Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 33 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 33 из 192
±
Opakovaným stlačením tlačítka rozprašovače navlhčete žehlenou
látku (Obr. 8).
PARNí Ráz
Silný parní ráz pomáhá odstranit velmi nepoddajné záhyby.
Funkci parního rázu je možné použít pouze tehdy, je-li teplota nastavena
mezi
2
a MAX.
1
Stiskněte a uvolněte tlačítko parního impulsu (Obr. 9).
kONcENTROVANý pARNí Ráz zE SpEcIálNí NApAřOVAcí ŠpIčKY
sTEAm tIp (pOUzE NěKTERé TYpY)
Koncentrovaný parní ráz z dlouhých otvorů ve špičce Steam Tip umožňuje
rozložení páry do všech částí oblečení. Koncentrovaný parní ráz lze použít
pouze při nastavení teploty mezi
2
a MAX.
1
Stiskněte a uvolněte tlačítko parního impulsu (Obr. 10).
vERTIKálNí pARNí ImpUlS
Funkci parního rázu lze také použít, držíte-li žehličku ve svislé poloze. To je
užitečné při odstraňování záhybů u zavěšených oděvů, záclon atd.
1
Držte žehličku ve svislé poloze a stiskněte a uvolněte tlačítko
parního rázu (Obr. 11).
Párou nikdy nemiřte na osoby.
FUNKcE DRIp sTOp (pOUzE NěKTERé TYpY)
Funkce Drip Stop zabraňuje vytváření páry v případě, že byla nastavena
nedostačující teplota žehličky, aby ze žehlicí plochy neodkapávala voda.
V takovém případě můžete uslyšet zvuk.
FUNKcE AUTOmATIcKéhO VYpNUTí (pOUzE NěKTERé TYpY)
Funkce automatického vypínání automaticky vypne žehličku, pokud jste
s ní určitou dobu nepohnuli.
Po automatickém vypnutí žehličky začne blikat červená kontrolka
automatického vypnutí (Obr. 6).
Chcete-li, aby se žehlička znovu ohřála:
,
Čeština
²²
4239.000.7095.1.indd
33
04-12-2008
11:16:05
Образец
Мануал подходит для устройств