Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 85 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 85 из 192
85
ĮVAdAS
Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami naudotis
visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu www.philips.
com/welcome.
sVARbU
Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykite jį, kad
galėtumėte pasinaudoti šia informacija vėliau.
PAVOjUS!
Neįmerkite lygintuvo į vandenį.
PERSpėjImAS
Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa
atitinka vietinio tinklo įtampą.
Nenaudokite prietaiso, jei pastebite, kad kištukas, maitinimo laidas ar
pats prietaisas yra pažeistas, arba, jei prietaisas buvo nukritęs
ar praleidžia vandenį.
Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“
darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti
panašios kvalifikacijos specialistai.
Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis prijungtas prie
maitinimo tinklo.
Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su
ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba
asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos
prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Žiūrėkite, kad maitinimo laidas neprisiliestų prie įkaitusio lygintuvo
pado.
ĮSpėjImAS
Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį lizdą.
Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas.
Lygintuvo padas gali labai įkaisti ir jį palietus galima nusideginti.
Baigę lyginti, valydami prietaisą, pildydami vandens bakelį ar išleisdami
vandenį iš jo bei palikdami lygintuvą bent porai akimirkų: nustatykite
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Lietuviškai
4239.000.7095.1.indd
85
04-12-2008
11:16:18
Образец
Мануал подходит для устройств