Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 40 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 40 из 192
³0
sISSEjUhATUS
Õnnitleme teid ostu puhul ning teretulemast kasutama Philipsi tooteid!
Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel
www.philips.com/welcome.
tähElEpANU
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see
edaspidiseks alles.
ohT
Ärge kunagi kastke triikrauda vette.
Hoiatus:
enne seadme ühendamist kontrollige, kas seadmele märgitud
toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
Ärge kasutage seadet, kui pistikul, toitejuhtmel või seadmel endal on
nähtavaid kahjustusi või kui seade on maha pillatud või lekib.
Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks
uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või
samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.
Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
Seda seadet ei tohi kasutada füüsiliste ja vaimsete puuetega isikud
(lisaks lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu, välja
arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku juuresolekul või kui neile
on seadme kasutamise kohta antud vastavad juhiseid.
Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Ärge laske toitejuhtmel vastu kuuma talda või triikrauda minna.
eTTEVAATUST
Ühendage seade vaid maandatud seinakontakti.
Kontrollige toitejuhet võimalike kahjustuste leidmiseks korrapäraselt.
Triikraua tald võib minna väga kuumaks ja puudutamisel tekitada
põletusi.
Kui olete triikimise lõpetanud, puhastate seadet, täidate või tühjendate
veepaaki ning kui katkestate kasvõi hetkeks triikimise, pange
aururegulaator asendisse 0, triikraud kannale seisma ning eemaldage
pistik elektrivõrgust.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
eesti
4239.000.7095.1.indd
40
04-12-2008
11:16:07
Образец
Мануал подходит для устройств