Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 24 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 24 из 192
гладене от гладещата повърхност падат люспици), използвайте
функцията Calc-Clean по-често.
1
Проверете дали уредът е изключен от контакта.
±
Нагласете регулатора на парата в положение 0.
²
Напълнете резервоара за вода до максималното ниво.
Не наливайте оцет или други антикалциращи препарати в
резервоара за вода.
³
Нагласете температурния регулатор на MAX.
5
Включете щепсела в заземен контакт.
6
Извадете щепсела на ютията от контакта, когато
температурният индикатор изгасне.
7
Дръжте ютията над мивката, натиснете и задръжте бутона на
функцията за почистване на накип (Calc-Clean) и леко
разклатете ютията напред-назад (фиг. 14).
От гладещата повърхност излиза пара и вряща вода.
Замърсяванията и накипът (ако има такъв) се промиват навън.
8
Освободете бутона на функцията за почистване на накип,
когато водата в резервоара свърши.
9
Повторете процеса на почистване на накип, ако в ютията все
още има много замърсявания.
сЛед пРоцеСА НА почИСтвАНе НА НАКИп
1
Включете отново ютията в контакта и я оставете да се загрее,
за да изсъхне гладещата повърхност.
±
Извадете щепсела на ютията от контакта, когато
температурният индикатор изгасне.
²
След това прекарайте леко ютията над старо парче плат, за да
отстраните евентуални петна от водата, образувани по
гладещата повърхност.
³
Оставете ютията да изстине, преди да я приберете.
,
Български
±³
4239.000.7095.1.indd
24
04-12-2008
11:16:02
Образец
Мануал подходит для устройств