Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 90 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 90 из 192
LAŠėjImO SUSTAbdYmAS (TIK SpEcIfiNIUOSE mOdElIUOSE)
Šiame lygintuve yra lašėjimo stabdymo funkcija: esant per žemai
temperatūrai, lygintuvas automatiškai nustoja gaminti garus ir tai neleidžia
vandeniui lašėti iš pado. Taip atsitikus, pasigirs pyptelėjimas.
aUTOmATINIO IŠSIjUNGImO fUNKcIjA (TIK SpEcIfiNIUOSE
mOdElIUOSE)
Automatinio išsijungimo funkcija automatiškai išjungs lygintuvą, jei jo kurį
laiką nejudinsite.
Raudonas automatinio išsijungimo (AUTO/OFF) indikatorius blyksi
pranešdamas, jog lygintuvas buvo išjungtas naudojant
automatinę išsijungimo funkciją (Pav. 6).
Kad lygintuvas vėl imtų kaisti:
1
Pakelkite lygintuvą arba truputį jį pajudinkite.
Raudonas automatinio išsijungimo (AUTO/OFF) indikatorius
užgęsta.
Jei lygintuvo pado temperatūra nukrinta iki žemesnės nei nustatyta
lyginimo temperatūra, gintarinė signalinė lemputė pradeda šviesti.
±
Jei pajudinus lygintuvą įsižiebia gintaro spalvos temperatūros
lemputė, prieš pradėdami lyginti palaukite, kol ji užges.
Pastaba: Jei pajudinus lygintuvą gintaro spalvos temperatūros lemputė
neįsižiebia, vadinasi lygintuvo padas yra tinkamos temperatūros, o lygintuvas
paruoštas lyginti.
vAlYmAS IR pRIEžIūRA
Valymas
1
Garų reguliatorių nustatykite į 0 padėtį, maitinimo laidą ištraukite iš
lizdo ir leiskite lygintuvui atvėsti.
±
Drėgna šluoste su nešiurkščia (skysta) valymo priemone nuo
lygintuvo pado nušluostykite nešvarumus ir apnašas.
,
,
,
Lietuviškai
90
4239.000.7095.1.indd
90
04-12-2008
11:16:20
Образец
Мануал подходит для устройств