Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 23 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 23 из 192
Забележка: Ако кехлибареният температурен индикатор не светне,
след като помръднете ютията, гладещата повърхност все още е с
необходимата температура и ютията е готова за работа.
ПочИСтвАНе И поддРЪжКА
ПочИСтвАНе
1
Поставете регулатора на парата в положение 0, извадете
щепсела от контакта и оставете ютията да изстине.
±
Избършете люспиците накип и други замърсявания от
гладещата повърхност с мокра кърпа и неабразивен (течен)
почистващ препарат.
За да запазите гладещата плоча гладка, избягвайте груб допир до
метални предмети. Никога не използвайте тел, оцет или други
химикали за почистване на гладещата плоча.
²
Почиствайте горната част на ютията с влажна кърпа.
³
Изплаквайте редовно с вода водния резервоар. Изпразвайте
резервоара след промиването му (фиг. 12).
ДвоЙНо АКтИвНА СИСтемА ЗА почИСтвАНе НА НАКИп (САмо
ЗА опРедеЛеНИ модеЛИ)
Двойната активна система за почистване на накип се състои от
пластина за почистване на накип във водния резервоар, в съчетание с
функция за почистване на накип.
1
Противонакипната пластина предпазва отворите за пара от
запушване с варовикови отлагания. Тази пластина действа
постоянно и няма нужда от подмяна (фиг. 13).
2
Функцията за почистване на накип премахва частиците накип от
ютията.
ФУНКцИя ЗА почИСтвАНе НА НАКИп
Използвайте функцията Calc-Clean веднъж на всеки две седмици.
Ако водата във вашия район е много твърда (т. е. по време на
Български
±²
4239.000.7095.1.indd
23
04-12-2008
11:16:02
Образец
Мануал подходит для устройств