Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 25 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 25 из 192
сЪхРАНеНИе
1
Поставете регулатора на парата в положение 0, извадете
щепсела от контакта и оставете ютията да изстине.
±
Навийте кабела около предназначената за това част (фиг. 15).
²
Съхранявайте ютията поставена върху петата й на безопасно и
сухо място.
ОпАЗвАНе НА оКоЛНАтА СРедА
След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте
заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в
официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По
този начин вие помагате за опазването на околната
среда (фиг. 16).
гАРАНцИя И СеРвИЗНо обСЛУжвАНе
Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или
имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес
www.philips.com
или се обърнете към Центъра за обслужване на
потребители на Philips във вашата страна (телефонния му номер ще
намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата
страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към
местния търговец на уреди на Philips.
ОтСтРАНявАНе НА НеИЗпРАвНоСтИ
В този раздел са обобщени най-често срещаните проблеми, на които
можете да се натъкнете при ползване на този уред. Ако не можете
да разрешите проблема с помощта на долните указания, свържете се
с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна.
-
Български
±5
4239.000.7095.1.indd
25
04-12-2008
11:16:03
Образец
Мануал подходит для устройств