Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 78 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 78 из 192
ТіК бУ КеРНеЙі
Сіз, сонымен қатар, бу ағымы функциясын үтікті көлдеу ұстанымында
ұстап тұрып та қолдана аласыз. Бұл сізге ілулі тұрған заттар мен
перделердегі қыртыстарды кетіруге қолайлы.
1
Үтікті тік ұстанымында ұстап тұрып, қосымша бу қызметі
түймесін басып, қайта босатыңыз (Cурет 11).
Буды адамдарға бағыттаушы болмаңыз.
сУ тАмУыН тоқтАтАды (теК еРеКШе түРЛеРі ғАНА)
Бұл үтіктің су тамшыларын тоқтататын қызметі бар: егер температура
өте төмен болса, астыңғы табанынан су тамшыламас үшін, үтік бу
шығаруын тоқтатады. Бұл қызмет қосылғанда, сіз дыбыс естисіз.
автомАтты түРде СөНУ фУНКцИяСы (теК еРеКШе
түРЛеРіНде ғАНА)
Электроникалық сөніп қалу қауіпсіздік қызметі, егер үтік біраз уақыт
бойы қозғалтылмаған болса, ол автоматты түрде үтікті өшіреді.
Қызыл автоматты түрде сөну жарығы жымыңдап, үтіктің
автоматты түрде сөндірілу функциясы арқылы сөнгендігін
білдіреді (Cурет 6).
Үтікті қайтадан қыздыру үшін:
1
Үтікті көтеріңіз немесе жәймен қозғаңыз.
Қызыл Автоматты/сөну көрсеткіші жойылады.
Егер үтіктің астыңғы табынындағы температура алдын ала
таңдаған температура бағдарламасынан төмен болса, сары
температура жарығы жанады.
±
Егер сіз үтікті қозғағаннан соң температура жарығы жанса, онда
үтіктей тұрмай сол жарық сөнгенше күтіңіз.
Ескертпе: Егер сіз үтікті қозғаған кезіңізде температура жарығы
жанбаса, онда үтіктің астыңғы табаны керекті температурада
қызып тұр деген сөз, енді үтік қолдануға дайын.
,
,
,
ҚазаҚша
78
4239.000.7095.1.indd
78
04-12-2008
11:16:17
Образец
Мануал подходит для устройств