор.
±
Ако след помръдване на ютията светне кехлибареният
индикатор, изчакайте го да загасне, преди да започнете да
гладите.
,
,
,
Български
±±
4239.000.7095.1.indd
22
04-12-2008
11:16:02
Образец
Мануал подходит для устройств