Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 29 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 29 из 192
±9
ÚVOd
Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste
mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj
výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
DůlEžITé
Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a
uschovejte ji pro budoucí použití.
nEbEzpEčí
Žehličku nikdy neponořujte do vody.
výSTRAhA
Dříve než přístroj připojíte do sítě zkontrolujte, zda napětí uvedené
na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
Přístroj nepoužívejte, pokud je viditelně poškozena zástrčka, síťový
kabel nebo samotný přístroj, ani pokud přístroj spadl na zem nebo
z něj odkapává voda.
Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést
společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo
obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému
nebezpečí.
Přístroj připojený k síti nikdy nenechávejte bez dozoru.
Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by
neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje
předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za
jejich bezpečnost.
Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
Síťový kabel se nesmí dostat do kontaktu s horkou žehlicí plochou.
upOzORNěNí
Přístroj připojujte výhradně do řádně uzemněných zásuvek.
Pravidelně kontrolujte, zda není poškozena síťová šňůra.
Nedotýkejte se žehlicí plochy, je velmi horká a mohli byste se spálit.
Po ukončení žehlení, při čištění přístroje, při plnění či vyprazdňování
nádržky na vodu i při krátkém ponechání žehličky bez dozoru:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Čeština
4239.000.7095.1.indd
29
04-12-2008
11:16:04
Образец
Мануал подходит для устройств