Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 93 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 93 из 192
savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru (jo telefono numerį rasite
visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei „Philips“ klientų
aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.
gREITAS TRIKčIų ŠAlINImAS
Šiame skyriuje apibendrinamos problemos, dažniausiai pasitaikančios
naudojantis šiuo prietaisu. Jei žemiau pateikiama informacija nepadės
išspręsti problemos, kreipkitės į jūsų šalyje esantį Pagalbos vartotojams
centrą.
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Lygintuvas
įjungtas į
elektros lizdą,
tačiau padas
išlieka šaltas.
Sujungimo problema.
Patikrinkite laidą, kištuką ir
sieninį el. lizdą.
Temperatūros diskas yra
nustatytas į „MIN“.
Nustatykite temperatūros
diską į reikiamą padėtį.
Lygintuvas
neleidžia garų.
Vandens bakelyje
nepakanka vandens.
Pripildykite vandens bakelį
(žr. skyriaus „Paruošimas
naudoti“ skirsnį „Vandens
bakelio pripildymas“).
Garų reguliatorius yra
nustatytas į padėtį 0.
Garų reguliatorių nustatykite
į padėtį tarp 1 ir 4 (žr.
skyriaus „Aparato
naudojimas“ skyrelį
„Lyginimas naudojant
garus“).
Lietuviškai
4239.000.7095.1.indd
93
04-12-2008
11:16:21
Образец
Мануал подходит для устройств