Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 77 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 77 из 192
Ескертпе: Егер таңдаған үтіктеу температурасы тым төмен болса,
(МIN-нан
2
дейін), су астыңғы табанынан аға бастауы мүмкін (see
chapter ‘Features’, section ‘Drip stop’).
БУСыЗ үтіКтеУ
1
Бу бақылаушыны 0 (= бусыз) орныққан орнына
қойыңыз (Cурет 3).
±
Қажетті үтіктеу температурасын орнатыңыз («Қолдануға
дайындық» тармағының «Температура орнату» бөлігін қараңыз).
МүмКіНдіКтеР
сУ ШАШУ қыЗметі
Сіз су шашу функциясын қолданып, үтіктегелі жатқан затты
дымқылдатсаңыз болады. Осының арқасында сіз қатты қыртыстарды
кетіресіз.
1
Суға арналған сыйымдылықта, жеткілікті мөлшерде су барына
көзіңізді жеткізіңіз.
±
Су шашу түймесін бірнеше рет басып, үтіктегелі жатқан затты
сулаңыз. (Cурет 8)
БУ КеРНеЙі
Өте күшті бағытталған бу соққы қызметі, қатты қыртыстарды кетіреді.
Бағытталған қосымша бу қызметін тек
2
және МАХ температура
бағдарламаларында ғана қолдануға болады.
1
Бу керней түймесін басып, одан кейін жіберіңіз (Cурет 9).
БАғыттАЛғАН қоСымША бУ, АРНАЙы бУ ШығАтыН
тұмСықтАН тАРАтыЛАды (теК еРеКШе түРЛеРі ғАНА)
Бу ұшындағы ұзынша клапонды тесікше тығыздалған қосымша буды
сіздің киіміңіздің барлық бөлшектеріне тегіс етіп таратады.
Тығыздалған қосымша бу қызметін тек
2
және МАХ температура
бағдарламаларында ғана қолдануға болады.
1
Бу керней түймесін басып, одан кейін жіберіңіз (Cурет 10).
ҚазаҚша
77
4239.000.7095.1.indd
77
04-12-2008
11:16:16
Образец
Мануал подходит для устройств