Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 51 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 51 из 192
51
uVOd
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti
iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na:
www.philips.com/welcome.
vAžNO
Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za korištenje i
spremite ih za buduće potrebe.
Opasnost
Nikada ne uranjajte glačalo u vodu.
upOzORENjE
Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon
naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
Aparat nemojte koristiti ako su na utikaču, kabelu za napajanje ili
samom aparatu vidljiva oštećenja, ako je aparat pao na pod ili ako iz
njega curi voda.
Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips,
ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako
bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
Aparat nikada nemojte ostavljati bez nadzora dok je spojen na
mrežno napajanje.
Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim
fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju
dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu
sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
Pazite da kabel za napajanje ne dođe u dodir s vrućom površinom za
glačanje.
Oprez
Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
Redovito provjeravajte je li kabel za napajanje oštećen.
Površina za glačanje može se jako zagrijati i uzrokovati opekotine ako
se dodiruje.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hrvatski
4239.000.7095.1.indd
51
04-12-2008
11:16:09
Образец
Мануал подходит для устройств