Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 55 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 55 из 192
ZNAčAjKE
FUNKcIjA RASpRŠIVANjA
Funkciju raspršivanja možete koristiti pri svakoj temperaturi za vlaženje
tkanine koju želite izglačati. Tako se uklanjaju tvrdokorni nabori.
1
Provjerite ima li u spremniku dovoljno vode.
±
Pritisnite gumb za raspršivanje nekoliko puta kako biste navlažili
tkaninu koju glačate (Sl. 8).
DOdATNA KOlIčINA pARE
Snažan mlaz pare lakše uklanja tvrdokorne nabore.
Funkcija dodatne količine pare se može koristiti isključivo pri postavkama
temperature između
2
i MAX.
1
Pritisnite i otpustite gumb za dodatnu količinu pare (Sl. 9).
kONcENTRIRANI mlAz pARE IzlAzI Iz pOSEbNOG VRhA sTEAm
tIp (SAmO NEKI mOdElI)
Koncentrirani mlaz pare iz dugih Steam Tip otvora poboljšava raspodjelu
pare na svaki dio odjevnog predmeta. Funkcija koncentriranog mlaza pare
može se koristiti isključivo pri postavkama temperature između
2
i
MAX.
1
Pritisnite i otpustite gumb za dodatnu količinu pare (Sl. 10).
oKOmITI mlAz pARE
Funkcija za dodatnu količinu pare može se koristiti i kad je glačalo u
okomitom položaju. To je korisno za uklanjanje nabora na izvješenoj
odjeći, zavjesama itd.
1
Držite glačalo u okomitom položaju i pritisnite i otpustite gumb za
dodatnu količinu pare (Sl. 11).
Mlaz nikada nemojte usmjeravati prema ljudima.
Hrvatski
55
4239.000.7095.1.indd
55
04-12-2008
11:16:10
Образец
Мануал подходит для устройств